GERB529 Самостоятелна работа по практическа граматика

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и дава възможност на обучаваните да

• преговарят и обобщават изучените вече граматични явления;

• разширяват и задълбочават знанията си в областта на немската граматика.

Курсът има за цел:

• да систематизира знанията на студентите по граматика;

• да им помогне да преодолеят пропуските си;

• дава възможност за осмисляне на граматичните явления от гледна точка на системата на езика.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основния терминологичен апарат от областта на практическата граматика;

• имат задълбочени и систематизирани познания по граматиката на съвременния немски език.

2) могат:

• Да анализират и обобщават граматични проблеми;

• Да правят съпоставки с родния език и да избягват родноезиковата граматична интерференция.


Предварителни изисквания:
• Владеене на немски език на ниво В1 от Препоръчителната езикова рамка на Съвета на Европа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

извънаудиторен курс

Литература по темите:

• Apelt, M., Apelt, H.-P., Wagner, M., Grammatik a la carte, Grundstufe, Diesterweg, 1997

• Dreyer/Schmitt, Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag fur Deutsch, Ismaning, 1996

• Foldeak, H., Sag?s besser, Verlag fur Deutsch, Ismaning, 1998

• Schmitt, R., Weg mit den typischen Fehlern, Verlag fur Deutsch, Ismaning, 1989

• Онлайн-упражнения по немска граматика

Средства за оценяване:

тестове, оценка на самостоятелно разработените упражнения, финален тест