BCLB500 Модели и техники в превода

Анотация:

• Курсът е едносеместриален и има за цел да запознае студентите с основните модели и техники на писмения превод, а при възможност – и с някои от техниките на устния превод. Обучението предвижда активна работа по превод на различни видове текстове, за да могат студентите да получат основни преводачески умения, които впоследствие да развият самостоятелно. Преводните упражнения се водят от чужд език на роден.

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

доц. Анушка Леви  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните модели и техники на различните видове превод

• Как да работят със справочна литература

2) могат:

• Да превеждат на български език нетрудни текстове: художествени и от някои области на знанието

• Да се ориентират в необходимата за различните видове превод справочна литература


Предварителни изисквания:
• - задълбочени познания по български език

• - задълбочени познания по един чужд език

• - опит в превода

• преводачески опит е предимствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Преводът – изкуство, занаят, професия?

Основни форми, видове и жанрове превод

Видове модели на превода

Трансформации в процеса на превода

Техники на обществено-политическия превод – различни области

Техники на научния превод – различни области

Техники на художествения превод

Превод на документи, превод на разговори и др.

Литература по темите:

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Бархударов Л. “Язык и перевод”. Москва: 1975.

2. Васева И. “Стилистика на превода”. София: 1989.

3. Владова И. “Превод и време”. София: 1988.

4. Влахов С., С. Флорин. “Непреводимото в превода”. София: 1990.

5. Генцлер. Съвременни течения в теорията на превода.

6. Комиссаров В.”Теория перевода”. Москва: 1990.

7. Леви A. “Испанската вербална синтагма: въпроси на превода”. В: 80 години Романистика в Софийския Университет “Свети Климент Охридски”. София: 2004.

8. Рецкер Я. “Теория перевода и переводческая практика”. Москва: 1974.

9. Федоров А. “Основы общей теории перевода (лингвистический очерк)”. Москва: 1968.

10. Швейцер А. “Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты”. Москва: 1988.

11. Garcia Yebra V. Teoria y practica de la traduccion. Madrid: 1993.

12. Garcia Yebra V. En torno a la traduccion. Madrid: 1985.

13. Hatim B., I. Mason. Discourse and the Translator. London: 1990.

14. Levi A. “La traduccion del espanol al bulgaro: sistema, norma, uso” (Esbozos para una Teoria de la traduccion del espanol al bulgaro y viceversa). IN Simposio internacional. Actas (40 aniversario de la Licenciatura en Filologia Espanola en la Universidad de Sofia SanClemente de Ojrid). Sofia: 2002.

15. Людсканов А. “Превеждат човекът и машината”. София: 1980.

16. Mounin G. Les problemes theoriques de la traduction. Paris: 1963.

17. Newmark P. A Textbook of Translation. London: 1987.

18. Nida E. A. & Taber C. The Theory and Practice of Translation. Leiden: 1969.

19. Steiner G. After Babel. Aspects of Language and Translation. New York: 1975.

Средства за оценяване:

тестове, домашни задачи, преводи, анализи на преводи, редактиране