SODB502 Клинично интервю и оценка - I част: характер на процеса

Анотация:

Курсът изучава клиничното интервю от гледна точка на разпознаването природата на тревожността в него и основните защитни механизми, извикани, за да преодолеят тази тревожност, които затрудняват изграждането на терапевтична връзка и осигуряването на raport.

Разглеждат се терапевтичните интервенции, които допринасят за назоваване и овладяване на тревожността и възстановяват контакта с клиента.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

ас. Майя Младенова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: теорията за структурата на личността. Видовете защити на Его-то.

2) могат:да разпознават природата на тревожността в интервюто, да идентифицират проявите на защитните механизми и съпротивата в хода на интервюто.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са преминали успешно през курсовете GENB039 „Отношения между хората” и SODB100 «Начала на психоанализата», SODB200 «Динамично интервю» и да имат основни знания за психичното развитие и ролята на първичния обект в него, както и знания за теориите несъзнаваното, нагоните, обекта, Едиповата ситуация и за защитните механизми на Его-то.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Теоретични теми

1. Терапевтичен съюз и raport в интервюто.

2. Изграждане и поддържане на терапевтичната рамка.

3. Тревожност в интервюто. Проследяване на природата на тревожността.

4. Защити и съпротиви в интевюто: примитивни защитни механизми.

5. Защити и съпротиви в интевюто: невротични защитни механизми.

6. Защити и съпротиви в интевюто: зрели защитни механизми.

7. Терапевтични интервенции: елаборация и конфронтация. Роля за преодоляване на съпротивите.

8. Терапевтични интервенции: интерпретации.

9. Преработване (Working through).

Практически занимания

1. Интервю с клиент: емпатия и установяване на терапевтичен съюз.

2. Интервю с клиент: изграждане и поддържане на терапевтичната рамка.

3. Интервю с клиент с примитивни защитни механизми. Интервенции.

4. Интервю с клиент с невротични защитни механизми. Интервенции.

5. Интервю с клиент: преработване на чувството за вина и депресивната позиция.

Литература по темите:

Ralph R. Greenson, The Technique and Practice of Psychoanalysis, Vol. I (New York: International Universities Press, 1967), pp. 190-224.

Rita Sommers-Flanagan with John Sommers-Flanagan, Clinical Interviewing (3rd Edition), John Wiley and Sons, 2003.

Segal , D.L., M. Hersen, Diagnostic Interviewing, (4-th Edition) 2009, Springer.

Средства за оценяване:

Участие в семинари.

Работа по казуси.