CSCB074 Самостоятелна работа: Компютърни системи

Анотация:

Курсът има за цел студентите да получат представа както за принципите на действие, технологията и характеристиките на основните възли и компоненти на съвременните компютърни системи, така и за начина, по който тези компоненти си взаимодействат.

Дават се начални сведения за програмирането и управлението на компютърните системи и за постигането на по-добри функционални характеристики и производителност чрез изграждане на компютърни мрежи и организиране на паралелна и разпределена обработка.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Емил Стоилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят:

--- физическите принципи на действие, технологията и характеристиките на основните възли и компоненти на компютърните системи;

--- начина на взаимодействие на тези компоненти и управлението на компютърните системи като цяло;

--- как се изграждат компютърни мрежи и системи с паралелна и разпределена обработка на информацията.

Студентите ще могат:

--- да оценяват възможностите на отделните компоненти на една компютърна система въз основа на техните характеристики и евентуалната им съвместимост;

--- да правят оптимален избор на компютърна система в зависимост от конкретното й предназначение.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• елементарна компютърна грамотност;

• елементарни познания по мрежови технологии;

• елементарни познания по информационна сигурност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

01. История на развитието на изчислителните устройства.

Технологично развитие.

02. Аритметични основи на компютърната техника.

Представяне на числовата информация.

Бройни системи.

03. Представяне на нечислова информация.

Системи за кодиране на текст.

04. Процесор.

Структура на процесора.

Памет.

05. Памет.

Видове памети.

Принцип на действие.

Конструктивни решения.

06. Външни памети.

Дискове, ленти.

Модерни технологии.

Йерархия на паметите.

07. Периферни устройства.

Устройства за въвеждане на информацията.

Клавиатури, мишки, скенери и други.

08. Периферни устройства.

Устройства за извеждане на информацията.

Дисплеи, принтери и други.

09. Интерфейси.

Връзка на периферните устройства с компютъра.

10. Машинен език.

Формат на инструкцията.

Компютърни архитектури.

Развитие.

11. Езици от високо ниво.

Специализирани езици.

Транслатори и компилатори.

12. Операционни системи.

Функции и типове.

Потребителски интерфейс.

13. Организация на дисковото пространство.

Начално зареждане.

14. Система за прекъсване.

Организация на обработката на прекъсвания в компютрите.

15. Компютърни мрежи.

Паралелна и разпределена обработка на данните.

Литература по темите:

[1] Н.Гаджев, Т.Димов,

Компютърни системи - Книга 1: Архитектури и алгоритми,

Меридиан 22, София, 2001.

[2] У. Столлингс,

Структурная организация и архитектура компьютерных систем,

5 изд., Вильямс, Москва, 2002.

[3] Wiliam Stallings,

Computer organization and Architecture: Designing and Performance,

5-th edition, Prentice-Hall Inc., 2000.

[4] Э. Таненнбаум,

Архитектура компьютера,

4-е изд., Питер, М. 2003.

[5] A. Tanenbaum,

Structured Computer Organization,

4-th edition, Prentice-Hall Inc., 1999.

[6] К.Хамахер, З. Вранешич, С. Заки,

Организация ЭВМ,

5-е изд., Питер, 2003.

[7] C. Hamacher, Z. Vranesic, S. Zaky,

Computer Organization,

5-th ed, McGraw Hill, 2003.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ:

Курсова работа - 100%.

или

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

Курсова работа - 100%.

Има възможност за освобождаване от изпит при определени условия.