PHIB507 Платон и платонизмът

Анотация:

Курсът е посветен на разглеждането на Платоновото творчество като цяло и на основните платонистки школи и влияния.

Платоновите диалози се разглеждат като философски текстове и в техния културен и литературен контекст.

Търси се както мястото и значимостта на Платон в историята на гръцката философия, така и на платонизма във философските системи след античността.

Въз основа на запознаването накратко с историята на платонознанието се търси съвременен интерпретаторски подход към Платоновите текстове и платоническата традиция.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Лидия Денкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Особеностите – на литературната форма и философското съдържание - на Платоновите диалози; познават детайлно няколко дилага от различни творчески периоди

Основните етапи на късноантичния, средновековния и ренесансов платонизъм; състоянието на съвременното платонознание и основните дебати в него.

2) могат:

Да откриват влиянието на основните Платонови философски позиции и концепции във философски текстове от различни епохи.

Да се ориентират в научната литература върху различните аспекти на Платоновото творчество и развитието на платонизма.


Предварителни изисквания:
• Общи познания за антична култура, литература и философия

• Умения за аналитична работа с откъси от разнообразни философски текстове (в български превод)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Основни моменти в биографията на Платон. Платоновият Сократ.

Състояние и съдържание на Платоновия корпус. Подходи към делението на Платоновите диалози. Диалогът. Проблемът устно-писано слово в класическа Атина. Платоновата “критика на писаното слово” (“Федър”, 7-мо Писмо).

Сократици и сократически диалог. Характеристики и елементи на Платоновия диалог. Диалогична рамка на философската дискусия. Диалог и диалектика. Ранните Платонови диалози и проблемът за същността на добродетелите (“Лахет”, “Лизис”, “Хармид”).

Сократ, Платон и софистите. Платон и реториката. Собствено-чуждо слово. Пародия и ирония. (“Протагор”, “Горгий”, “Федър”). Средни диалози. Влияния в Реториката на Аристотел.

Платон и изкуството. Теорията за подражанието. Отношението към поетите. Държавата – Трета и Десета книга. Семинар.

Ерос, любовта, приятелството и красивото. Държавата на влюбените (“Пирът”, “Лизис”) Държавата и гражданите. Проблемът за образованието, управлението и законите (“Критон”, “Държавата”, “Държавникът”, “Законите”).

Платоновата онтология. Космосът и Световната душа (“Тимей”). Безсмъртието на душата. Смъртта на тялото: “Федон” като философия и опеделението за смъртта. Влияние на Федон върху по-късната метафизика: Лайбниц и “Метафизичният дискурс”. Темата “анамнесис”. Семинар.

Учението за идеите и достигането до него. Проблемът за “неписаното учение” на Платон. Коментари на Платоновата теология при Плотин и Прокъл: Парменид и Федър. Неоплатонизмът. Плотин и последната голяма философска школа на античността: Енеади.

Платон и Аристотел. Аристотел за Платон. Politeia и Politika - Държавата и Политика. Семинар.

Платонизъмът в западното и източното християнство.Мистицизмът и негативната теология: Августин, Бонавентура, Григорий от Ниса, Псевдо-Дионисий Ареопагит, Майстер Екхарт.

Платонизмът на Николай Кузански: “За ученото незнанние”, “За битието-възможност”, “Компендиум”. Началото на Ренесансовия платонизъм.

Платоновата Академия във Флоренция. Марсилио Фичино и Джовани Пико дела Мирандола. Семинар.

“Утопия” на Т. Мор. По-късни влияния на платонизма. Платонистите в Кеймбридж (17 в.). Метафизика на 17 в. (Лайбниц). Платонизъм и литература. Състояние на съвременното платонознание след Шлайермахер (нач. 19 в.). Дебатът “литературна форма – философско съдържание”.

Съвременният неоплатонизъм: примерът на Симон Вейл. Семинар.

Актуалност на платонизма за философията през XXI век.

Литература по темите:

1. Платон. Диалози, т. 1-4, Прев. г. Михайлов, Б. Богданов и др. С., Наука и изкуство, 1979-1990.

2. Платон. Федон. Поредица “Антична философия”. Превод от старогръцки, предговор и бележки Богдан Богданов. Планета-3, 2011.

3. Аристотел. Метафизика, прев. Н. Гочев; Ив. Христов. С., Сонм, 2000.

4. Богданов, Б. Философско съдържание и художествена форма в диалозите на Платон. В: Платон. Диалози, т. ІІ, С., Наука и изкуство, 1982, 7-22.

5.Богданов, Б. Платоновият диалог – модус на Платоновото философствуване. В : Мит и литература. ІІ допълн. изд., Хемус, С., 1998, 223 – 259

6. Богданов, Б. За стратегиите на философския текст и определимостта на философията. Платоновият Федър. В: Промяната в живота и текста. Реторични есета за трудносттие на преобразуването. Отворено общество, С., 1998, 184 – 205

7. Бояджиев, Ц. “Неписаното учение” на Платон. Наука и изкуство, С., 1984

8. Бояджиев, Ц. Сократовите беседи и модерният диалог. В: Античната философия като феномен на културата (ново изд.). Любомъдрие, С., 1994, 122-142

9. Бояджиев, Ц. Философската школа и универсумът на философа. В: Античната философия като феномен на културата (ново изд.). Любомъдрие, С., 1994, 107, 121.

10. Брюн, Ж. Неоплатонизмът. Прев. М. Йончев. Враца, Одри, 2002.

11. Диоген Лаерций. Животът на философите, София 2002.

12. Жан-Пиер Вернан.Мит и мислене при древните гърци, София 1998.

13. Аврелий Августин. Изповеди, София 1993.

14.Плотин. Енеади, кн. 1, 2, 5. Прев. Ц. Бояджиев. С., Софи-Р, 1996-1997.

15. Дерби, Ж. Р. Софистите. Прев. М. Йончев. Враца. Одри, 2003.

16. Марсилио Фичино. Малки трактати. С., 2002.

17. Майстер Екхарт. Проповеди и трактати. Превод Ц. Бояджиев. С., 1995.

18. Кузански, Н. За ученото незнание, прев. Л. Денкова. С., Наука и изкуство, 1993.

19. Лосев, Ал. История на античната философия. Конспективно изложение. Прев. Цв. Рачева. С., ЛИК, 1997.

20. Лосев, Ал.; А.А. Тахо-Годи. Платон. Прев. Д. Мирчев, С., ЛИК, 1999.

21. Ксенофонт. Сократически съчинения. С. 1985.

22. Мор, Т. Утопия, Прев. Ал. Милев. С., Партиздат, 1970.

23. Нелсон, Л. Сократовият метод. Предговор и прев. от немски Ц. Торбов. С., Любомъдрие, 1993

24. Панова, Н. Платоновият диалог. Ситуации и елементи на събеседването. С., Сонм, 2005, 237 с.

25. Платон. Закони. Превод Невена Панов, Георги Гочев. С., Сонм, 2006.

26. 21. Рикен, Фр. Основен курс по философия, 1-3. Прев. Ж. Ценова. С., ЛИК, 2001-2003, 275 с.

27. Ръсел, Б. История на западната философия, том 1-3, Прев. Л. Живин, С., Христо Ботев, 1994.

28. Слезак, Т. А. Да четем Платон. Прев. Н. Панова. Сонм, С., 2002

29. Хегел, Г. В. Фр. История на философията, т. 1-3, Прев. Г. Дончев, Наука и изкуство, С., 1982.

30. Денкова, Л. (съставителство и предговор). Философският Ерос. Големите текстове на платоническата любов. С., ЛИК, 1999; второ издание: Рива, 2007.

31. Blackwell Companion to Plato. Oxford, 2006.

32. The Cambridge Companion to Plato’s Republic. Cambridge University Press, 2007.

33. J. Brunsch, G. Lloyd, etc. Le Savoir grec. Dictionnaire critique, pref. de M. Serres. Flammarion, 1996.

Средства за оценяване:

анализ, есе, реферат