CITB301 Архитектури на компютърни системи

Анотация:

Курсът запознава с представянето на информацията в компютрите, преобразуването на числата в различни бройни системи, с логическите основи на изграждането на изчислителни машини. Разгледана е функционалната и структурна организация на персоналния компютър. Подробно е представено функционирането на микропроцесора и паметта. Обърнато е внимание върху програмното управление на компютъра и системата за прекъсвания. Разгледани са елементи на програмирането на асемблер и някои аспекти при създаването на изпълними програми. Описани са някои основни интерфейсни елементи на персоналния компютър.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Емил Стоилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

- смисъла на понятието архитектура на компютърна система

- основните стандарти за представяне на информацията в

компютрите

- базовата структура и ролята на един процесор в компютърната

система

- организацията на оперативната памет и връзката и с процесора

- интерфейсите за връзка между компонентите на системата

- ролята и организацията на кеш паметите

- системата от инструкции на процесора и определящата им роля в

неговата архитектура

- начините за управление на процесора

- основните градивни елементи на персоналния компютър

2)могат:

- да оценяват производителността на процесорите въз основа на

техните архитектурни особености

- да се ориентират в компютърните езици на ниско нива

(асемблери) и сравнително бързо да навлизат във всеки нов за

тях асемблерен език

- да правят баланс между цената и производителността на един

компютър въз основа на неговата архитектура и изграждащите го

компоненти


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в курса

2 Въведение в изчислителната техника. Бройни системи

3 Математика с двоични числа

4 Логически функции и логически елементи. Булева алгебра

5 Комбинаторна логика

6 Логика с памет. Машина на състоянието

7 Организация на паметта. Йерархия на паметта

8 Контролно упражнение 1

9 Архитектура на процесора

10 Базова архитектура на Intel 80x86

11 Асемблер Intel 80x86

12 Компоненти и технологии използвани в персоналния компютър

13 Интерфейс SCSI

14 Входно-изходни интерфейси – от сериен и паралелен до IEEE-1394 и USB

15 Контролно упражнение 2

Литература по темите:

1. E. Stoilov, Computer Architectures, ISBN 978954535089, НБУ, София, 2008

2. I. Englander,The Architecture of Computer Hardware and Systems

Software, 3-rd Edition, John Willey & Sons Inc., 2003.

3. A. Clements, The Principles of Computer Hardware, 3-rd Edition,

Oxford University Press, 2000.

4. Лекциите са качени в системата MOODLE в сайта на НБУ

Средства за оценяване:

Контролните упражнения и изпитът са само писмени. Те се състоят от тест и развиване на два въпроса от предварително зададен конспект. За да се освободите от изпит трябва да имате две положителни оценки от текущ контрол. За положителна оценка е необходимо да докажете владеене на материала над 50%.