POLF301 Нации, етноси, религии: основни понятия

Анотация:

Курсът има три цели:

• да въведе основните теории за обяснение на колективните идентичности (примордиализъм, инструментализъм, етносимволизъм, неомарксизъм, интеракционизъм);

• o да сравни различните типове политика на управление на етнокултурните различия (либерален и мултикултуралистки подход, мултикултурната гражданственост на У. Кимлика);

• o да анализира особеностите на българската нация, етническа политика и отношенията на държавата и църквата.

прочети още
Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

проф. Евгения Иванова  д.н.
проф. Анна Кръстева  д-р
доц. Антоний Гълъбов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят:дефинициите и интерпретациите на основните типове колективни идентичности

• основните концепции за етническите, националните и религиозните идентичности

• политиките за управление на етнокултурните различия

Могат:да анализират етнически, национални и религиозни конфликти

• да формулират препоръки за превенция на етнически, национални и религиозни конфликти


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

I част – Анна Кръстева

Етническа политика

Основни понятия и модели. Асимилация, плурализъм. Равенство на възможностите и равенство на резултатите. Политическото представителство на малцинствата – ключов фактор за европейска интеграция.

Етнос, нация, религия

Колективните идентичности, мобилизиращи основната социална и политическа енергия през ХХ и (началото на) ХХІ век.

Примордиализъм, инструментализъм

Сравнителен анализ на основните концепции за етничност. Произходът – основен индикатор на етническата идентичност. Социобиологична концепция – крайна версия на примордиализма. Интереси и политизация на етнически искания.

Етносимволизъм, неомарксизъм, интеракционизъм

Сравнителен анализ на основните концепции за етничност (продължение). Маркери на етничността – име, език, традиция. Разлика между неомарксизъм и инструментализъм. Етнически граници.

Политика на идеи и политика на идентичности

Либерален и комунитаристки модел на управление на малцинствените идентичности. Религиозните и етническите идентичности в частната и публичната сфера.

Семинар: Мултикултурната гражданственост

• Кимлика, У. Западна политическа теория и етнически отношения в Източна Европа

Консоционалната демокрация

4 принципа на консоционализма. Благоприятни условия за въвеждането му. Сравнителен анализ на два случая на приложение на консоционалния модел – Белгия и Босна и Херцеговина.

Литература по темите:

Основна

Syllabus “Politique ethnique”

Krasteva, А. (ed) Communities and identities in Bulgaria. Ravenna: Longo Editore, 1999. Кръстева, А. (съст.) От етничност към миграция. С.:НБУ, 2004.

Допълнителна

Opalski M. and W. Kymlicka (eds) Can liberal pluralism be exported? Western political theory and ethnic relations in Eastern Europe. Oxford: Oxford university press, 2001.

Habermas, J. Apres l’Etat-Nation, Paris: Fayard, pp. 127 – 149.

Wieviorka, M. La difference, Paris: Balland,, Chapitre 5. Reproduction et construction de la difference. Une typologie.

Elbaz, M. et D. Helly. (sous la dir. de) Mondialisation, citoyennete et multiculturalisme, Les Presses de l`Universite Laval, pp. 5 – 29.

Schnapper, D. La relation a l`Autre. Paris: Gallimard, pp. 445 – 503.

Schnapper, D. La communaute des citoyens. Paris: Gallimard, pp. 27 – 210.

Kymlicka, W. Multicultural Citizenship. Oxford: Clarendon Press, pp. 10 – 33.

Laclau, E. La guerre des identites Paris: La Decouverte, pp. 15 – 41.

Phillips, A. The politics of presence. Oxford: Clarendon Press, pp. 1- 26.

Breton, R. L’ethnopolitique. Paris: PUF, 102 – 120.

Schnapper, D. Qu’est-ce que la citoyennete?- Paris: Gallimard, 2000, 231 – 261.

Badie, B. et P.Perrineau. Citoyens au-dela de l’Etat.- In : Badie, B. et P. Perrineau. Le citoyen. Paris : PUF, 2000, 21 – 36.

Habermas, J. Le patriotisme constitutionnel.- In : Schnapper, D. Qu’est-ce que la citoyennete?- Paris: Gallimard, 2000, 290 – 294.

Taylor, Ch. La politique de reconnaissance. In : Schnapper, D. Qu’est-ce que la citoyennete?- Paris: Gallimard, 2000, 295 – 298.

Средства за оценяване:

Семинар

Кур

сов проект Тес

т