ESPB533 Самостоятелна работа "Граматика на грешките"

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел:

• да формира у студентите умения за разпознаване на граматични грешки.

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

проф. Мария Китова-Василева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да разпознават най-често срещаните грешки от морфосинтактично естество;

2) могат:

• да осъзнават механизма за допускане на граматичните грешки;

• да насочват вниманието си към евентуалната интерференция от родния език, която би могла да бъде фактор за допускане на грешки.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• студентите да владеят много добре испански език;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Род и число на съществителните.

2. Съгласуване на прилагателното със съществителното.

3. Съгласуване на подлога със сказуемото.

4. Употреба на личните местоимения.

5. Глаголни времена в индикатива.

6. Глаголни времена на субхунтива.

7. Употреба на формите на императива.

8. Условни изречения.

9. Глаголни перифрази.

Литература по темите:

• Kitova, M., Vucheva, E. (1994): Curso de gramatica aplicada del espanol, София, Буелвест 2000.

• Michev, S., Yaneva, D. (2006): Практическа граматика на испанския език, София, Везни 4.

• Китова, М. (2004): Изкуството да спрягаш. Глаголите в испанския език. “Везни-4”, София.

• Seco, M. (1987): Diccionario de dudas y dificultades de la lengua espanola, Madrid, Espasa Calpe.

Средства за оценяване:

Текущ контрол: Семестриален изпит:

Тестове Устен изпит

Участие в семинари Практически изпит

Курсова работа/проект

Самостоятелна работа 100%