TCMB708 Цифрови системи и мрежи

Анотация:

• Да даде начални теоретични познания в областта на цифровите системи

• Да запознае студентите с видовете цифрови далекосъобщителните мрежи

• Студентите да могат да се ориентират в различните съвременни телекомуникационни приложения и услуги на цифровите мрежи

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността и основните принципи на цифровите телекомуникационни мрежи

• Принципите на цифрова комутация, архитектурата и градивните елементи на цифровите комутационни системи

• Основните характеристики на интегрално цифровите мрежи ISDN

• Видовете цифрови мрежи, техните основни характеристики, специфичните фундаментални мрежови планове и принципите на тяхното планиране

• Съвременните телекомуникационни услуги

2) могат:

• да изучават в детайли конкретните цифрови телекомуникационни технологии

• да извършват сами проучвания и да разработват планове за различни телекомуникационни приложения в съвременните цифрови телекомуникационни мрежи.


Предварителни изисквания:
• Да са завършили курс ТСМВ 509Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план

1. Същност на цифровите мрежи

2. Видове цифрови мрежи

3. Структура на цифровите мрежи

4. Цифрови комутационни системи

4.1. Принципи на цифрова комутация

4.2. Архитектура на цифровите комутационни системи

4.3. Видове цифрови комутационни системи

4.4. Технически характеристики

4.5. Функционални възможности

4.6. Софтуер

4.7. Надеждност

5. Цифрови преносни системи

6. Интегрално цифрови мрежи (IDN)

6.1. Същност, основни характеристики

6.2. Синхронизация

6.3. Таксуване

6.4. Принципи на планиране

6.5. Услуги

7. Сигнализация. Сигнализация по общ канал № 7

8. Взаимодействие между цифровите и аналогови мрежи

9. Експлоатация, поддържане и централизирано управление

10. Цифрови мрежи с интеграция на услугите (ISDN)

10.1. Същност и основни характеристики

10.2. Потребителски интерфейси и протоколи

10.3. ISDN услуги

11. Интелигентни мрежи (IN)

11.1. Същност на интелигентните мрежи

11.2. Архитектура и основни компоненти

11.3. IN услуги

12. IP базирани мрежи

13. Клетъчни мрежи за абонатен достъп на мобилни абонати. Цифрови радиомрежи.

14. Тенденции в развитието на цифровите телекомуникационни мрежи

Цифрови телекомуникационни мрежи и услуги в България

15. Мрежи от ново поколение NGN

Литература по темите:

1. Маргарита Петкова, Основи на телекомуникационните мрежи - книга първа от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

2. Маргарита Петкова, Цифрови телефонни мрежи - книга втора от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

3. Маргарита Петкова, Тенденции в развитието на цифровите мрежи и системи - книга четвърта от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

4. Маргарита Петкова, Цифрови телекомуникационни мрежи и услуги на България, книга пета от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

5. Павел Мерджанов, Телекомуникационни мрежи, част 1, “Нови Знания”, София, 2002 г.

6. Христо Христов Сеферин Мирчев, Неделчо Неделчев, Основи на телекомуникациите, “Нови Знания”, София, 2001 г.

7. Евелина Пенчева, Въведение в модерните телекомуникации, “Нови Знания”, София, 1999 г.

8. Б.Цанков, Комутационна съобщителна техника, Техника, 1991 г.

9. С.Рабов, Л.Христов, Оптични комуникации, изд. Нови знания, 1999 г.

10. Вл.Пулков, PDH SDH цифрови йерархии в телекомуникациите, изд. Нови знания, 1998 г.

11. П.Мерджанов, Р.Голева, ISDN цифрова мрежа с интеграция на услугите, Нови знания, 1999 г.

12. Кирил Боянов и колектив, Компютърни мрежи. Интернет, Изд. Апиинфоцентър, София, 1998.

13. Николай Пенев, Съвременни комуникационни системи и технологии. Изд. В.Недков, 2008.

14. Васил Къдрев, Ангел Гушев, Комутационна и мултиплексна техника, Изд. на ВТУ, София, 2011 г.

15. Peter Kahl, ISDN The future Telecommunication network,TTkRv. Decker’s Verlag, 1986.

Средства за оценяване:

През семестъра ще има 5 текущи оценки за изпълнение на конкретна поставена задача.

А. Задачи 1, 2 и 3. Три оценки за ежемесечно участие в дискусионен форум в MOODLE въпроси и дискусия, наименувани в системата за текущи оценки като”Писмено изложение 1, 2 и 3 ”.

Всеки месец ще бъдат поставяни 4 тематични въпроса – по един към всяка лекция, на които трябва да отговорите в резюме със свои думи.

Ще бъде поставян и един проблем за дискусия, по който задължително трябва да изразите своето мнение в същия месечен отчет.

В MOODLE (с достъп от сайта на НБУ) са учебните материали (учебниците), задачите за текуща оценка и допълнителните материали, както и всякакви текущи съобщения.

Важно: Отчети с (copy-paste) КАТЕГОРИЧНО НЕ СЕ ПРИЗНАВАТ!!! – просто не получавате оценка по този материал. Следя също (чрез MOODLE) дали двама студенти изпращат абсолютно еднакви отговори! Оценката, която поставям на такъв материал разделям между двамата студенти. Системата MOODLE следи автоматично за такова плагиатство. Отчети не се оценяват и когато по някакви причини възникне грешка и не се получат безпроблемно в MOODLE, за което ще получавате съобщения от мен.

Б. Задача 4. Извличане на информация по някои проблеми от съдържанието на „Записките на лектора”, наименувани в системата за текущи оценки като ”Контролна работа”. Направете кратко резюме-презентация по един от материа-лите. Потърсете в Интернет интересна и актуална информация по 5 избрани от вас точки от съдържанието на курса и ми ги изпратете.

В. Задача 5. Тест по предварително зададени въпроси, които са на разположение предварително в MOODLE . На тях ще отговорите в резюме ръкописно и ще защитите устно пред мен на последното занятие от курса. Отчети в MOODLE по тази задача не се изпращат.

ТЕЖЕСТТА на оценките е както следва:

• Изпълнение на първа, втора и трета задача по т. а) - по 15 % за всяка, общо 45 %

• Изпълнение на четвърта задача по т. б) - 5 %

• Изпълнение на пета задача по т. в) - 50 %

• Изпит - 100 % (писмено изложение – 30 % и устно изложение – 70 %).

При оценяването се акцентира на точност и изчерпателност на отговора.

ДАТИ за изпълнение на задачите:

Задачите се отчитат в MOODLE както следва:

- Предаване на задачи 1, 2 и 3 – Краен срок за предаване на задачите за съответните месеци – до 15-то число на следващия месец (не се изисква хартиен екземпляр).

- Предаване на задача 4 – до края на семестъра (преди последното занятие от семестъра).

- Провеждане на теста по задача 5 – на последното занятие от семестъра (изисква се хартиено ръкописно резюме).

Своевременно предавайте отчетите си!

Изпитът се провежда в съответствие с графика за изпитната сесия по конспект, съответстващ на учебната програма на курса, качен в MOODLE, като резултатите се оценяват по шестобалната система.