BAFB549D Мениджмънт

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА: Курсът по "Мениджмънт" е практически конструиран. Той съдържа основни теми, които характеризират в достатъчна степен сложният характер на управлението на икономически системи. Фокусът се поставя върху най-съществените характеристики на мениджмънта, неговото съдържание и възможностите, които той дава на съвременните бизнес ръководители. В него се изясняват също така ключовите термини, понятия принципи и инструментариум, с който си служи науката за управление.

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

" да даде "ядро" знания в областта на теорията и практиката на стопанското управление

" да изгради необходимата базова управленска подготовка

" да формира умения за анализ на управленския процес, организационните структури, мотивацията на персонала, лидердтвото и стиловете на ръководство

" да развие умения за работа в екип на консултантска основа

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" историческото развитие на управленската теория и практика

" принципните положения на мениджмънта

" управленският процес, взаимодействието между функциите и възможностите за тяхното оптимизиране

" основните управленски подходи и методи

" въпросите, свързани с управленското решение и управленските структури

" основните аспекти на мотивационния процес и подходите за определяне на ефективното лидерство

2) могат:

" да прилагат методи за решаване на управленски проблеми

" да вземат управленски решения при променяща се ситуация, рискова, стресова и екстремна

" да анализират сложните управленски процеси, предимствата и недостатъците на различните видове структури, спецификата на мотивационния процес

" да оценяват стратегически алтернативи на базата на SWOT-анализ

" да определят стратегическия профил на организацията

" да разграничават лидерство от ръководство

" да работят в екип при решаване на сложни и нестандартни управленски проблеми


Предварителни изисквания:
" студентите трябва да притежават знания и умения по микро и макроикономика

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Мениджмънт - история и принципи лекция, практикум "Концептуална схема на отворените системи" 2 часа, I седмица

2 Управленски функции лекция, дискусия 2 часа, II седмица

3 Управленско решение лекция, дискусия 2 часа, III седмица

4 Организационни структури на управление лекция, практикум

"Сравнителен анализ на организационните структури" 2 часа, IV седмица

5 Комуникации в организациите лекция, дискусия 2 часа, V седмица

6 Организационна среда лекция, упражнение на

тема "Сканиране на

външната среда на

примера на конкретна

бизнесорганизация" 2 часа, VI седмица

7 Управленска стратегия лекция, упражнения и презентации по

предварително зададени

въпроси от темата и

дискусия 2 часа, VII седмица

8 Първа текуща проверка - тест върху теми 1-7. Резултатът от проверката участва в крайната оценка с 25%.

Тестът се провежда в зала или през платформата за електронно обучение Мудъл-НБУ

9 Мотивацията в управлението Практически семинар 4 часа, VIII и IX седмица

10 Ръководство и лидерство. Управление и власт - детерминанти на властта Практически семинар 4 часа, X и XI седмица

11 Управленски контрол лекция, казус, дискусия 2 часа, XII седмица

12 Управление на конфликтите лекция, практикум "Избор на техника за разрешаване на конфликтна ситуация" 2 часа, XIII седмица

13 Екипите в управлението Практически семинар 4 часа, XIV и XV седмица

14 Втора текуща проверка - тест върху теми 8-12. Резултатът от проверката участва в крайната оценка с 25%.

Тестът се провежда в зала или през платформата за електронно обучение Мудъл-НБУ

Литература по темите:

Библиография по темите:

Основна литература:

1. Хаджиев, Кр., Основи на управлението. Електронен учебник, публикуван в информационния система за дистанционно обучение на НБУ - MOODLE

2. Каменов, К. Мениджмънт. Изд. Абагар, Велико Търново, 1998

3. Доралийски, А. Основи на стопанското управление. ЦДО, НБУ, С. 1996

Допълнителна литература:

4. Хаджиев, Кр. Самоуправляващи се работни екипи - теория и методология, изд. Стопански свят, Свищов 2010

5. Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, 2011

6.

7. Каменов, К., Хаджиев, Кр., Асенов, А. Човек. Екипи. Лидери. С., Люрен, 2001

8. Колинс, Дж., Пътят на величието. Класика и стил, София, 2003

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 50% 50% 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50% 50% 50%

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ