BUBB509D Въведение в икономиката

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Курсът е предназначен за студентите с неикономическо образование в магистърска програма "Бизнес администрация". Включва теми, запознаващи студентите с основните концепции, принципи и терминология на Микроикономиката и Макроикономиката. Акцентира се също върху практическата приложимост на придобитите знания и в частност - върху специфичните проблеми, характерни за развитието на българската икономика в условията на прехода към пазарно стопанство. Целта е студентите да получат необходимата подготовка за изучаване на другите икономически курсове в магистърската програма.

Студентите ще бъдат запознати с основните източници на икономическа и статистическа информация, както и с начините за работа с тях, включително - с публикациите на Евростат, Националния статистически институт, БНБ, Световната банка, Международния валутен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие и др. Ще бъдат посочени и релевантни уеб-сайтове в Интернет.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" основните принципи и концепции на микроикономическата и макроикономическата теория;

" източниците на литературни и статистически данни, необходими за осъществяването на икономически проучвания и анализи;

2) могат:

" свободно да боравят с фундаменталния концептуален и терминологичен арсенал на икономическата теория и да го прилагат активно в обучението си по другите икономически дисциплини, включени в учебната програма;.

" коректно да анализират състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на българската световната икономики.


Предварителни изисквания:

" Няма предварителни изискванияФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на

занятие Заглавие на темата Форма на

преподаване Брой

часове

Раздел: Микроикономика и Макроикономика

1 Икономическата теория - предмет, структура, методология и инструменти на анализа. Основни икономически проблеми. Граница на производствените възможности. Икономически избор и алтернативни разходи.

Въведение в макроикономиката - предмет, цели, задачи, методология. Макроикономически въпроси и проблеми. Политически цели и макроикономически политики. Макроикономическата система и нейните компоненти Лекция, дискусия 1

2 Пазарното търсене и неговите детерминанти. Закон за търсенето. Крива на търсенето и причини за нейното преместване

. Измерване на съвкупния продукт и доход. Брутен вътрешен продукт (БВП) и методи за неговото измерване - производствен, разходен, доходен. Други измерители на икономическата активност - брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП Лекция, дискусия 1

3 Пазарното предлагане и неговите детерминанти. Закон за предлагането. Крива на предлагането и причини за нейното преместване.

Диаграма на кръговия поток на разходите и доходите в националната икономика. Приспадания и добавки в кръговия поток. Макроикономическо равновесие Лекция, дискусия 1

4 Пазарно равновесие. Отражение на промените в търсенето и предлагането върху пазарното равновесие. Пазарното равновесие в текущ, краткосрочен и дългосрочен период.Еластичност на търсенето и предлагането. Видове еластичност. Държавна намеса в ценообразуването на пазарите

Съвкупно търсене AD и факторите, които го детерминират. Крива на AD и нейният отрицателен наклон. Неценови фактори, въздействащи върху съвкупното търсене. Съвкупно предлагане АS и факторите, които го детерминират. Неценови фактори, въздействащи върху съвкупното предлагане. Крива на съвкупното предлагане. Краткосрочно и дългосрочно равновесие в модела AD-AS Лекция, дискусия 1

5 Теория за търсенето и потребителски избор. Бюджетно ограничение. Ефект на заместването и ефект на дохода. Обща и пределна полезност. Закон за намаляващата пределна полезност. Правило за оптимизиране на покупките. Потребителско равновесие. Чиста изгода за потребителя (потребителски излишък)

. Бизнес цикъл и неговите фази. Теории за икономическия цикъл Лекция, дискусия 1

6 Теория за пазарното предлагане. Икономически и счетоводни разходи. Счетоводна, нормална и икономическа печалба. Производство и разходи. Краткосрочен и дългосрочен период на производството. Постоянни и променливи разходи. Видове печалба. Излишък на производителя.

Заетост и безработица - основни понятия. Аналитични показатели за икономическа активност. Видове безработица. Потенциален БВП. Отклонения на произведения от потенциалния БВП. Икономически растеж - източници и фактори. Закон на Оукън. Лекция, дискусия 1

7 Съвършена конкуренция. Предпоставки. Фирмено поведение в краткосрочен и дългосрочен план при съвършена конкуренция. Оценка на съвършената конкуренция.

Колебания на цените - инфлация, дефлация, дезинфлация. Индекс на потребителските цени. Видове инфлация и нейното отражение върху икономиката. Зависимост между инфлация и безработица - краткосрочна и дългосрочна крива на Филипс Лекция, дискусия 1

8 Несъвършена конкуренция. Видове. Разлика между съвършена и несъвършена конкуренция. Чист монопол. Фирмено поведение при чист монопол. Естествен монопол. Ценова дискриминация и държавна намеса при монопол. Монополистична конкуренция. Олигопол и видове олигополни структури.

Пари и банки. Пари - функции, видове, измерване на паричната маса. Финансови пазари и посредници. Инструменти на паричния и капиталовия пазар. Търговски банки - създаване на пари. Влияние на търговските банки върху бизнес цикъла Лекция, дискусия 1

9 Сравнителен анализ на поведението на фирмата в условията на съвършена конкуренция, монополистична конкуренция, олигопол и чист монопол.

Парична политика на централната банка. Инструменти на паричната политика - операции на открития пазар, сконтова политика, регулиране на задължителните минимални резерви. Експанзивна и рестриктивна парична политика. Паричният съвет в България - особености, структура и функции.

Фискална политика - същност и видове. Вградени стабилизатори и тяхното въздействие върху бизнес цикъла. Структурен и цикличен дефицит на държавния бюджет. Проблеми и ограничения при провеждане на фискална политика. Държавен дълг. Координация на фискалната политика в рамките на Европейския съюз Лекция, дискусия 1

10 Пазар на производствените фактори - особености. Пазар на земята. Пазар на труда. Капиталов пазар. Лекция, дискусия 1

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

" Сотирова, Е. и Л. Йотова. Принципи на микроикономиката. Издателство на НБУ, С. 2008 г.

" Ракарова С. и Ст. Стефанов. Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, С. 2011 г.

" Пътеводител по Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, С. 2013 г.

Адреси в Интернет:

- Добре поддържан икономически портал в България

- Българска народна банка

- Национален статистически институт

- Европейски съюз , ;

- Статистическа служба на Европейския съюз

Международен валутен фонд

- Световна банка: ;

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%