ADVB569 Проект: Изследване на медийна среда

Анотация:

Изследователският проект цели да покаже способностите на студентите да анализират медийната среда въз основа на лични наблюдения и анализи. Важността на проекта се обуславя от факта, че в днешно време успешните рекламни кампании зависят до голяма степен от средата, в която се реализират.

Целта на проекта е да се изследва медийната среда, като се направят собствени изводи по отношение на медийната реклама в България.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• взаимовръзката между медиите и рекламния процес, както и тяхната подчиненост на маркетинговата политика

2) могат

• да анализират медийната среда в България и на тази база да планират по-успешни рекламни кампании в медиите.


Предварителни изисквания:
Общи познания в областта на маркетинга

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Целта на изследователския проект е да се изследва медийната среда, като се направят собствени изводи по отношение на медийната реклама. Изследването е насочено към българският пазар, но при желание и необходими познания и лични наблюдения може да се анализират и чуждестранни пазари.

Изследването продължава в рамките на определен период от време (2 до 4 седмици). В рамките на този период се анализира медийната среда и рекламната активност в определена медия (пр. телевизия, вестници, списания и т.н.). Изследването трябва да обхване поне 2 медийни класа, както следва (изберете едно от посочените):

• телевизия и външна реклама

• телевизия и вестници/списания

• телевизия и интернет

• телевизия и кино

• вестници, списания и интернет

• вестници, списания и външна реклама

• външна реклама и интернет

• кино и външна реклама

• радио и външна реклама

• радио, вестници и списания

Литература по темите:

Лекционен курс

Зийман, С., Краят на рекламата, каквато я познаваме

Каменов, К., Увод в мениджмънта на рекламата

Средства за оценяване:

Курсов проект

Дискусия