MGRB576 Самостоятелна работа :"Гръцкият език и грийклиш"

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с особеностите на гръцкия разговорен език и различните му проявления в електронните форми на общуване, да представи тенденциите в развитието на т.нар. грийклиш и да предостави на студентите базови компетенции, позволяващи им да транслитерират гръцки текстове.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят особеностите на разговорния гръцки език и тенденциите при транслитериране на гръцки език в електронните форми на общуване;

2) могат да общуват в неформална среда и да боравят с т.нар. грийклиш.


Предварителни изисквания:
Не се поставят.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

В курса се работи с текстове, в които са застъпени следните теми:

1. Езикът на ежедневието.

2. Езикът на младите.

3. Гръцкият език в интернет.

4. Видове транскрипция.

5. Развитие и особености на грийклиш.

Литература по темите:

• ????????-????????, ??????. ?????????? ??? ???????? – ???????????? ?????? ??????????? ??? ?????????. «???????? ????????». ?????, 2008.

• ????????, ?., ??????? ????????? ????????. ???. ???????????, 20085

• Янисова, Х., За някои фонетични и фонологични проблеми и решаването им при преподаване на новогръцки език на българи. – in юбилеен сборник на ФКНФ на СУ. Изд. „ФАБЕР”. Велико Търново, 2005 г., с. 290-295.

• Янисова, Х., Новогръцкият език като greeklish в електронната комуникация. – in Научни трудове, т. 42, кн. 1, Филология. Унив. изд. „Паисий Хилендарски”. 2004 г., с. 105-111.

Средства за оценяване:

Писмени задачи.

Портфолио.

Презентации.