ARAB555 Самостоятелна работа: "Приказките от Хиляда и една нощ"

Анотация:

Курсът е тематично свързан с аудиторния курс ARAB533 Големите арабски книги – Хиляда и една нощ и има за цел да задълбочи интереса на студентите към културното наследство на Ориента.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Историята и произхода на приказките от „Хиляда и едно нощ”

• Отделните видове приказки

• Ролята и мястото им в европейската култура и изкуство

2) могат:

• да разграничават отделните приказни пластове в книгата

• критично да осмислят противоречивите гледни точки за появата на арабските приказки и влиянието им върху европейската литература, музика и живопис

• да анализират и интерпретират арабските приказки от различни гледни точки


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

І. Основна:

1. Хиляда и една нощ, т. І и ІІ, превод Киряк Цонев и Славян Русчуклиев, изд. „Труд”, С., 2004.

2. Bencheikh, J. E., Les Mille et Une Nuits ou la parole prisonniere, Paris, 1988.

3. Irwin, R., The Arabian nights, New York, 1999.

4. Haddawy, H., The Arabian nights, New York, 1990.

5. Mahdi, M., The Thousand and One nights, Leiden, 1995.

ІІ. Допълнителна:

1. Борхес, Х. Л., История на вечността, С., 1994.

2. Елиаде, М. Образи и символи, С., 1980.

3. Касирер, Е., Философия на символичните форми,С., 1998.

4. Laveille, J. L., Le theme du voyage dans les Milles et Une Nuits, Paris, 1988.

Средства за оценяване:

есе

анализ на приказка

курсова работа