ADVB514 Проект: Приложни аспекти на рекламата

Анотация:

Проектът има за цел да:

• Постави студентите в ситуация, в която самостоятелно да анализират конкретна задача, свързана с рекламата.

• Да насочи студентите към проучване и представяне на водещи концепции в световен мащаб (в това число проучване на чуждестранна литература).

• Да провокира творческото мислене на студентите.

• Да провокира студентите сами да правят собствени проучвания да представят ясно и убедително изводите, до които са достигнали.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да се справят самостоятелно с конкретни практически задачи.

• Как и къде да намират информация, върху която да разработват анализите си.

2) могат:

• Да проучват, събират, сортират и пресяват необходимата информация за разработване на конкретен казус (рекламна кампания, рекламна стратегия, брандинг стратегия, анализ на марковия имидж и др.).

• Да представят логично и аргументирано собствените си тези във връзка с практическата задача


Предварителни изисквания:
записани курсове от съответния семестър на майнър програма – втора специалност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМИ ЗА ПРОЕКТ

Писмените работи се разработват самостоятелно от всеки студент, като не се допуска работа в екип.

Разработките се предават в Мудъл, в поставения срок.

Студентите писмено представят своята гледна точка относно предварително зададена от преподавателя тема.

Литература по темите:

? Доганов, Д., Ф.Палфи. Рекламата каквато е, изд. Принцепс, С., 2000;

? Огилви, Д. Изповедите на един рекламист, изд. Принцепс, С., 1999;

? Прайд, Хопкинс, К. Научната реклама, изд. Принцепс, В., 1994;

? Р.Рийвс. Реализмът в рекламата, изд. Принцепс, В., 1994;

? Илчев, Ив., “Рекламата през възраждането”, изд. М. Дринов, С. 1995

? Доганов, Д. Съвременна реклама - състояние, проблеми, БТПП, С., 1980;

? Кръстев, Св., Рекламата. Къде, кога и как?, Инкоминтелект, С., 1993;

? Зийман, С., Краят на рекламата, каквато я познаваме, Изд. „Фокус”, София, 2004.

? Каменов, К., “Насърчаване на продажбите”, изд. Кода Системс, С. 1999;

? Каменов, К., “Увод в мениджмънта на рекламата”, изд. Лаков прес, С., 2000;

? Кръстев, С.; „Рекламата”; С.; изд. “Сиела”; 2000;

? Котлър, Ф. Котлър за маркетинга. Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. Издателство "Класика и стил", С., 2000, с. 244.

? Сегела, Ж., Холивуд пере най-добре. Азбука на рекламата в бизнеса и политиката, изд. къща Ив. Вазов, С., 1999

? Материали, предоставени от преподавателя

Средства за оценяване:

самостоятелни работи, презентации