TENB007  Проект: Коледно тържество (рецитал)

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел да даде възможност на студентите да се запознаят с шедьоврите на английската и американската поезия, наред с което да обогатят комуникативните си умения на английски език. Формите на провеждане включват участие на студентите в тематичен рецитал.

прочети още
Театър на английски език

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
доц. Антоанета Петрова  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни подходи при анализ на поетичен текст на английски език

• основни техники и умения за участие в тематичен рецитал

2) могат:

• да анализират поетичен текст на английски език

• да формулират идеите си, да анализират и обсъждат възможни подходи, интерпретации и начини на работа с поетичен текст на английски език

• да участват в творческия и организационен процес по създаването на тематичен рецитал


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят английски език на ниво равно или по-високо от В1 от Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература:

1. Winston, J. (ed.) Second Language Learning Through Drama: Practical Techniques and Applications. Routledge

2. Zyoud, M. Using Drama Activities and Techniques to Foster Teaching English as a Foreign Language: a Theoretical Perspective. http://www.qou.edu/english/conferences/firstNationalConference/pdfFiles/muntherZyoud.pdf

• Допълнителна литература:

1. Farmer, D. (2012). Learning Through Drama in the Primary Years. Drama Resource

2. Belliveau, G. & Kim, W. Drama in L2 learning: A research synthesis. http://research.ucc.ie/scenario/2013/02/BelliveauKim/02/en

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

УСТЕН ИЗПИТ