BAFB553 Самостоятелна работа: Международна икономика

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Практическо приложение на знанията и уменията, получени в курса по Международна икономика, в изследване на явления и процеси от реалната икономика.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

доц. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Основните принципи, концепции и терминология в теорията за международната търговия и международните финанси;

" източниците на литературни и статистически данни, необходими за осъществяване на икономически проучвания и анализи

2) могат:

" Коректно да анализират тенденции, процеси и явления в сферата на международната търговия и международните финанси.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Студентите трябва да са усвоили учебния материал от курса по Международна икономика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Задание

за самостоятелна работа

към курс "Международна икономика"

А. Заглавието на курсовия проект се определяне в една от следните тематични области

1. Модели на пазарната реформа като предпоставка за преминаване към устойчив догонващ икономически растеж в развиващите се страни.

Основни въпроси: сравнителен анализ на двата крайни варианта - "модел на шоковата терапия, приложен в България и други страни от Централна и Източна Европа от началото на 1990-те години" и "модел на постепенността и прагматизма, приложен в Китай от началото на 1980-те години"; същност на моделите и последствия за икономическия растеж; отражение на световната криза от 2008 - 2012 г. върху икономиката на развиващите се страни; възможности за осъществяване на догонващ икономически растеж в страните, присъединили се към ЕС през 2004 и 2007 г.

2. Неомеркантилистичната търговска политика и задълбочаващите се дебаланси в съвременното световно стопанство.

Основни въпроси: приложение на неомеркантилистичната търговска политика в развитите индустриални държави (Германия, Япония и др.) и в страните с нововъзникващи пазари (Китай и др.) - причини, същност, видове; задълбочаващите се дисбаланси в съвременната световна търговия - ролята на икономиката на САЩ и на Китай; световните търговски дисбаланси в контекста на кризата от 2008 г. и перспективите за тяхното преодоляване или увеличаване.

3. Перспективите за присъединяване на България към еврозоната - предимства и рискове.

Основни въпроси: анализ и преосмисляне на ползите и рисковете от присъединяването в контекста на дълговата криза в периферните икономики от еврозоната - особености на кризата в Гърция, Ирландия, Португалия, Испания; "вътрешната" и "външната" девалвация като средства (инструменти) за увеличаване на конкурентоспособността на периферните икономики; перспективи за преодоляване на дълговата криза в ЕС чрез усъвършенстване на интеграционния модел - "оптимистични", "песимистични" и "реалистични" сценарии.

4. Последствия от функционирането на паричния съвет в България в контекста на световната практика.

Основни въпроси: предимства и недостатъци на плаващия и фиксирания валутно-курсови режими; особености на фиксирания валутно курсов режим в условия на централна банка: а) с възможности за пълноценно прилагане на инструментите на паричната политика; б) с възможности за ограничено прилагане на инструментите на паричната политика (пример - неортодоксалния паричен съвет в България); сравнение на икономическите резултати в условията на кризата от 2008 - 2012 г. в страни, прилагащи фиксиран валутно-курсов режим (България, Литва, Латвия, Естония - преди присъединяването й към еврозоната и др.) със страни, прилагащи плаващ валутно курсов режим (Полша, Унгария, Румъния и др.); поуки за България от краха на паричния съвет в Аржентина през 2002 г.; възможна ли е успешна догонваща стратегия в условия на паричен съвет - опитът на Р. България; оценка на възможностите и перспективите пред паричния съвет в България в контекста на европейската и световна практика - а) присъединяване към еврозоната при сега действащото равнище на фиксирания валутен курс; б) запазване на фиксирания валутно-курсов режим, но при включване в действие на всички инструменти на паричната политика на централната банка; в) преминаване към плаващ валутно-курсов режим и др.

Б. Съдържание и структура на курсовия проект

Проектът е с обем от около 10 страници

Съдържанието на проекта включва следните елементи:

- увод: в него студентът съвсем накратко обосновава избора на темата на курсовия проект и определя целите и задачите на своето изследване;

- съдържание: структурира се в няколко точки (параграфи) и включва текст, таблици с данни, графики и диаграми. В него студентът анализира дефинирания в заглавието на проекта проблем и на тази основа аргументира и представя в синтезиран вид свои изводи, виждания, оценки, предположения, обобщения, предложения и прогнози;

- заключение;

- списък с използваната литература: описват се използваните литературни и други информационни източници. При описанието се спазват академичните изисквания и се посочват: автор, заглавие, издателство или списание, вестник, година на издаване; за цитатите в текста - и страница. Уебсайтове не могат да бъдат "източници"; посочва се пълния електронен адрес на използвания източник.

Курсовият проект трябва да отразява възможно най-съвременна информация.

Готовите проекти се предават във формат "doc." в активиран прозорец на домашната страница на курса в електронната система MOODLE и се проверяват чрез програма Turnitin за преписани

Литература по темите:

Препоръчителна литература

Стефанов, Ст. "Международна икономика", НБУ - ЦДО, София 2009 г.

Допълнителна литература

Савов Ст., Р. Гечев, В. Иванова, Е. Сотирова. Световна икономика. Университетско издателство "Стопанство", С. 2006.

Маринов В., Международни икономически отношения: теория, система, политика, УИ "Стопанство", С., 2006.

Стоименов, М. Международни финанси. 3 изд., София, изд. "Тракия - М", 2011.

Царевски, В. Международни финанси. ВСУ "Черноризец Храбър", Университетско издателство, 2010.

Масларов, С. - "Международни финанси", изд. НБУ, С., 2010 г.

Пилбийм, Кийт. Международни финанси. София, изд. FTP, 1995.

Каракашева, Лилия. "Международен бизнес", Издателство "Призма", 2007.

Литература за курсовия проект:

Стефанов, Ст. "Неолибералната платформа на прехода към пазарна икономика - особености и последствия". Списание "Икономическа мисъл", 2003, № 4.

Стефанов, Ст. "Преходът към пазарна икономика в контекста на проблема за конкурентноспособността". Списание "Икономическа мисъл", 2002 г., № 1.

Стефанов, Ст. "Предимства и рискове в присъединяването на България към Европейския съюз". - Списание "Международни отношения", 2001 г., № 4.

Джоузеф Стиглиц. Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за нея. София, издателска къща "ИнфоДар", 2010 г.

Джоузеф Стиглиц. Глобализацията и недоволните от нея. Университетско издателство "Стопанство", София, 2003 г.

Гилпин, Робърт. Глобална политикономия: разбиране на международния икономически ред. Издателство "Дамян Яков", София, 2003 г.

Пол Кругмън. Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. София, Издателство "Изток - Запад", 2009 г.

Нуриел Рубини и Стивън Мим. Кризисна икономика: основен курс за бъдещето на финансите. София, Сиела Норма АД, 2011 г.

Джордж Сорос. Новата парадигма на финансовите пазари: кредитната криза на 2008 г. и какво означава тя. София, Сиела 2008 г.

Алън Грийнспан. Епоха на турбулентност. София, Обсидиан, 2008 г.

Уилям Фликенщайн и Фредерик Шийхън. Балоните на Грийнспан: епохата на невежество във Федералния резерв. София, Сиела, 2008 г.

Йохан Норберг. Финансовият крах. (Как американската мания за собствен дом и лесни пари доведе до икономическа криза). София, изд. Къща "МаК", 2010 г.

Жак Атали. Кризата, а след това? София, издателство "Рива", 2009 г.

Кой е виновен за кризата? Отговорът на австрийската школа. Сборник статии - съставители Георги Ангелов и Валери Димитров. София, издателство "Сиела", 2010 г.

Иван Ангелов. Световната икономическа криза и България. София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2010 г.

Макс Оте. Кризата идва: новата световна икономическа криза и как да се подготвите за нея. София, Издателство "Еастра холдинг груп" АД, 2009 г.

Адреси в интернет:

Официална страница на Европейския съюз: http://europa.eu.int/

Европейска комисия: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

Европейска централна банка: http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html

Европейска банка за възстановяване и развитие: www.ebrd.org

Информация и анализи за Европейския съюз: http://www.euractive.com/

Делегация на европейската комисия в България: http://www.evropa.bg/

Световна търговска организация: www.wto.org.

Международен валутен фонд: www.imf.org

Световна банка - www.worldbank.org

Организация за икономическо сътрудничество и развитие: www.oecd.org

Конференция на ООН за търговия и развитие: www.unctad.org

Министерство на икономиката и енергетиката: www.mi.government.bg

Българска народна банка: www.bnb.bg

Национален статистически институт: www.nsi.bg

Средства за оценяване:

Обект на оценяване са следните компоненти:

" Логичност на изложението; дълбочина на анализа; обоснованост, убедителност и оригиналност на изводите и обобщенията - 70%;

" Актуалност - 20%;

" Коректно използване на литературните източници - 10%.

Крайната оценка за курса ще се оформи от трите компонента според посочените им тегла.