BAEB406D Международна икономика

Анотация:

Курсът обхваща основните принципи, концепции и терминология на дисциплината Международна икономика. Темите са разположени в два раздела: “Международна търговия” и “Международни финанси”.

В първия раздел се разглеждат основните теории за международната търговия, етапите и инструментите в еволюцията на протекционизма, теорията на митата, глобалният и регионалният подходи в либерализацията на световната търговия, дейността на многонационалните корпорации, номиналната и реална конвергенция на икономиката на страните от Централна и Източна Европа и по-специално на Р. България към икономиката на страните от ЕС.

Във втория раздел се разглеждат системата и принципите на функциониране на валутния пазар, видовете арбитражни сделки, съдържанието и структурата на платежния баланс, концепциите и подходите за обясняване колебанията на валутните курсове, проблемите на уравновесяването на платежния баланс в условията на фиксиран валутно-курсов режим, развитието на международната валутна система, еволюцията на валутната система на Р. България с акцент върху функционирането на валутния борд.

Целта е:

- Изграждане на комплексни знания за основните процеси и тенденции в развитието на съвременната международна търговия и валутно-финансови отношения;

- Разширяване и затвърдяване на знанията и уменията, придобити в курсовете по Макроикономика и Микроикономика, чрез тяхното проектиране в сферата на търговските и валутно-финансови отношения между националните стопанства;

- Създаване на умения и нагласи за идентификация и анализ на определящите тенденции в съвременната глобална икономика и тяхното проявление в специфичната среда на обединения европейски пазар.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) имат систематизирани и задълбочени знания за:

- състоянието и тенденции в развитието на съвременната международна търговия и финанси;

- закономерностите в глобализацията на световната икономика и за същността и особеностите на нейната сегашна, трета вълна;

- съдържанието и принципите не функциониране на пазарните отношения в световната икономика, за инструментите на търговската политика и тяхното въздействие върху националната бизнес среда и поведението на стопанските субекти в националното стопанство;

2) могат:

- бързо да се ориентират в сложната проблематика на международните икономически отношения и да приемат и реализират ефективни решения на макроикономическо и фирмено равнище;

- адекватно да интерпретират състоянието, тенденциите и перспективите на реалната и номинална конвергенция на българската икономика в системата на Европейския съюз и световното стопанство като цяло.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по:

- Микроикономика

- МакроикономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Раздел I. Международна търговия

1. Теории за международната търговия – предмет, еволюция. Възгледи на представителите на меркантилизма, теории за абсолютните и сравнителните предимства, теория за неравномерното разпределение на ресурсите, съвременни (алтернативни) теории.

2. Показателят “Условия на търговията” като измерител на нейната ефективност. Теория за динамичните сравнителни предимства: индустриална политика и тристранно сътрудничество. Концепцията на Майкъл Портър за конкурентното предимство на нациите.

3. Еволюция на протекционизма в световното стопанство след Втората световна война – традиционен и нов протекционизъм. Теория за митата: видове мита; номинална и реална защита на местните производители; тарифна ескалация.

4. Статични ефекти на митата в модела на малката икономика – приходоносен, защитен, потребителски, преразпределителен. Отражение на митата върху износителите. Свободни безмитни зони.

5. Статични ефекти на митата в модела на голямата икономика.

6. Нетарифни търговски ограничения и тяхното значение в съвременното световно стопанство. Вносна квота – статични ефекти. Сравнение на протекционистичните ефекти на митото и квотата.

7. Нетарифни търговски ограничения: доброволно износно ограничение – същност, ефекти, особености, значение; изискване за местно участие в производството; политика на държавните покупки.

8. Нетарифни търговски ограничения: вътрешни и износни субсидии и тяхното отражение върху националната икономика и международната търговия.

9. Дъмпинг в международната търговия – определение, видове, предпоставки за неговото осъществяване. Антидъмпингово регулиране.

10. Глобален подход в либерализацията на световната търговия - Общо споразумение за митата и търговията (ГАТТ) – създаване и дейност. Резултати от Уругвайския кръг на многостранните преговори.

11. Световна търговска организация (СТО) – цели, функции, структура.

12. Общо споразумение за митата и търговията (ГАТТ-1994 г.) – съдържание и основни принципи.

13. Регионален подход в либерализацията на световната търговия. Преференциални търговски споразумения - зона за свободна търговия, митнически съюз, обединен пазар, икономически и паричен съюз. Статични и динамични ефекти на митническия съюз.

14. Основни етапи в развитието на икономическата интеграция в Европа и по-специално в рамките на Европейския съюз.

15. Присъединяване на Р. България към ЕС – външноикономически аспекти.

16. Международно движение на производствени фактори. Многонационални корпорации – определение, структура, видове. МНК като източник на преки чуждестранни инвестиции и тяхната роля в съвременното световно стопанство. Международни съвместни предприятия (джоинт венчърз).

Раздел II. Международни финанси

17. Валутен пазар – определение, структура. Преки, косвени и кръстосани котировки. Валутен арбитраж и неговото значение. Сделки “спот”, “форуърд” и “суап”. Застрахователни и спекулативни мотиви на участниците. Форуърдна премия и форуърден дисконт.

18. Непокрит и покрит лихвен арбитраж. Условие на непокрития и на покрития лихвен паритет. Определяне на форуърдния валутен курс чрез условието за покрития лихвен паритет.

19. Видове валутни курсове - номинален, ефективен и реален: определение, начини за изчисляване, предназначение,.

20. Платежен баланс – съдържание, структура. Кредитни и дебитни сметки. Двустранното счетоводство и проблемът за активите и пасивите на платежния баланс.

21. Концепции и подходи за обясняване колебанията на валутния курс – платежно-балансов подход; теория за абсолютния и относителния паритет на покупателната способност на валутите и нейното значение.

22. Платежният баланс в условия на фиксиран валутен курс: механизъм за автоматично приспособяване – чрез изменения на цените, на лихвеното равнище и на доходите.

23. Държавна политика за уравновесяване на платежния баланс: девалвация и ревалвация на валутата. Ефекти на девалвацията – подход на еластичността (условие “Маршал-Лернер”) и подход на абсорбцията. Макроикономическа политика – модел на всеобщото равновесие.

24. Развитие на международната валутна система – златен стандарт, Бретън-Уудска валутна система. Система на управлявано плаващите валутни курсове - стерилизирани и нестерилизирани интервенции на валутния пазар.

25. Валутна система на Европейския съюз. Необходимост, механизми и критерии за преминаване към ІІІ етап на икономическия и валутен съюз.

26. Валутен режим и валутни отношения на Р. България. Валутна конвертируемост – същност и видове. Възможности и начини за присъединяване на България към зоната на еврото: изпълнение на критериите в Договора от Маастрихт – сравнителен анализ на постигнатите резултати.

27. Системата на валутния борд – същност и начин на функциониране. Валутният борд като автоматичен стабилизатор на икономиката.

Литература по темите:

Стефанов, Ст. “Международна икономика”, НБУ – ЦДО, София 2009 г.

Стефанов, Ст. “Неолибералната платформа на прехода към пазарна икономика – особености и последствия”. Списание “Икономическа мисъл”, 2003, № 4.

Стефанов, Ст. “Преходът към пазарна икономика в контекста на проблема за конкурентноспособността”. Списание “Икономическа мисъл”, 2002 г., № 1.

Стефанов, Ст. “Предимства и рискове в присъединяването на България към Европейския съюз”. – Списание “Международни отношения”, 2001 г., № 4.

Стиглиц, Джоузеф. Глобализацията и недоволните от нея. Университетско издателство „Стопанство”, София, 2003 г.

Гилпин, Робърт. Глобална политикономия: разбиране на международния икономически ред. Издателство „Дамян Яков”, София, 2003 г.

Годишен отчет на БНБ и Информационен бюлетин на БНБ за съответните години.

Пилбийм, Кийт. Международни финанси. София, изд. FTP, 1995.

Савов, Ст., Ваня Иванова. Световна икономика. София, изд. къща “CIELA”, 2001 г.

World Economic Outlook. IMF Washington DC. (Публикува се два пъти годишно)

World Development Report. The World Bank, Oxford University Press. (публикува се ежегодно).

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на придобитите знания и компетенции се осъществява чрез следните форми:

- разработка на курсова работа;

- оценка от писмен изпит (тест) по време на семестриалните занятия;

- оценка от писмен изпит (тест) в периода на редовната сесия.

Текущият контрол се провежда по време на втората консултация в периода на семестриалните занятия и включва оценките от писмен изпит и курсова работа.

Студентите, които не са се възползвали от възможността за участие в текущия контрол или не са удовлетворени от получената оценка, се явяват на писмен изпит в периода редовната сесия.