BUBB514D Мениджмънт и предприемачество

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

" Цели на курса:

- изграждане на базова, теоретико-методологическа и практико-приложна управленска подготовка;

- усвояване на знания, свързани с терминологията, структурата и процеса на мениджмънта;

- формиране на системно мислене и прилагане на системен подход при анализа и оценката на обектите на управление.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р
проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основите на теорията, методологията и терминологията на мениджмънта;

- еволюцията, етапите и школите на управление;

- основните функции на процеса на управление - планирану организиране, координиране и контрол;

- предметните функции на управлението - маркетинг, производство, финанси и човешки ресурси;

- психологичните и информационните аспекти на управление - лидерство, мотивация, комуникации

2) могат:

- да вземат управленски решения в променяща се среда;

- да прилагат методи за анализ и оценка на управленски ситуации;

- да анализират фазите на управленския процес и спецификата на предметните функции в различни организации;

- да реализират процеса на целеполагане и изграждат съответни организационни структури на управление;

- да формират управленско поведение, адекватно на психологическите особености на субекта и спецификата на обекта на управление


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" НямаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Теоретични основи на управлението - системи и системен подход РРТ лекции 2

2 Развитие на теорията на управление - основни школи и методологии РРТ лекции 2

3 Процес и структура на управление - фази и предметни функци РРТ лекции 2

4 Вземане на решение и информационно осигуряване - видове среди РРТ лекции 2

5 Видове управление - стратегическо, тактическо, операционно РРТ лекции 2

6 Основни функции на управление - планиране,. организиране, координиране и контрол РРТ лекции и дискусии 4

7 Управление на маркетинга - компоненти, процес и структура. РРТ лекции 2

8 Управление на продукта - жизнен цикъл, иновации. РРТ лекции 2

9 Финансов мениджмънт - източници и направления на финансиране РРТ лекции и дискусии 4

10 Управление на персонала - етапи, цикъл и система. РРТ лекции и презентации 4

11 Хората в организациите - лидерство, мотивация, комуникации РРТ лекции и презентации 4

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Ангелов, А. Основи на мениджмънта, С., 2000.

2. Гибсън, Р. Преосмисляне на бъдещето, С. 2000.

3. Донъли, Дж. Х., Дж. Гибсън, Дж. Иванчевич. Основи на мениджмънта, С. 1997.

4. Дракър, П. Мениджмънт: задачи, отговорности, практики. С., 2003.

5. Ковачев, А. Управление на националното развитие. НБУ, 2007.

6. Михайлов, М. Стратегическо управление на туризма. НБУ, 2005.

7. Панайотов, Д. Психология на бизнеса, С. 2005.

8. Уокър, Р. Дзен мениджърът, С. 2002.

9. Хаджиев, Кр. Основи на управлението, НБУ (електронно издание), 2007.

10. Wheelen Thomas L. and David L. Hunger. Strategic Management & Business Policy:

Achieving Sustainability (12th Edition). 2009.

11. www. leadership. com

12. www. management. com

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТ 50 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %