GERB536 Самостоятелна работа "Превод на делова кореспонденция"

Анотация:

• Курсът е извънаудиторен и има за цел да развие преводаческата компетентност на студентите в областта на деловата кореспонденция.

• Студентите имат възможност да се запознаят със спецификата на различните видове делови писма.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Видовете и спецификата на деловите писма;

• Понятия и изрази от областта на деловата кореспонденция.

2) могат:

• да прилагат успешни стратегии и техники при създаването на преводен текст;

• да търсят допълнителна информация по темата, свързана с оригиналния текст;

• да ползват необходимата справочна литература – енциклопедии, лексикони, речници;

• да оформят графично създадения от тях преводен текст.


Предварителни изисквания:
• Добро познаване на чуждия език и култура.

• Солидна подготовка по български език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

извънаудиторен курс

Литература по темите:

• Основна литература:

• Грозева, М., Кирацова, Л., Ламбова, А., Христолова, Л., Бизнескурс по немски език "Делови контакти", София, 1992

• Грозева,М., Ламбова, А., "Zu Handen von...", София, 1992

• Стоянова, Д., Ц. Божилова, Търговска кореспонденция на немския език, София, 2001

• 100 Briefe Deutsch. Fur Export und Import, Langenscheidt, Berlin, 1990

• Sachs, R., Deutsche Handelskorrespondenz, Munchen, 4. Aufl., 1977

• Sachs, R. Deutsche Handelskorrespondenz, Neubearbeitung, Hueber, Munchen, 1991

• www.wirtschaftsdeutsch.de

• http://www.business-wissen.de

• Едно- и двуезични, синонимни, фразеологични и онлайн-речници

• Стоянова, Д., Ц. Божилова, Р. Христова, Немско-български икономически речник, София, 1993

• Стоянова, Д., Ц. Божилова, Р. Христова, Българско-немски икономически речник, София, 1994

• www.wissen.de

• http://dict.leo.org

• www.yourdictionary.com

• www.lingvo.ru – Russisch-Deutsch; Deutsch-Russisch

• http://www.langenscheidt.de/fremdwoerter

• http://www.lexicool.com/

• http://www.dict.cc/

• http://debg.dict.cc/

• http://www.logosdictionary.org/pls/dictionary/new_dictionary.index_p

• http://dictionary.sensagent.com/

• http://dictionnaire-libre.fr/

• http://www.mein-wirtschaftslexikon.de

• http://im.cablebg.net/ - Българска икономическа енциклопедия

• http://www.marketing-lexikon-online.de

• http://www.kruenitz1.uni-trier.de – Oekonomische Encyclopadie online

Средства за оценяване:

проверка и оценка на поставените задачи за превод