TENB001 Езикът на американската драматургия - Първа част

Анотация:

Курсът е аудиторен и има за цел да даде възможност на студентите да се запознаят с шедьоврите на американската драматургия, наред с което да обогатят комуникативните си умения на английски език. Посредством използването на драматургични текстове се създава подходящ учебен контекст за активно сътрудничество и се повишава мотивацията при изучаването на английски език.

прочети още
Театър на английски език

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни подходи при анализ на драматургичен текст на английски език

• основни техники за актьорско превъплъщение

2) могат:

• да анализират драматургичен текст на английски език

• да формулират идеите си, да анализират и обсъждат възможни подходи, интерпретации и начини на работа с драматургичен текст на английски език


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят английски език на ниво равно или по-високо от В1 от Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Eugene O’Neil – life and work

2. Long Day's Journey into Night – literary analysis and interpretation

3. Long Day's Journey into Night – linguistic analysis

4. Group work

5. Workshop

6. Lillian Hellman – life and work

7. The Little Foxes – literary analysis and interpretation

8. The Little Foxes – linguistic analysis

9. Group work

10. Workshop

11. Clifford Odets – life and work

12. Awake and Sing! – literary analysis and interpretation

13. Awake and Sing! – linguistic analysis

14. Group work

15. Workshop

Литература по темите:

• Основна литература:

1. Winston, J. (ed.) Second Language Learning Through Drama: Practical Techniques and Applications. Routledge

2. Zyoud, M. Using Drama Activities and Techniques to Foster Teaching English as a Foreign Language: a Theoretical Perspective. http://www.qou.edu/english/conferences/firstNationalConference/pdfFiles/muntherZyoud.pdf

• Допълнителна литература:

1. Farmer, D. (2012). Learning Through Drama in the Primary Years. Drama Resource

2. Belliveau, G. & Kim, W. Drama in L2 learning: A research synthesis. http://research.ucc.ie/scenario/2013/02/BelliveauKim/02/en

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

УСТЕН ИЗПИТ