ADVB900 Увод в рекламата

Анотация:

Курсът въвежда студентите в рекламната теория и практика и има теоретико-практичен характер. Изяснява оснвни понятия в рекламния бизнес, както и взаимната им връзка. Представена е същността на науката и професията реклама, нейната история и развитие както в света, така и в България. Теорията cе илюстрира и извлича от конкретни примери. Цялата теоретична част е в мултимедиен формат с най-доброто от съвременната световна практика по отношение на рекламата и маркетинговите комуникации. Презентациите са максимално диалогични и провокират към дискусии. В курса се набляга на съмостоятелните практически разработки

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са основните школи в рекламата и кои са техните най-ярки представители.

• Кои са основните творчески постижения в областта

• Кои са известните автори и техния принос.

• Новите технологии в света на рекламата

• Основни рекламни понятия

• Най-доброто от рекламната практика в световен мащаб;

2) могат да:

• отнасят правилно определени реклами към конкретна школа.

• определят нуждата от използването на различни техники.

• представят идеите си професионално.

• да дефинират сложното понятие „реклама”

• да обяснят еволюцията на рекламата в съвременния свят

• да боравят правилно и свободно с понятийният апарат на рекламната комуникация

• приемат и да дават градивна критика спрямо стандартите и терминологията на индустрията.

• прилагат стратегията, идеята и визуалните комуникации в рекламата


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Рекламата в съвременния свят

Мнения и квалификации за рекламата от различни творци. Дефиниции за рекламата през погледа на нашето съвремие; Рекламата - двете страни на един процес - наука и изкуство

История на рекламата

Новите медии променят света на рекламата - мутация на медиите;

"Партизански" маркетинг (Guerilla-Marketing);

Мобилните телефони като комуникационен канал;

Вирусен маркетинг - viral marketing и др.

Основните школи в рекламата и техните най-ярки представители

Основни термини в рекламния бизнес

Тенденции за развитие на рекламата

Литература по темите:

Book, A., Cary, N. Tannenbaum S., The Radio and TV Commersial, NTC Business Books, Llncolnwood, USA, Illinois, 1992

Bovee, Courtland and W. Arens. Contemporary Advertising. Irwin. 1989.

Доганов, Д. и Дуранкев. Речник на рекламните термини.

Доганов, Д. Съвременна реклама - състояние, проблеми, БТПП, С., 1980;

Доганов, Д., Ф.Палфи. Рекламата каквато е, изд. Принцепс, С., 2000;

Зийман, С., Краят на рекламата, каквато я познаваме, Изд. „Фокус”, София, 2004.

Иванов, М. Подвеждащата реклама, изд. Сиела, С. 2007

Илчев, Ив., “Рекламата през възраждането”, изд. М. Дринов, С. 1995

Каменов, К., “Насърчаване на продажбите”, изд. Кода Системс, С. 1999;

Каменов, К., “Увод в мениджмънта на рекламата”, изд. Лаков прес, С., 2000;

Кафтанджиев, Хр. Absolut Semiotics.изд. Сиела, С. 2008

Кафтанджиев, Хр. Хармония в рекламната комуникация. Много презаредена., изд. Сиела, С. 2006

Клайн, Наоми. Без Лого. Елементи, 2005

Котлър, Ф. Котлър за маркетинга. Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. Издателство "Класика и стил", С., 2000, с. 244.

Кръстев, С.; „Рекламата”; С.; изд. “Сиела”; 2000;

Кръстев, Св., Рекламата. Къде, кога и как?, Инкоминтелект, С., 1993;

Левинсън, Дж., Ханли, П. Guerrilla marketing право в подсъзнанието, изд. Класика и стил, С. 2006

Огилви, Д. Изповедите на един рекламист, изд. Принцепс, С., 1999;

Прайд, Хопкинс, К. Научната реклама, изд. Принцепс, В., 1994;

Р.Рийвс. Реализмът в рекламата, изд. Принцепс, В., 1994;

Робинсън, Дж., “Манипулаторите”, изд. Кръгозор, С. 2001

Сегела, Ж., Холивуд пере най-добре. Азбука на рекламата в бизнеса и политиката, изд. къща Ив. Вазов, С., 1999

Средства за оценяване:

презентации, самостоятелни работи, тест