TCMB524 Проект: Процеси и устройства в телекомуникациите

Анотация:

• Студентите разработват индивидуални проекти по предварително зададени теми от преподавателя.

• Това може да бъде проект на радиокомуникационен модул, блок, система или устройства.

• По време на работата студентите могат да се консултират с преподавателя и да ползват наличната техника в лабораториите към департамент „Телекомуникации“.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р
доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават основтите типове измервателни устройства.

• Да четат електрически блок схеми, принципни схеми, познават отделните компоненти и техните означения.

2) могат:

• Да използват специализиран софтуер за изчертаване и симулация на електрически и радио схеми и устройства.

• Да сглобяват радиокомуникационни модули по плок схема.

• Да измерват основни параметри на комуникационни вериги и сигнали.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Ползване на компютър и интернетФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Технологична ориентация - 2ч.

2 Работа в лаборатория - по заявка на студента се осигурява достъп до лаборатория

Литература по темите:

Записки на лектора

Упътване към Lab View Emona Tellecommunications Bundlle

Средства за оценяване:

Текущ контрол:

УСТЕН ИЗПИТ 20%

ПРОЕКТ 80%

Финален изпит:

УСТЕН ИЗПИТ 20%

ПРОЕКТ 80%