CSCB655 Приложение на е-бизнеса

Анотация:

Курсът запознава студентите с модерните тенденции в бизнеса – онлайн бизнес и неговите модели. Дискутират се предпоставките за стартиране на е-бизнес, неговите предимства и бариери за осъществяването му.

Цели на курса:

• Да даде на студентите комплексна представа за ефективен начин за изпозлване на ИКТ в бизнеса с цел постигане на желани резултати в бизнеса и предимства.

• Да запознае със спецификата на новата, цифрова икономика.

• Да представи основните модели за осъществяване на е-бизнес.

• Да представи новите комуникации на бизнеса с държавната администрация по електронен път.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Мария Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Ще разбират основните принципи на информационна система с приложение в бизнеса и необходимата архитектура за започване на е-бизнес

• Да оценяват ролята на информационните системи в подкрепа на е-бизнес и на основната дейност в организацията.

• Да придобият знания за избор на стратегии за ползване на е-бизнес, за тенденции и конкретни приложения.

• Знания за използване на различни приложения на е-бизнес в организацията.

2) могат:

• Ще прилагат в практиката електронните услуги, които се предоставят от е-правителство за бизнеса в България

• Ще се ориентират в съвременните иновативни тенденции на ERP за интеграция с онлайн бизнеса.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Определение на електронен бизнес. Е-търговия, е-банкиране, е-правителство, е-обучение.

2. Цифрова икономика. Инфраструктура на е-бизнес.

3. Типове е-бизнес - C2C, B2C, B2B, B2A, A2A. Бъдещо развитие на В2В – е-общност, мрежа от търговски партньори.

4. Модели при е-бизнес. Най-печеливши модели – рекламен, абонаментен, транзакционен, търговски, афилииращ.

5. Бизнес модели. Ключови компоненти в бизнес модел – стойност, печалба, пазари, конкуренция, маркетингова стратегия, конкурентно предимство, организационното развитие, мениджмънт.

6. Персонализация при е-бизнес. Мобилен бизнес.

7. Маркетинг концепции и комуникации при е-бизнес.

8. Двигатели на е-бизнес.

9. Бариери за изграждане на е-бизнес.

10. В2В е-бизнес: управление на доставките, онлайн продажби,

11. Е-правителство – комуникации с бизнеса по електронен път. Предоставяни е-услуги за бизнеса в България.

12. Електронен подпис. Видове е-подпис. PKI. Доставчици на удостоверителни услуги. Видове е-подпис според ЗЕДЕП.

13. Социални мрежи. Аукциони. Портали. Web 2.0 и Web 3.0. Инструменти.

14. Влияние на е-бизнес върху организацията, икономиката и индивидуалния потребител.

Литература по темите:

Сп. CIO, 2011, 2012.

http://digitalenterprise.org/ - Michael Rappa

Средства за оценяване:

тест 1

тест 2

курсова задача