BUBB513D Самостоятелна работа: Организационна култура и предприемачество

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

" В настоящия курс са представени основните характеристики, елементи, видове, типове и функции на организационната култура. Специален акцент е поставен на взаимовръзките и взаимозависимостите между организационната култура и останалите елементи, характеристики и особености на стопанското управление, разгледани научно и практически през призмата на съвременните условия и изисквания за постигане на устойчив растеж и конкурентноспособност на бизнес организациите.

" Основните цели на курса са: запознаване на студентите със закономерностите, особеностите, елементите и значението на организационната култура за успешното управление на съвременните бизнес организации; осигуряване на широка гама от знания за същността, значението и приложимостта на научния инструментариум при анализа на елементите и факторите, оказващи влияние върху крайните резултати от стопанското управление, в контекста на ролите и функциите на организационната култура; изучаване на основните подходи за формулиране, разработване, прилагане, изпълнение и контрол на видовете организационни култури, в зависимост от стратегическите цели на организациите; изграждане на умения за използване на организационната култура като инструмент за превенция и разрешаване на конфликтите в стопанските структури.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" основните характеристики, елементи, видове, типове и функции на организационната култура

" взаимовръзките и взаимозависимостите между организационната култура и останалите елементи, характеристики и особености на стопанското управление;

" значението и приложимостта на научния инструментариум при анализа на елементите и факторите, оказващи влияние върху крайните резултати от стопанското управление, в контекста на ролите и функциите на организационната култура;

" основните подходи за формулиране, разработване, прилагане, изпълнение и контрол на видовете организационни култури, в зависимост от стратегическите цели на организациите;

" възможностите за използване на характеристиките и особеностите на организационната култура като инструмент за превенция и разрешаване на конфликтите в стопанските структури.

2) могат:

" да прилагат научния инструментариум при анализа на елементите и факторите, оказващи влияние върху крайните резултати от стопанското управление, в контекста на ролите и функциите на организационната култура

" да извеждат и анализират взаимовръзките и взаимозависимостите между организационната култура и останалите елементи, характеристики и особености на стопанското управление през призмата на съвременните условия и изисквания за постигане на устойчив растеж и конкурентноспособност на бизнес организациите;

" да извеждат и аргументират алтернативи за формулиране, разработване, прилагане, изпълнение и контрол на видовете организационни култури, в зависимост от стратегическите цели на организациите;

" да използват организационната култура като инструмент за превенция и разрешаване на конфликтите в стопанските структури.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

o Основи на управлението;

o Психология на управлението;

o Стратегическо управление;

o Социология;

o Организационно поведение.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДЕТЕРМИНАНТИ, ВИДОВЕ, ФУНКЦИИ И КУЛТУРАЛНИ ФОРМИ Лекция, работа в групи, дискусия, практическо занимание 1

2 ИЗГРАЖДАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА Лекция, работа в групи, дискусия, практическо занимание 1

3 РОЛИ И ЗНАЧЕНИЕ НА ФИРМЕНАТА КУЛТУРА ЗА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ Лекция, работа в групи, дискусия, практическо занимание 1

4 ФИРМЕНА КУЛТУРА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ Лекция, работа в групи, дискусия, практическо занимание 1

5 ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И МОТИВАЦИЯ Лекция, работа в групи, дискусия, практическо занимание 1

6 ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ Лекция, работа в групи, дискусия, практическо занимание 1

7 ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА, УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И СОЦИАЛНИ ЦЕННОСТИ Лекция, работа в групи, дискусия, практическо занимание 1

8 ФИРМЕНА КУЛТУРА И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОМЕНИ Лекция, работа в групи, дискусия, практическо занимание 1

9 БИЗНЕС ИНТЕГРАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА Лекция, работа в групи, дискусия, практическо занимание 1

10 МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА Лекция, работа в групи, дискусия, практическо занимание 1

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основна литература

1. Радев, К., Организационна култура, Лекционен курс, Moodle, НБУ;

2. Мирчев, М., Миронова, Н., Радев, К., Организационно поведение, Авангард Прима, София, 2007;

3. Паунов, М., Организационна култура, УИ "Стопанство", София, 2005;

4. Pheysey, D. C., Organizational Cultures, Routledge, 1993;

Допълнителна литература и информационни източници

1. Паунов, М., Мотивация, УИ "Стопанство", София, 2001;

2. Стойнешка, Р., Психология на управлението, Ромина, 2000;

3. Тончев, Георги, Управление на персонала, ТУ - Софи1993;

4. Кочеткова, А. И., Введение в организационное поведение, Москва, 2001;

5. Griffin, W., Ricky, Management, Houghton Mifflin Company, 1993

6. Robbins, P. Stephen, Organizational Behavior - concepts, controversies, and applications, Prentice-Hall International Editions, 1991

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА х