ARAB541 Представите за отвъдното и края на света в исляма

Анотация:

В курса ще се дискутира кораничната идея за смъртта и отвъдното в исляма, мюсюлманската представа за Съдния ден и ролята на мъчениците в класическия и съвременен ислям. Освен чрез класическите извори (Коран, Сунна) в курса ще се проследи динамиката на есхатологичната идея в интерпретациите на мюсюлмански богослови и съвременни автори.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите

Знаят основните идеи и образи на мюсюлманската есхатология и на мюсюлманската концепция за отношенията Бог - човек.

Могат да обвържат придобитите знания в курса с проявленията на тези идеи в съвременния политически процес и в поведенческите модели и ритуални практики в съвременния ислям.


Предварителни изисквания:
В курса ще се работи с източници и затова е необходимо ниво на владеене на арабски език (завършен втори курс Ориенталистика с арабски език)

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Концепцията за смъртта: предислямски и ранноислямски идеи за смъртта. Време и вечност.

2. Отношенията Бог-човек в Корана. Джинове и ангели.

3. Съдният ден – Йаум ал-Кияма в Корана и Сунната.

4. Последователност на есхатологичните събития: знаци за края на света, смърт, възкресение, стълпотворението (хашр), изпитанието в гроба.

5. Шиитска есхатология: Махди и Исус в класическия ислям и модерния ислям. Очакването на Махди в шиитски Иран.

6. Живот след смъртта. Фигурата на свидетеля-мъченик - „шахид” в класическия ислям и днес (терориста самоубиец).

7. Взаимодействия между този (ад-дуния) и отвъдния свят (ал-ахира): влияние върху „добрите дела” на мюсюлманите.

8. Ритуални практики. Погребални практики при българските мюсюлмани.

Литература по темите:

1. Превод на Свещения Коран, превод Цв. Теофанов, София 1997.

2. Сунна: "есхатологичните" хадиси

3. Ал-Газали, "Възкресяване на науките за вярата",????????? ?????

4. Ал-Газали, ????? ???????

5. Николова, М., "Промени в погребалните практики през втората половина на ХХ век в Исперихския край. София 2000.

Средства за оценяване:

Участие в семинарни упражнения

Тестове