BAFB539D Икономикс

Анотация:

Икономикс е курс, които дава основни познания в областта на микроикономиката и макроикономиката. В него се разглежда образуването на пазарните цени на стоките и услугите и производствените фактори, моделите на пазарите в зависимост от типа на конкуренцията, закономерностите в поведението на стопанските субекти в условията на различните пазари, дефектите на пазара и намесата на държавата за тяхното преодоляване.

В курса се представят и основните принципи на макроикономиката. Анализират се съвременното развитие на макроикономическата теория и нейната роля за обяснение на функционирането на реалната макроикономика. Основната задача е да се разкрие теоретичното обосноваване и практическото приложение на макроикономическата теория като основа за управление на националната икономика на примера на България.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Студентите ще:

1. Могат да дефинират основните понятия в областта на МИКРО И МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА теория и практика, въз основа на които ще изработят собствени позиции и критерии за оценки поведението на предприемачите и домакинствата, в условията на затворена и отворена икономика.

2. Могат да се реализират практически във фирми и институции, работещи в различни стопански сфери, в анализаторски и консултантски фирми, държавни институции и др.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- не са необходими специални знания, защото това е първи и базисен икономически курс за студентите;

- курсът е формализиран и математизиран, като използването на математическия апарат е съобразено с получаваните в средното училище и университета знания по математикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 1. УВОД В ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ Л 2

2 2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО Л 4

3 3. ТЕОРИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ Л 2

4 4. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПАЗАРНИТЕ СТРУКТУРИ Л 2

5 5. ПАЗАР НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФАКТОРИ

Л 2

6 6. ОБЩО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ И ИКОНОМИКС НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО Л 2

7 ІІ.МАКРОИКОНОМИКА

1. УВОД В МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ Л 2

8 2. ПАРИ И ФИНАНСОВА СИСТЕМА Л 2

9 3. ИЗМЕРВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ДОХОДА Л 2

10 4. СЪВКУПНО ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ Л 2

11 5. МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ Л 2

12 6. ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ЦИКЛИЧНО РАЗВИТИЕ Л 2

13 7. БЕЗРАБОТИЦА. ИНФЛАЦИЯ Л 2

14 9. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА: ФИСКАЛНА , ПАРИЧНА, СОЦИАЛНА, СТРУКТУРНА Л 2

Литература по темите:

Пол Хейн, Икономическият начин на мислене, изд. ТИЛИЯ, С., 1995 г.

С. Ракарова, С. Стефанов, Принципи на макроикономиката, І и ІІ тема

Коландър, Дейвид, Основи на икономиката

Сотирова, Екатерина Микроикономика : Сборник от задачи и тестове

Йотова, Лилия, Икономикс : Част 1 : Въведение и микроикономикс

Фишър, Стенли, Икономика : Основи на микро- и макроикономиката

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 50 % 50 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50% 50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА: