ESPB591 Самостоятелна работа "Техники на писмения превод"

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите:

• с най-общите теоретични аспекти в областта на писмения превод;

• с основните техники на писмения превод;

• с адаптацията на превода към конкретния адресат;

• студентите изготвят самостоятелна работа (превод), възложена от преподавателя в началото на семестъра.

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

доц. Анушка Леви  д-р
преп. Валентина Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• най-общите теоретични аспекти в областта на писмения превод;

• основните техники за писмен превод.

2) могат:

• да анализират адекватно различни видове текст;

• да превеждат с нужната функционална адекватност различни по жанр текстове.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да владеят испански език минимум на ниво В1/В2;

• да имат навици за анализ на различни видове текст;

• да имат широка обща култура.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Според зададаните теми от преподавателя в началото на семестъра.

Литература по темите:

- Garcia Yebra, Valentin: Teoria y practica de la traduccion, Gredos, Madrid, 1982;

- Vazquez-Ayora, Gerardo: Introduccion a la traductologia, Georgetown University Press, Washington, 1977;.

- Diccionario de la lengua espanola de la RAE, Espasa Calpe, Madrid, 1993;

- Moliner, M.: Diccionario del uso del espanol, Gredos, Madrid, 1992;

Corripio, F.: Gran diccionario de sinonimos, voces afines e incorrecciones, Ediciones B, Barcelona, 1990;

- Alsina Franch, J. Y J.M. Blecua: Gramatica espanola, Ariel, Barcelona, 1989;

- El Pais. Libro de estilo. Ediciones El Pais, Madrid, 1991;

Gomez Torrego, L.: Manual del espanol correcto (2 vols), Arco, Madrid, 1993;

- Seco, M. : Gramatica esencial del espanol, Espasa-Calpe, Madrid, 1989;

Мусаев, К.: Культура язика превода, Изд. ФАН, Ташкент, 1982.

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа.