MGRB577 Проект: "Гръцката култура през вековете"

Анотация:

Проектът има за цел да провери мотивацията за самостоятелна

работа и знанията, придобити от студентите в хода на първия семестър. Очаква се студентите да направят презентация по време на семестъра и да изготвят проект по въпрос, свързан с една от следните теми: 1. Ние и нашето ежедневие; 2. Традициите и обичаите на съвременна Гърция; 3. Новогръцката литература – основни периоди и представители.

Презентацията следва да бъде защитена пред студентите и преподавателите от програма “Неоелинистика – втора специалност” в условията на свободна дискусия, като крайната оценка ще бъде поставена след оценяване на писмената част (проекта) и защитата й.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Стойна Пороманска  д-р
преп. Христина Янисова  
гл. ас. Екатерина Григорова  д-р
гл. ас. Янко Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите научават:

• за езика на ежедневието, традициите и обичаите на съвременна Гърция;

• за основните периоди и представители на новогръцката литература;

• за археологическите и културните паметници на Гърция и тяхното значение за историческото и културно конституиране на съвременната действителност;

Студентите усвояват умения:

• да работят с исторически извори, материали от печатните и електронните медии;

• да анализират наблюденията си и да ги обобщават;

• да изграждат текстове върху изследваните въпроси от културната и политическата история на Гърция на базата на наблюдения върху взаимодействието между различните социо-културни и политически контексти.


Предварителни изисквания:
Не се поставят.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичният план следва тематичните планове на курсовете (по избор):

MGRB 596 Ние и нашето ежедневие;

MGRB 791 Традициите и обичаите на съвременна Гърция;

MGRB 597 Новогръцката литература – основни периоди и представители.

Литература по темите:

Greece. Britannica Online Encyclopedia.

Богдан Богданов, История на старогръцката култура, Наука и изкуство, С., 1989.

(Достъпно на адрес: http://www.bogdanbogdanov.net/pdf/13.pdf)

Богдан Богданов, Старогръцката литература, Наука и изкуство, С., 1992.

(Достъпно на адрес: http://www.bogdanbogdanov.net/pdf/11.pdf)

Стойна Пороманска, Новогръцки език за напреднали, Велико Търново, изд. Ровита, 2000.

Д. Попов, Древна Гърция - история и култура, изд. Лик, С., 2009.

Х. У. Джансън, Антъни Джансън, История на изкуството: първи и втори том, изд. Елементи (бълг. ез.), 2005.

Frederick Copleston , History of Philosophy, Volume 1, 1993.

Антонис Лиакос, Елинизмът и създаването на съвременна Гърция.

(Достъпно на адрес: http://balkansbg.eu/bg/content/b-identichnosti/287-elinizmat-i-sazdavaneto-na-savremenna-gartziya.html)

Ал. Фол, Древната култура на Югоизточна Европа УИ „Св. Кл. Охридски”, София, 2001.

?. ??????, ??????????? ????????. ??? ???????? ??? ??????????, ???????? ??????, ???????????, 1994.

Надя Данова, Апостолос Христакудис История на Нова Гърция, изд. Абагар Холдинг, С., 2003.

Member States of the EU: Greece. // European Union. europa.eu.

Finley, M. I. Democracy Ancient and Modern. 2d ed., London: Hogarth., 1985.

Средства за оценяване:

1. Курсов проект

2. Презентация

3. Дискусия