ARAB554 Самостоятелна работа: "Рая и Ада в Исляма"

Анотация:

Курсът е извънаудиторен, като допълва и задълбочава знанията на студентите, придобити в лекционния курс "Представите за отвъдното в исляма". Целта на курса е студентите да представят самостоятелна работа, посветена на конкретен аспект от есхатологичните представи в исляма. Темата трябва да бъде предварително одобрена от преподавателя.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• критически да анализират есхатологичните аспекти и символи на ислямската традиция;

• да различават есхатологичните представи на различните течения в исляма

2) могат:

• да ги локализират в техния исторически и социален контекст.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Отношенията Бог-човек в Корана. Джинове и ангели.

2.Съдният ден – Йаум ал-Кияма в Корана и Сунната.

3. Знаци за края на света.

4. Последователност на есхатологичните събития: смърт, възкресение, стълпотворението (хашр), изпитанието в гроба.

5. Християнска и мюсюлманска есхатология: общи сюжети и персонажи.

6. Шиитска есхатология: Махди и Исус в класическия ислям и модерния ислям.

7. Очакването на Махди в шиитски Иран.

8. Живот след смъртта. Фигурата на свидетеля-мъченик - „шахид” в класическия ислям. Мюсюлманският рай. Топография на Рая.…

9. Живот след смъртта: Фигурата на свидетеля-мъченик - „шахид” днес (терориста самоубиец).

10. Ритуални практики в класическия ислям

11. Погребални практики при българските мюсюлмани.

Литература по темите:

• Превод на Свещения Коран, превод: Цветан Теофанов;

Nerina Rustomji, The Garden and the Fire: Heaven and Hell in Islamic Culture, Columbia University Press, 2008.

• Smith, J., Haddad, Yvonne, The Islamic Understanding of Death and Resurrection, Oxford, 2002.

• P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs et al (ed.)., Encyclop?dia of Islam (EI?), 2nd Edition., 12 vols. with indexes and etc., Leiden: E. J. Brill, 1960–2005.

Средства за оценяване:

писмена задача