BAFB529 Проект:"Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз"

Анотация:

Целта на учебния курс е студентите да придобият знания и умения за събиране, обобщаване, синтезиране и анализиране на информация и изследвания, свързани с: развитието на икономическата и паричната интеграция в Европейския съюз (ЕС); процесите и тенденциите в Икономическия и паричен съюз (ИПС) в периода от неговото възникване до началото на световната финансова и икономическа криза; проблемите, рисковете и заплахите пред ИПС и общата европейска парична единица в условията на световна финансова и икономическа криза; ползите и разходите от приемането на еврото в държавите членки и в държавите кандидатки за пълноправно членство в ИПС; възможности и перспективи за развитие на ИПС.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
доц. Стефан Стефанов  д-р
гл. ас. Ирена Николова  д-р
гл. ас. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса студентите ще:

1) знаят:

" Причините за създаването и развитието на ИПС на ЕС;

" Основни ползи и разходи от използването на единната валута;

" Нерешените проблеми на ИПС през първите десет години от съществуването му;

" Проблемите и рисковете пред ИПС в условията на световна финансова и икономическа криза;

" Роля на еврото в световната финансова система;

" Мерките и решенията, които се вземат на наднационално равнище (от институциите на ЕС) за справяне с банковата, икономическата и дълговата криза в държави от еврозоната;

" Перспективите за допускане на нови държави в зоната на общата валута (в т.ч държавите членки на ЕС от Централна и Източна Европа);

" Промените в икономическата, финансовата и фискалната политика на държавите членки на ИПС, които кризата налага.

2) могат:

" Да търсят, събират и обработват икономическа, статистическа, финансова информация за процесите и тенденциите в ИПС;

" Да излагат и защитават различни гледни точки за решаването на проблемите на ИПС и развитието на интеграцията в рамките на ЕС.

" Да аргументират собствено виждане по темата.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Заглавна страница, съдържаща:

a) Сигнатура и наименование на курса;

b) Тема на курсовия проект;

c) Име и факултетен номер на автора;

d) Дата на изготвяне на проекта.

2. В "Съдържание" се посочват разделите на разработката и страниците, на които те започват.

3. Съдържателната част на проекта включва:

А) Увод - посочват се актуалност и значимост на темата, целта, задачите на проекта, обект и предмет на изследване; методи на изследване; кратко описание на отделните части на работата;

Б) Изложение - в отделни точки и подточки се обособяват проблемите, върху които авторът се фокусира. По всяка отделна част от работата се прави анализ с цел да се докаже тезата на автора. В подкрепа на тезата могат да се включват: графики, таблици, диаграми, схеми и др. На основата на анализа се правят изводи и препоръки от автора;

В) Заключение - основни изводи и препоръки на автора, изведени от изложението;

Г) Използвана литература - списък на литературата и информационните източници, използвани в разработката. Източниците трябва да бъдат посочени според академичните изисквания (автор, заглавие, издателство или списание, вестник, година на издаване; за цитатите в текста - и страница). Уебсайтове не могат да бъдат "източници". За тях е необходимо да се посочва пълният е-адрес на използвания източник.

Д) Използвани съкращения

Е) Приложения - допълнителни материали в подкрепа на защитаваната в работата теза.

Студентите имат възможност сами или заедно с водещия на курса да уточнят конкретната тема, която ще разработват.

Някои примерни направления, в които може да се подготвят проекти:

" Дълговата криза в еврозоната - причини, последици, мерки за изход от кризата;

" Икономическото сближаване между държавите от ИПС;

" Ролята на общата европейска парична единица в световната финансова система;

" Ползи и разходи от използване на общата валута в държавите членки на ИПС;

" Ролята на ЕС в процеса на реформиране на световната финансова система;

" Приемане на новите държави членки на ЕС от Централна и Източна Европа в еврозоната;

" Засилване на икономическата, фискалната и политическата интеграция между държавите от ИПС за справяне с кризата.

Основно изискване към разработката е тя да включва възможно най-актуална информация.

Обемът на проекта не трябва да превишава 20 страници.

Проектът се предава чрез системата MOODLE, където има активен прозорец, във формат doc.

За оформяне на окончателната оценка на разработките, може да се наложи индивидуално събеседване (защита) върху представения текст.

Самостоятелната работа е задължително условие за положителна оценка. Недопустимо е буквалното възпроизвеждане на текстове.

Литература по темите:

1. Багус, Ф. Трагедията на еврото, изд. МаК, 2011 г.

2. ИПС@10 Успехи и трудности след десетте години Икономически и паричен съюз, ЕК, 2008 г.

3. Клаус, В. Евроинтеграция без илюзии, изд. МаК, 2012 г.

4. Маринова, Ц. Изследване на опита на новите държави - членки на ИПС - поуки и предизвикателства за България, 2011 г.

5. Масларов, С. (и колектив). Глобални пари и финанси, изд. НБУ, 2011 г.

6. Неновски, Н. Паричният ред. Критика на теорията на парите, изд. Сиела, 2007 г.

7. Стоименов, М. Международни финанси, изд."Тракия М", 2010 г.

8. Фридман, М. Немирството на парите. Епизоди от монетарната история, изд."Д.Яков", 1994 г.

9. http://www.ecb.int/home/html/index.en.html;

10. http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm;

11. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/;

12. http://www.imf.org/external/index.htm;

13. http://www.worldbank.org/;

14. http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html;

Средства за оценяване:

Оценката на проекта се формира като среднопретеглена от следните два компонента:

а) оценка на проекта, предаден в МУДЪЛ и

б) оценка на презентацията и защитата на проекта пред комисия.