ADVB012 Медийна реклама

Анотация:

В рамките на курса “Медийна реклама” се разглеждат основите на медийната комуникация (ATL). Курсът отделя специално внимание на ролята на медийната реклама в цялостния комуникационен процес. Изследват се някои важни външни фактори, които оказват пряко влияние върху тази комуникационна дейност, един от които законодателството и саморегулацията.

Курсът придава практическа насоченост на дисциплината, като се разглежда въпроса как се възприема медийната реклама в България – както от потребителите, така и от бизнеса. На база практически наблюдения се изгражда отношение към предимствата и недостатъците на някои специфични рекламни похвати като скандалните, сравнителни и заблуждаващи реклами.

Курсът разглежда и един от най-важните въпроси на съвременната комуникация – медийната аудитория. Разгреждат се някои от основните термини в тази област, както и предимства и недостатъци на съществуващите в България методи за изследване на медийните аудитории.

Курсът запознава студентите с основните видове рекламни формати и позиции в медиите – телевизия, радио, вестници, списания, външна реклама, кино и интернет.

В рамките на курса се изследват и някои специфични актуални проблеми на медийната реклама, като използването на рекламни лица; насочването на ATL рекламата към специфични таргет аудитории като децата; използването на тийзър подход и други.

Курсът разглежда и още един важен проблем, свързан с маркетирането на медии – процес, важен както за развитието на медиите (включително като канал за комуникация), така и за рекламния пазар като цяло.

"Медийна реклама" приключва с анализ на глобалното развитие на медиите и някои бъдещи тенденции в тяхното развитие.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• взаимовръзката между медиите и рекламния процес

2) могат

• да анализират медийната среда в България

• да анализират професионално отделните носители и средства, както и комбинациите от тях и въз основа на това да реализират ефективни рекламни кампании


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Същност на рекламата и медиите. Функция на медиите като рекламоносител. Медийна и немедийна реклама (ATL и BTL реклама).

2. Еволюция на медийната реклама в България и по света. Място на медийната реклама в маркетинга. Връзка с маркетинговия микс. Влияние на вътрешната и външната среда. Влияние на рекламата върху медиите. Влияние на медиите върху рекламата и рекламния пазар.

3. Регулация и саморегулация на рекламата и медиите. Социален, етичен и регулативен аспект на рекламата и медиите. Отражение на обществото в медийната реклама или ефекта на медийната реклама върху обществото. „За” и „против” скандалните реклами. Сравнителната реклама. Заблуждаващата реклама. Дискусия за рекламни кампании, предизвикали силна обществена реакция.

4. Митове и легенди за рекламата и медиите. Какво българското общество и бизнеса мислят (знаят) за рекламата в България? Как да опровергаем негативните твърдения за рекламата?

5. Аудиторията на медиите – основен актив в качеството им на рекламоносители. Измерване на медийната аудитория (импресии, тираж, рейтинг). Обективност на медийните проучвания. Проблеми на проучванията в България и начини за тяхното преодоляване.

6. Рекламни формати и позиции в медиите (вестници, списания, телевизия, радио, интернет, външна и транспортна реклама, кино). Скритата реклама в медиите. Практиката на „Product placement” в България и по света.

7. Използването на рекламни лица в медийните реклами.

8. Актуални проблеми пред медиите от гледна точка на рекламата. Проникване (пенетрация) на отделните видове медии в България и по света. Характеристика на медиите в качеството им на рекламоносител:

- Общи и специализирани медии

- Локални, национални и международни медии

- Платени и безплатни медии

- B2C и B2B медии

- Основни и поддържащи медии

9. Борбата за 500 000 000 лева или характеристика на медийния пазар в България – участници, развитие, перспективи. „Уникални” предимства и недостатъци на медийната реклама в България. Разработване на „медийна сцена”. Разпределение на рекламните бюджети между отделните видове медии – практиката в България (кой, колко и къде инвестира в реклама) и по света.

10. Маркетинг на медиите. Целеви аудитории на медиите и подходи за достигане до тях. Спирала на проблемите, свързани с отлива на аудитория и рекламодатели. Значението за читателите и рекламодателите на „допълнителните продукти” (подаръци, книги, DVD), предлагани в комплект с печатните издания.

11. Използването на teaser-подход в медийната реклама.

12. Управление на отношенията в медийната реклама:

- отношения рекламни агенции - клиенти

- отношения рекламни агенции – медии

- отношения крайни клиенти – медии

13. Buzz marketing и медийна реклама

14. Дигитални предизвикателства пред традиционните медии. Възможности и заплахи пред развитието на традиционните медии в дигиталната ера.

15. Глобално развитие на рекламата и медиите. Навлизането на нови технологии. Перспективи пред рекламата и медиите.

Литература по темите:

- Учебници за основи на рекламата

- Краят на рекламата каквато я познаваме - Серджо Зийман

- Лекционен курс

Средства за оценяване:

Екипен проект

Тест

Анализи