BAEB543D Организационно поведение

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

" Организационното поведение (ОП) се представя като постоянно развиваща се

интердисциплинарна област на познанието.

" Разглеждат се основните измерения на ОП, като студентите се запознават с водещите концепции на мениджмънта, поведенческите науки и тяхното приложение в организацията и нейното развитие.

" Систематизация на понятия, категории и инструментариум за въздействие - чрез конкретни подходи, тактики и организационни практики.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Значението и необходимостта от акумулирането на ефективни модели за

организационно поведение и управление.

2) могат:

" Да диагностицират реални ситуации в организацията с прилагането на съответен

инстументариум за въздействие.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" По основните параметри на организационното поведение като интердисциплинарна област на модерното познание за управлението на организациите.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Увод в организационното поведение (ОП). Същност на ОП като научна област и академична дисциплина. Етапи в историческото развитие на ОП. Основни измерения (аспекти) на ОП.

лекция, събеседване, литература - 1 и 2 от посочените. 1

2 Проекции на ценностите и културата върху моделите на поведение. Културна стимулация и управленски стимули. Принципни различия в концептуалния модел на управление. лекция, дискусия, литература - 1, 2 и 8 от посочените 1

3 Личностен базис и организационно поведение. Външни и вътрешни детерминанти лекция, събеседване, тестове, литература - 1, 2 и 3. 1

4 Междуличностни отношения и комуникация. Същност на комуникационния въпрос. Бариери в общуването. Ефекти на междуличностните отношения. Типове събеседници и тактики на поведение. лекция, събеседване, дискусия, литература - 1, 2, 5 и 6. 1

5 Интуицията и невербалните сигнали. Трите "кита" на интуицията. Как да разкодираме невербалните сигнали? Интуицията при водене на преговори и сключване на сделки лекция, събеседване, дискусия, литература - 1, 2 и 4 1

6 Мотивацията - същност, основни модели и теории. Какво означава да мотивираме в организацията? Система за стимулиране и базисни правила на мотивацията. лекция, работа по текст, събеседване, литература - 1, 2, 4, 7.

1

7 Имидж и организационна култура. Измерения на имиджа в ОП. Персонален, политически и фирмен имидж - измерения. Елементи и функции на организационната култура. лекция, събеседване, литература - 1-4, 7. 1

8 Управление на груповите процеси в организациите. Мениджърски роли, статус и стил. Мениджърски профили. Закони на управленското изкуство. лекция, дискусия, семинар, литература - 1-4, 6. 1

9 Организационни конфликти и управлението на стреса. Разновидности на организа- ционния конфликт. Систематизация на основните причини за конфликт. Подходи за управление на конфликтните ситуации. Източници на стрес и профилактика в организацията.

лекция, казуси, литература - 1, 2 и 4. 1

10 Инструментариум за организационно развитие. Подбор и оценка. Консултиране и тренинг. Управление на УЧР, управление на таланти, коучинг. лекция, казуси, литература - 1, 2 и 3 1

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Панайотов, Д. Организационно поведение, НБУ, С. 2003, 2006, 2009 електронно издание

2. Паунов, М. Организационно поведение, С., 1997, 2007

3. Смит, Х., Джон Уекли. Психология на организационното поведение, 1992.

4. Лютенс, Фред. Организационное поведение: Пер. с англ. 7-го изд.- М. 1999.

5. Cohen A., S., Fink, H. Gadon and R. Wilitsg. Effective Behaviour in Organizations, IRWIN, Homewood, III, 1988.

6. Davis K., Organisational Behaviour, New York, MakGraw - Hill, 1991

7. Dunettte M., Handbook of Industrial and Organisational Psychology, Chicago, Rand McNally, 1996.

8. Хофстеде Х. Култури и организации, С., 2001.

Средства за оценяване:

ТЕСТ да

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ да