BAFB551 Самостоятелна работа: Икономикс

Анотация:

Предметната област на курса обхваща:

- развитие на разбирането за същността и съдържанието стопанската система като пазарна

- индивидуалното и пазарното търсене и предлагане и пазарно равновесие

- макроикономически проблеми, цели и политики и роля на държавата в стопанската дейност

Цели на курса

" да даде възможност студентите да трансформират теоретичните знания в практически умения за анализ и изработване на собствена позиция

" да демонстрират способност да се ориентират в различните възгледи и концепции при дискутирането на икономическите проблеми и да аргументират собствените си оценки и разбирания

" да покажат умения да се ориентират в сложните връзки и взаимозависимости на макро равнище, да разпознават и идентифицират макроикономическите проблеми

Като резултат се очаква студентите да се запознаят със съдържанието на водещи литературни източници, да придобият умения за тяхното използване като методологична основа в анализа на съвременната икономическа действителност, да свържат теорията и собственият си жизнен опит и да формират собствени ценности за бъдещето си личностно и професионално израстване

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Основните принципи, концепции и терминология, свързани с функционирането на микро и макро икономиката

" източниците на литературни и статистически данни, необходими за осъществяване на проучвания и анализи

Успешно завършилите курса студенти ще

могат:

2) могат:

" да разпознават и идентифицират проблеми, да формулират въпроси

" да използват принципите на икономическата мисъл като инструменти за анализ

" да се ориентират в различни възгледи и концепции при дискутирането на проблемите и да аргументират собствените си оценки и разбирания

" да трансформират теоретичните знания в практически умения за анализ и изработване на собствена позиция


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

І. Определяне на темата (заглавието) на самостоятелната работа:

Студентите заедно с преподавателя формулират темата на своя проект в следната предметна област:

Микроикономика

Макроикономика

ІІ. Съдържание и структура на самостоятелната работа

Проектът е с обем от около 8-10 страници и се разработва върху основата на най-малко три литературни източника.

Един от източниците играе ролята на водещ (определящ) източник, а другите два имат допълващо значение.

В първата част на проекта (около 50% от обема на разработката) студентът прави реферат на възгледите на автора на водещия източник, относно избраната тема.

Във втората част на проекта (останалите 50% от обема на разработката) студентът представя собствената си позиция като на коментар върху реферата от първата част на проекта. Това изисква привличането на допълнителна информация и аргументация от поне още два литературни източника.

Съдържанието на проекта включва следните елементи:

- увод: обосновка на избора на темата и на литературните източници;

- съдържание,

първа част: автореферат на концепциите и съжденията във водещия литературен източник;

втора част: коментар върху съдържанието от първата част, в който се подкрепя, доразвива, илюстрира, аргументира или критикува мнението на автора на водещия литературен източник, подкрепяйки позицията си с текстове от най-малко два допълващи литературни източника.

- заключение;

- използвана литература: описват се чрез актуални адреси в интернет използваните допълващи източници, както и други източници на информация. Наложително е спазване на академичните изисквания като се посочват: автор, заглавие, издателство на книгата или списанието, година на издаване; за цитатите в текста - и страница. Уебсайтове не могат да бъдат "източници"; посочва се пълния електронен адрес на използвания източник.

Готовите проекти се предават във формат "doc." в активиран прозорец на домашната страница на курса в електронната система MOODLE и се проверяват чрез програма Turnitin за преписани чужди текстове.

Литература по темите:

ІІІ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Коландър, Дейвид Основи на икономиката : Т. 2. : Микроикономика

Манлиев, Георги Микроикономика : Принципи, механизми, приложение

Сотирова, Екатерина Микроикономика : Сборник от задачи и тестове

Йотова, Лилия Икономикс : Ч. 1 : Въведение и микроикономикс

Фишър, Стенли Икономика : Основи на микро- и макроикономиката

Hyman, David N. Modern microeconomics : anlysis and applications

Bronfenbrenner, Martin Microeconomics

Hyman, David N. Microeconomics

Wonnacott, Paul Microeconomics

Truett, Lila Jean Microeconomics

Lipsey, Richard G. Microeconomics

Colander, David C. Microeconomics

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

http://www.yahoo.com/Social_Science/Economics/

http://www.stat.bg

http://www.econ.bg

Средства за оценяване:

ІV. Оценяване на работата:

Обект на оценяване са следните компоненти:

" Логичност на изложението; дълбочина на анализа; обоснованост, убедителност и оригиналност на изводите и обобщенията - 70%;

" Актуалност - 20%;

" Коректно използване на литературните източници - 10%.

Крайната оценка ще се оформи от трите компонента според посочените им тегла.