ESPB513 Техники на писмения превод

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите:

" с най-общите теоретични акпекти в областта на писмения превод;

" с лингвистичните, екстралингвистичните и контекстуалните аспекти на изходния текст;

" с методите на избор на тематична документация и справочна литература;

" с основните техники на писмения превод;

" с адаптацията на превода към конкретния адресат.

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

гл. ас. Венета Сиракова  д-р
доц. Анушка Леви  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" най-общите теоретични акпекти в областта на писмения превод;

" основните техники за писмен превод.

2) могат:

" да анализират адекватно различни видове текст;

" да превеждат с нужната функционална адекватност различни по жанр текстове.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

" да владеят испански език;

" да имат навици за анализ на различни видове текст;

" да имат широка обща култура.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Най-общи принципи на писмения превод.

2. Анализ на текста: прочит, тема и проблематика, стилистика, взаимозвръзка преводач- читател.

3. Фази в процеса на превода.

4 Текст и контекст. Историческо-темпорални, социални и културни фактори.

5.Основни функции на превода. Изходен текст, превод и адресат.

6.Главни техники в процеса на писмения превод.

7. Инструментариум на преводача: речници и справочна литература.

Литература по темите:

1.Garcia Yebra, Valentin: Teoria y practica de la traduccion, Gredos, Madrid, 1982;

2.Newmark, P. : Approaches to Translation, Pergamon, Oxford, 1981;

3.Vazquez-Ayora, Gerardo: Introduccion a la traductologia, Georgetown University Press, Washington, 1977;.

4.Diccionario de la lengua espanola de la RAE, Espasa Calpe, Madrid, 1993;

5.Moliner, M.: Diccionario del uso del espanol, Gredos, Madrid, 1992;

6.Corripio, F.: Gran diccionario de sinonimos, voces afines e incorrecciones, Ediciones B, Barcelona, 1990;

7.Alsina Franch, J. Y J.M. Blecua: Gramatica espanola, Ariel, Barcelona, 1989;

8.El Pais. Libro de estilo. Ediciones El Pais, Madrid, 1991;

9.Gomez Torrego, L. : Manual del espanol correcto (2 vols), Arco, Madrid, 1993;

10.Seco, M. : Gramatica esencial del espanol, Espasa-Calpe, Madrid, 1989;

11.Мусаев, К.: Культура язика превода, Изд. ФАН, Ташкент,

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 50 %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 50 %