CARB106 Принципи на анимационното движение

Анотация:

Курсът запознава теоретически и практически студентите с основните принципи на класическата анимация и с тяхното приложение в различните видове анимация. В хода на курса се акцентира върху различията между класическата, „ограничената” или телевизионна анимация и другите анимационни подходи. Студентите се запознават и с различни решения на големи майстори аниматори на трудни аниматорски задачи и проблеми.

Целта е студентите да придобият необходимата грамотност и сръчност, за да могат да работят като аниматори, асистент-аниматори и фазовчици в продукции с класическа рисувана анимация. Владеенето на основните анимационни принципи са абсолютно необходими и за онези студенти, които са се ориентирали към други анимационни техники.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

доц. Цветомира Костадинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

І. Компетенции /знания, умения и нагласи, които се усвояват в резултат от курса/.

Студентите ще:

1) знаят: основните принципи на анимацията в студията на Дисни и приложението им в различните видове анимация

2) могат: да анимират като фазовчици, асистент-аниматори и аниматори в по-големи продукции с рисувана анимация; да анимират собствените си кратки филми; да прилагат някои от основните принципи на анимацията в другите видове анимация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат елементарни познания за спецификата на анимационното изкуство.

• Артистичност, наблюдателност и въображение.

• Усет за стилизация или карикатура.

• Чувство за ритъм.

• Конструктивна, солидна рисунка.

• Елементарни познания по пластична анатомия и перспектива.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ІІ. Основни теми /по занятия/.

Тематичен план на курса CASB 305 КЛАСИЧЕСКА АНИМАЦИЯ и препоръчителна литература

1. Походките, разработени от Престън Блеър. 2ч.

2. Походките, разработени от Ричард Уилямс, Арт Бабит, Грим Натуик. 2ч.

3. Анализ на походките в „ Училище за походки” на Боривой Довникович(реж. Зденко Гаспарович ) , „Ходене” на Райън Ларкин(реж. Зденко Гаспарович ), „Сатиемания” (реж. Зденко Гаспарович ) и др. 2ч.

4. Ходене на място. Ходене, поставено в перспектива. 2ч.

5. Бягане. 2ч.

6. Бунтът на дисниевите аниматори и новите принципи на анимацията, които те изграждат в студията Ю Пи Ей(UPA). Връзката на ЮПи Ей със „златните” анимационни школи в Европа. 2ч.

7. Общото и различното в скелетните конструкции на животните и човека. 2ч.

8. Походки на животни. Първа част. 2ч.

9. Походки на животни. Втора част. 2ч.

10. Летене. 2ч.

11. Синхрон на устните с говора. 2ч.

12. Емоционални реакции и акценти. Първа част. 2ч.

13. Емоционални реакции и акценти. Втора част. 2ч.

14. Атмосферни ефекти в рисуваната анимация. 2ч.

15. Сравнителна характеристика на анимационното движение в различните анимационни школи. Реализъм, условност, хипербола и карикатурност на движението. 2ч.

Средства за оценяване:

Теоретичните лекции по всички теми ще бъдат задължително придружени с практически упражнения – домашни работи и аудиторни упражнения. Освен текущите упражнения и домашни работи, студентите ще подготвят кратък анимационен клип за края на годината – между 30сек. и 1 мин. В рамките на семестъра студентите ще имат и два теста за фазиране и почистване на ключови анимационни рисунки.

• Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

• Текущи оценки Изпит

ТЕСТОВЕ ...25………. % ПИСМЕН ИЗПИТ 10%

КОНФЕРАНС ……25….... % УСТЕН ИЗПИТ 10 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .…50……... % ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ …….80%

• Дата на провеждане на текущия контрол. Всяка пета седмица

• Допълнителна информация за изпита:

На студентите ще се даде подробна разработка на типаж и лейаут за кратък анимационен кадър. В рамките на изпита те ще трябва да направят пълна анимация по зададения лейаут. Изпитът ще включва и писмени и устни въпроси за основните понятия в анимацията, с които студентите са се запознали през семестъра.

8. Критерии за оценяване:

• Ясно, убедително и добре изиграно и таймирано действие.

• Спазване на зададения типаж.

• Характерност на действието спрямо зададения типаж и ситуация.

• Степен на овладяване на основните понятия в анимацията.