BUBB511D Самостоятелна работа: Въведение в икономиката

Анотация:

Практическо приложение на знанията и уменията, получени в курса по Въведение в икономиката, в изследване на явления и процеси от реалната икономика.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Основните принципи, концепции и терминология на Микроикономиката и Макроикономиката, както и източниците на литературни и статистически данни, необходими за осъществяване на икономически проучвания и анализи

2) могат:

" Коректно да анализират икономическите процеси и явления на микро- и макроикономическо равнище.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Студентите трябва да са усвоили учебния материал от курса по Въведение в икономиката.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Задание

за самостоятелна работа

І. Определяне на темата (заглавието) на самостоятелната работа

Студентите сами формулират заглавието на своя проект в следната обща тематична област:

"Глобалната финансово-икономическа криза и нейното отражение върху икономиката на Р. България. Поуки от кризата и антикризисни политики".

В рамките на тази тематична област съществуват много възможности за избор на тема, например:

- причини за възникване на кризата: финансови иновации на фондовия пазар в САЩ и тяхното разпространение в световната икономика; финансиализация на икономиката на водещите индустриални държави и по-специално на икономиката на САЩ; глобализация на финансовия сектор в световната икономика; либерализация на световните капиталови потоци и т.н.

- особености на проявление на кризата в различни региони на световната икономика: в Европейския съюз; в новоприсъединилите се към ЕС страни, осъществяващи преход от централно планирана към пазарна икономика; в страните от Азия и Латинска Америка и т.н.;

- противоборство между макроикономически парадигми - "кейнсианство", "неолиберализъм", "пазарен фундаментализъм", "Вашингтонски консенсус" и др.

- парична политика в условията на глобалната криза; роля на централните банки;

- фискална политика в условията на кризата;

- политика за противодействие срещу кризата - опити за координация на действията в международен и глобален аспект;

- отражение на кризата върху българската икономика: причини, механизми, мащаби; проблеми на паричната и фискална политика; мерки за излизане от кризата; функционирането на паричния съвет (валутния борд) в условията на кризата др.

ІІ. Съдържание и структура на самостоятелната работа

Проектът е с обем от около 10 страници и се разработва върху основата на най-малко три литературни източника.

Един от източниците играе ролята на водещ (определящ) източник, а другите два имат допълващо значение.

Водещият източник е съдържанието на избрана от студента глава в текста на една от посочените по-долу монографии. В случай, че в качеството на водещ източник бъде предпочетена монография извън посочения списък, решението за това трябва да бъде обосновано в увода на курсовия проект.

В първата част на своя проект (около 50% от обема на разработката) студентът прави резюме на възгледите и съжденията на автора на водещия източник относно избраната тема.

Във втората част на проекта (останалите 50% от обема на разработката) студентът представя собствената си позиция по избраната тема - във формата на коментар върху резюмето в първата част на проекта. За целта той привлича допълнителна информация и аргументация от поне още два литературни източника, по собствен избор.

Съдържанието на проекта включва следните елементи:

- увод: в него студентът съвсем накратко обосновава избора на темата на курсовия проект и на основния и допълващите литературни източници;

- съдържание, първа част: резюме на концепциите и съжденията във водещия литературен източник;

- съдържание, втора част: коментар на студента върху съжденията в първата част на курсовия проект, в който той подкрепя, доразвива, илюстрира, аргументира или критикува възгледите на автора на водещия литературен източник, подкрепяйки позицията си с текстове от най-малко два допълващи литературни източника.

- заключение;

- използвана литература: описват се чрез актуални адреси в интернет използваните допълващи източници, както и други източници на информация, включена в курсовия проект. При описанието се спазват академичните изисквания и се посочват: автор, заглавие, издателство или списание, вестник, година на издаване; за цитатите в текста - и страница. Уебсайтове не могат да бъдат "източници"; посочва се пълния електронен адрес на използвания източник.

Курсовият проект трябва да отразява възможно най-съвременна информация.

Готовите проекти се предават във формат "doc." в активиран прозорец на домашната страница на курса в електронната система MOODLE и се проверяват чрез програма Turnitin за преписани чужди текстове.

Литература по темите:

ІІІ. Водещи литературни източници

Джоузеф Стиглиц. Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за нея. София, издателска къща "ИнфоДар", 2010 г.

Пол Кругмън. Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. София, Издателство "Изток - Запад", 2009 г.

Нуриел Рубини и Стивън Мим. Кризисна икономика: основен курс за бъдещето на финансите. София, Сиела Норма АД, 2011 г.

Джордж Сорос. Новата парадигма на финансовите пазари: кредитната криза на 2008 г. и какво означава тя. София, Сиела 2008 г.

Алън Грийнспан. Епоха на турбулентност. София, Обсидиан, 2008 г.

Уилям Фликенщайн и Фредерик Шийхън. Балоните на Грийнспан: епохата на невежество във Федералния резерв. София, Сиела, 2008 г.

Йохан Норберг. Финансовият крах. (Как американската мания за собствен дом и лесни пари доведе до икономическа криза). София, изд. Къща "МаК", 2010 г.

Жак Атали. Кризата, а след това? София, издателство "Рива", 2009 г.

Кой е виновен за кризата? Отговорът на австрийската школа. Сборник статии - съставители Георги Ангелов и Валери Димитров. София, издателство "Сиела", 2010 г.

Иван Ангелов. Световната икономическа криза и България. София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2010 г.

Средства за оценяване:

Оценяване на проекта:

Обект на оценяване са следните компоненти:

" Логичност на изложението; дълбочина на анализа; обоснованост, убедителност и оригиналност на изводите и обобщенията - 70%;

" Актуалност - 20%;

" Коректно използване на литературните източници - 10%.

Крайната оценка за курса ще се оформи от трите компонента според посочените им тегла.