BCLB565 Самостоятелна работа "Образователни теории"

Анотация:

Курсът цели да формира умения за самостотятелно проучване на литературни източници по темата "Образователни теории".

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

проф. Павлинка Стефанова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Формира умения за издирване, конспектиране, анализиране и синтезиране на материали (статии, книги и др.) в областта на образователните теории.
Предварителни изисквания:
Не са необходими.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Исторически корени и обща характеристика на педагогиката; обект и предмет, структура на педагогиката като наука.

2. Система на образованието в Република България.

3. Реформаторска педагогика.

4. Педагогиката на Петер Петерсен.

5. Валдорфска педагогика.

6. Педагогиката на Селестен Френе.

7. Обединени училища.

8. Алтернативни училища.

9. Групово обучение.

10. Иновации в образованието.

11. Иновационни стратегии.

12. Иновационни модели.

13. Развитие и съвременно състояние на оценъчните изследвания в образованието.

14. Примери на иновационни модели в някои развити индустриални страни - САЩ, Кралство Великобритания, ФРГ, Швеция, Япония, Финландия и др.

15. Училище на бъдещето.

Литература по темите:

Петров Петър (2004 ), Дидактика. Изд. „ВЕДА СЛОВЕНА” – ЖГ, С.

Андреев Марин (1995), Процесът на обучението. Дидактика. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С.

Бижков Георги (1995), Методология и методи на педагогическите изследвания, Аскони-Издат, С.

Бижков Георги (1994), Реформаторска педагогика. История и съвременност, Просвета, С.

Средства за оценяване:

Представяне на резултатите от самостоятелната работа по график разработен от преподавателя.