GERB537 Проект "Писмен превод по основната специалност"

Анотация:

• Проектът се състои в изготвяне на превод на текст, свързан с теми от основната програма на студента. Цел на курса е студентите да овладеят терминологията, използвана в литературата по основната им програма, така че minor програмата – ІІ специалност да способства използването на немския език и за целите на основната програма.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

проф. Мария Грозева  д.н.
гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основната терминология, свързана с теми от основната им програма

2) могат:

• Да превеждат текстове, свързани с теми от основната им програма


Предварителни изисквания:
• Студентите трябва да имат знания и умения на ниво В2 от Европейската езикова рамка.

• Да имат добра подготовка по български езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

извънаудиторен курс

Литература по темите:

• Литература от основната програма на студента на немски език.

Средства за оценяване:

оценка на отделни части от представения превод, изготвяне на терминологична банка