ESPB510 Практически испански език

Анотация:

Курсът се състои от 60 академични часа и включва различни форми на учебна работа:

" работа с учебна система, отговаряща на входното ниво на студентите и съобразена с равнищата на владеене на чужд език според езиковата рамка на Съвета на Европа;

" работа с учебни и автентични текстове;

" работа с речник;

" работа по двойки и групи (диалози, симулации и др.);

" самостоятелна работа - протича успоредно с аудиторната и включва: четене на текст с речник, изпълнение на практически задачи, семестриални домашни работи

Курсът има за цел усвояване, задълбочаване и систематизиране на знанията и уменията на студентите, предвидени в лингвистичната, прагматичната и социокултурната компетентност за равнище C1.1 според езиковата рамка на Съвета на Европа.

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

гл. ас. Венета Сиракова  д-р
проф. Мария Китова-Василева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят и са усвоили:

" необходимата лингвистична компетентност (граматична, лексикална, фонетична), отговарящ на равнище С1.1 по езиковата рамка на Съвета на Европа.

" необходимата прагматична компетентност, отговарящ на равнище С1.1 по езиковата рамка на Съвета на Европа.

2) могат:

" при слушане сравнително дълги изказвания дори и когато не са ясно структурирани, а логическите връзки само се подразбират; да разбират радио- и телевизионни предавания и филми без особени усилия.

" при четене да разбират дълги и сложни специализирани и литературни текстове, както и да долавят стилистични нюанси; да разбират специализирани статии и дълги технически инструкции, дори когато не са свързани с тяхната професионална област.

" при диалогична реч да се изразяват гладко и непринудено, без видимо затруднение; да използват езика гъвкаво и ефикасно за социални и професионални контакти; да изразяват точно мислите и мнението си, както и да свързват умело своя принос в разговора с приноса на другите.

" при монологична реч да говорят ясно и подробно да говорят по сложни въпроси, като включват свързани с тях подтеми, да развиват определени аспекти и да завършват изказването по подобаващ начин.

" при писане да съставят добре структурирани писмени текстове, като ясно изразяват мнението си; да пишат писма, есета и доклади на различни теми, като наблягат на същественото; да изберат подходящ за адресата стил.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения, отговарящо на равнище В2, съотносимо към изискванията за владеене на испански език според езиковата рамка на Съвета на Европа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Учебните единици са градирани по трудност, като се обръща особено внимание на следните елементи:

" граматична прогресия, включваща употребата на времената на изявително и и подчинително наклонение, съпоставка на перфектните времена, използване на пряка/непряка реч, категориите инфинитив, причастие, деепричастие и др.;

" активно усвояване на лексика - синоними/антоними, лексикални полета, устойчиви словосъчетания и идиоми;

" тълкуване на оригинални текстове за четене с разбиране;

" анализ на автентични материали за слушане с разбиране;

" развиване на уменията за писане - изготвяне на описателни, информативни, разказвателни, аргументативни текстове и др.

Литература по темите:

- Янева, Д. и Мичев, Ст. Испанско-български речник; Везни-4, София, 2001.

- Янева, Д. и Мичев, Ст. Практическа испанска граматика; Везни-4, София, 2006.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ ...…50……. %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .…50…... %