GERB513 Стратегии на писмения превод

Анотация:

* Настоящият курс е част от цикъл от курсове, които целят да изградят в студентите преводаческа компетентност. Студентите се запознават с основните стратегии на преводаческата дeйност, преводната еквивалентност, типологията на превода, моделирането на преводния процес и мястото на преводача в него, критиката на превода.

* Обръща се особено внимание на ориентирания към превода анализ на текста, акцентуващ на съществените за превода езикови и извънезикови фактори, а също така и на преводните трансформации, чрез които в процеса на превода се преодоляват различните типове асиметрия между изходния и целевия език

* Въз основа на превода на текстове от различни жанрове както и на критичен коментар на публикувани преводи се осветляват основни аспекти от широкия спектър на преводаческата компетентност.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

* Да анализират конкретен текст с оглед на проблемните за превода езикови и извънезикови елементи.

2) могат:

* да боравят с лекота с текстове от различни жанрове и да поднасят адекватен превод, преодолявайки различните типове асиметрия между изходния и целевия език.


Предварителни изисквания:
* Много добро познаване на чуждия език и култура

* Солидна подготовка по български език

* Богата обща култура и информираност за външните и вътрешните обществено-политически събития.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Анализ на текста по отношение на неговата комуникативна функция

2. Анализ на текста по отношение на неговия превод (семантични и синтактични особености, словоред, идиоми)

3. Еквивалентни отношения при превода от немски на български и от български на немски език

4. Ролята на преводача като посредник между автора и адресата

5. Ролята на преводача като редактор - докъде се разпростира свободата на преводача при превода

6. Прагматични аспекти на превода

7. Критика на превода

Превод на текстове от следните тематични области:

1. Биографични данни за известни личности

2. Традиции, нрави и обичаи

3. Хранене

4. Изкуство – театър

5. Статии за актуални събития от обществено-политическия живот

Литература по темите:

Едно- и двуезични, синонимни, фразеологични и онлайн-речници

Ежедневници, списания, електронни материали на български и немски език

Honig/ Ku?maul (1984), Strategie der Ubersetzung

Albrecht (1973), Linguistik und Ubersetzung

Koller (1979), Einfuhrung in die Ubersetzungswissenschaft

Stein (1980), Theoretische Grundlagen der Ubersetzungswissenschaft

Stolze (1994), Ubersetzungstheorien: eine Einfuhrung, Tubingen

Snell-Hornby, (1998), Handbuch Translation, Tubingen

Средства за оценяване:

* писмени контролни работи

* писмени домашни работи

* работа по време на семинарните занятия

* семестриални задачи