DIHB007 Проект "Цифрови услуги, базирани на маркиращи езици" (ML Based Digital Services)

Анотация:

Дисциплината запознава студентите със съвременните ML. Особено внимание в курса се отделя на обучението по XML и производните му ML.

Тематиката предвижда задълбочено запознаване с основните положения на ML и самостоятелна работа с избрани съвременни технологии за използването им при разработване на социални и бизнес приложения, е-learning модули и системи, 2D и 3D Web приложения, и др.

Решават се практически задачи, което води до придобиване на практически опит в използването на множество ML.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Станислав Иванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

могат:

- Да използват съвременни средства за реализиране на ML базирани Web приложения и интегрирани системи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Стартиране на компютърно приложение;

- Работа с текстов редактор;

- Достъп до ресурси в Интернет.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Каскадни стилове и XML.

2. Навигация в XML документ. Хипервръзки в XML документи - XLink и XPointer.Пространства от имена.

3.Бази данни и XML технологии – примери.

11.SOAP - протокол за обмен на информация между приложения през HTTP. RSS – механизъм за обмен на новини между сайтове или между сайт и потребител. RDF описание на ресурси.

4.2D графика в Web среда. Презентиране с растерни и векторни формати. SMIL описание на мултимедийни презентации.

5.3D моделиране с ML в Web среда – X3D, COLLADA и др. технологии. Реализиране на достъп до Web базирани виртуални сцени в реално време.

6.Web приложения с HTML5. Възможности. Примери.

7.Разработване на ML приложение по конкретно задание.

Литература по темите:

Морисън М. (2003), HTML и XML - бързо и ефективно, Издателсво на компютърна литература СофтПрес, ISBN: 9546852783.

Разширяем Маркиращ Език – Extensible Markup Language (XML) http://www.w3.org/XML/

XML ръководство - http://www.w3schools.com/xml/

Средства за оценяване:

Темата на проекта се избира от студента и съгласува с преподавателя не по-късно от 5-та седмица от семестъра. Изпълнението на проекта се докладва не по-късно от 14-та седмица.

Възможно е съставяне на задание за проект, изпълняван от колектив. Колективът се формира от до 5 участника, като за всеки се уточнява конкретна част от заданието.