ARAB556 Проект: "Ориентът и Западна Европа"

Анотация:

Курсът има за цел да обобщи, разшири и задълбочи познанията на студентите, придобити в аудиторния курс ARAB516 Ориентът и Западна Европа – парадоксите на пресичащите се култури. В рамките на редовната сесия студентите защитават курсовите си проекти по теми, свързани с посочения курс.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р
доц. Мариана Малинова  д-р
гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Допълват и разширяват познанията си за историята, културата и религиите на Ориента и Западна Европа.

2) могат:

• Да познават големите исторически, културни и религиозни взаимодействия между Ориента и Западна Европа.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите трябва да представят подготвените през семестъра курсови проекти най-късно две седмици преди началото на редовната сесия. Комисията от преподаватели разглежда проектите, като дава допълнителни насоки и указания за работа. В рамките на редовната сесия студентите защитават тезите си пред преподавателите и останалите студенти от курса.

Литература по темите:

Бронщайн Ж.Ф., Фан Б., Пътеводител в общата култура, „Рива”, София 2008 г.

Никълсън Р.Мистиците на исляма , превод от англ. Хр.Белева, София, 2000.

Корбен А. История на ислямската философия, превод от френски Александър Веселинов, София 2004

Патие М.К, История на музиката – Западно-европейската музика от средновековието до днес, т.I и II:

Хусайн Наср, С. Трима мюсюлмански мъдреци, Изд. ,,Маулана Джалалуддин Руми’’,С.2001

Сурдел, Д. Ислямът’, Изд. ,,Одри’’, С.2000

Блашер, Р., Коранът Изд. ,,Одри’’, С.2000

Средства за оценяване:

курсов проект