BAFB552 Самостоятелна работа: Мениджмънт

Анотация:

Курсът по "Мениджмънт" е практически конструиран. Той съдържа основни теми, които характеризират в достатъчна степен сложният характер на управлението на икономически системи. Фокусът се поставя върху най-съществените характеристики на мениджмънта, неговото съдържание и възможностите, които той дава на съвременните бизнес ръководители. В него се изясняват също така ключовите термини, понятия принципи и инструментариум, с който си служи науката за управление.

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

" да даде "ядро" знания в областта на теорията и практиката на стопанското управление

" да изгради необходимата базова управленска подготовка

" да формира умения за анализ на управленския процес, организационните структури, мотивацията на персонала, лидердтвото и стиловете на ръководство

" да развие умения за работа в екип на консултантска основа

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

доц. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" историческото развитие на управленската теория и практика

" принципните положения на мениджмънта

" управленският процес, взаимодействието между функциите и възможностите за тяхното оптимизиране

" основните управленски подходи и методи

" въпросите, свързани с управленското решение и управленските структури

" основните аспекти на мотивационния процес и подходите за определяне на ефективното лидерство

2) могат:

" да прилагат методи за решаване на управленски проблеми

" да вземат управленски решения при променяща се ситуация, рискова, стресова и екстремна

" да анализират сложните управленски процеси, предимствата и недостатъците на различните видове структури, спецификата на мотивационния процес

" да оценяват стратегически алтернативи на базата на SWOT-анализ

" да определят стратегическия профил на организацията

" да разграничават лидерство от ръководство

" да работят в екип при решаване на сложни и нестандартни управленски проблеми


Предварителни изисквания:
" студентите трябва да притежават знания и умения по микро и макроикономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Придържайте се към следния алгоритъм:

1. Представяне на обекта на изследване;

2. Анализ на компонентите в модела 7- S;

3. Анализ на взаимовръзките между отделните променливи в модела;

4. Общ преглед на получените резултатите, изводи и препоръки към социалната практика

Изисквания при разработването на курсовата работа и принципи на оценяване

Изпитът по "Мениджмънт" включва разработването на курсов проект, чиято цел е да развие Вашите аналитични умения и да се съчетаят по адекватен начин теорията и практиката на мениджмънта. Тя изисква прилагането на системен подход.

Необходимите знания за разработването на курсовата работа и за решаването на изпитния тест се придобиват от електронния учебник по "Основи на управлението", публикуван в интегрираната система за дистанционно обучение MOODLE, както и по време на присъствените или on-line консултации.

Разработената от Вас курсова работа дава възможност да изберете начина, по който да приложите теоретичните знания по тази дисциплина в реалната практика.

При разработването на курсова работа обърнете внимание на следните изисквания:

" тя трябва да бъде самостоятелно разработена от студента.

" Курсова работа, чийто текст е преписан от учебника или от други източници, ще се анулира.

" Курсови работи, които се дублират или не отговарят на условията се оценяват със слаба оценка.

" Курсовата работа трябва да бъде разработена на основата на реален обект или пример, избран от Вас.

" Минималният обем на курсовата работа е седем стандартни машинописни страници. Максималният обем страници не трябва да надхвърля обем от 1800 думи (приблизително около 12 стандартни машинописни страници, включително таблици и илюстративен материал). Материали надхвърлящи този обем няма да се разглеждат!

" Желателно е илюстрирането на курсовата работа със схеми, диаграми, данни и други нагледни материали, ако решите, че това е необходимо.

" Курсовата работа трябва да бъде представена в стандартен машинописен текст.

" Студенти, които не представят курсова работа (втори компонент в курса), няма да получат текуща или крайна оценка.

" Структурата на разработката следва логиката на посочения в условието алгоритъм, който включва:

- Съдържание;

- Въведение;

- Представяне на изследвания обект;

- Изложение, което включва аргументиран анализ на компонентите и взаимовръзките между променливите в модела 7- S;

- Заключение, което съдържа изводи, обобщения и препоръки към социалната практика;

- Списък с използваните литературни източници.

Литература по темите:

Библиография по темите:

Основна литература:

1. Хаджиев, Кр., Основи на управлението. Електронен учебник, публикуван в информационния система за дистанционно обучение на НБУ - MOODLE

2. Каменов, К. Мениджмънт. Изд. Абагар, Велико Търново, 1998

3. Доралийски, А. Основи на стопанското управление. ЦДО, НБУ, С. 1996

Допълнителна литература:

4. Хаджиев, Кр. Самоуправляващи се работни екипи - теория и методология, изд. Стопански свят, Свищов 2010

5. Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, 2011

6. Каменов, К., Хаджиев, Кр., Асенов, А. Човек. Екипи. Лидери. С., Люрен, 2001

7. Колинс, Дж., Пътят на величието. Класика и стил, София, 2003

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, чрез изпълнение на практическите задачи (проект) през семестъра, предадени през платформата Мудъл на НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ.