Електронен каталог

гл. ас. д-р Венета Сиракова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Романистика и германистика
Телефон:
Приемно време:
Вторник 11:30-13:00 201 II Корпус
Сряда 11:30-13:00 201 II Корпус

Професионална автобиография:


Творческа автобиография

на гл.ас. д-р Венета Атанасова Сиракова

E-mail: vsirakova@nbu.bg

Образование:

• 1984: СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по Испанска филология, специализация – литературоведска (Испаноамериканска литература). Дипломна работа на тема: „Младата кубинска белетристика”

• 1980-1981: специализация по мексиканска литуратура в Мексиканския национален автономен университет, гр. Мексико

• 1983: специализация по кубинска литература в Хаванския университет, Куба

• 2005: курс за експерти по испански език, Университет „Комплутенсе” в Мадрид, Испания

Професионален опит:

• 1984-1986: репортер в редакция „Международна информация” на Българска телеграфна агенция (БТА)

• 1986-1992: преводач в редакция „Информация за чужбина” на БТА, Испанска секция

• 1992-1998: репортер в редакция „Икономическа информация” на БТА

• 1998-2001: редактор и ръководител на емисия „Стопански вести” на БТА

Преподавателска дейност:

• 1994-2001: хоноруван асистент в Института за чуждестранни студенти (ИЧС) и в Нов български университет (НБУ)

• 2001-2003: щатен асистент в НБУ

• 2003-2012: старши асистент в НБУ

• 2012-2013: главен асистент в НБУ

• От декември 2013 - доктор по Теория и практика на превода

Член на Съюза на преводачите в България


Публикации:


СТАТИИ И СТУДИИ

1. Сиракова, В. (1996). Representantes jovenes de la narrativa cubana a finales de los 70 e inicios de los 80. Temas y personajes de sus obras. В: Грозданова, Л. (Ред.). Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, т. 1. София: Издание на Нов български университет, Институт за чуждестранни студенти и сп. „Чуждоезиково обучение”, 113-118.

2. Сиракова, В. (2002). Индиански Великден или един по-различен поглед върху мексиканската душевност в романа на Росарио Кастелянос ‘Среднощна литургия’. В: Стефанова, П. (Ред.). Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение. София: Издателство на Нов български университет, 93-96. ISBN: 954-535-266-3. Сиракова, В. (2003). La maternidad fracasada: la nada entre el deseo de dar vida y la muerte. El impacto psicologico de la esterilidad en dos personajes literarios femeninos: Yerma y Catalina Diaz Puilja. В: Стефанова, П. (Ред.). Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение. София: Издателство на Нов български университет.

4. Сиракова, В. (2005). Генезисът на илюзорна идентичност в стихотворението ‘Песен за бездетната жена’ на Дулсе Мария Лойнас. В: Език, литература, култура. Годишник на департамент «Чужди езици и литератури» на НБУ, т. VI. София: Издателство на Нов български университет. ISBN: 9545353806

5. Сиракова, В. (2006). La ausencia de la figura del hijo real en el poemario ‘Tala’ de Gabriela Mistral. В: Чуждоезиково обучение, год. XXII, 3. София: Министерство на образованието и науката, 52-60. ISSN: 0205-1834

6. Сиракова, В. (2007). El tema de la maternidad frustrada en el poemario ‘Desolacion’ de Gabriela Mistral. В: Чуждоезиково обучение, год. XXIII, 4. София: Министерство на образованието и науката, 80-91. ISSN: 0205-1834

7. Сиракова, В. (2007). Poesia maternal y poesia para ninos. Voces poeticas femeninas de Hispanoamerica. В: За човека и езика. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 563-578. ISBN: 9789540725345

8. Сиракова, В. (2009). Романът ‘Обитаваната жена’ на Джоконда Бели: между феминизма, еротизма и социалната справедливост. В: Стефанова, П. (Ред.). Чуждоезиково обучение, год. XXV, 3. София: Министерство на образованието и науката, 38-45.

9. Сиракова, В. (2009). Темата за майчинството във философския феминизъм на Росарио Кастелянос. В: Стефанова, П. (Ред.). Чуждоезиково обучение, год. XXV, № 5. София: Министерство за образованието, младежта и науката, 91-102. ISSN: 0205-1834

10. Сиракова, В. (2010). Автореферентност в романите «Балун Канан» и «Среднощна литургия» на Росарио Кастелянос. В: Език и литература. Филологически погледи оттатък Пиринеите, бр.1-2, 131-137. ISSN: 0324-1270

11. Сиракова, В. (2010). Биографичен подход в тълкуването на мита за майчинството в поезията на Габриела Мистрал. В: Годишник на департамент „Чужди езици и литератури“ на НБУ. [Онлайн ресурс]. Достъпен чрез: http://ebox.nbu.bg/cel2/lit03.html

12. Сиракова, В. (2011). За приспивната песен, кръвта и превода на едно различно стихотворение. В: Чуждоезиково обучение, год. XXVII, № 4. София: Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“, 16-24. ISSN: 0205-1834

13. Сиракова, В. (2011). Темата за майчинството в женската литература на Испаноамерика до средата на ХХ век. В: Годишник на департамент „Чужди езици и литератури“ на НБУ [Онлайн ресурс]. Достъпен чрез: http://ebox.nbu.bg/forlen11/view_lesson.php?id=20

14. Сиракова, В. (2012). Габриела Мистрал на български език: поетичен сборник „Вода и хляб“. В: Годишник 2011-2012 г. на департамент „Чужди езици и литератури“ на НБУ. [Онлайн ресурс]. Достъпен чрез: http://ebox.nbu.bg/for12/index2.php?id=ne3/Pages%20from%20godishnik%20dpt%20CHEK-2011-2_%20total_final-3.pdf

15. Сиракова, В. (2013). Методи, стратегии и техники в превода - приносът на испаноезичното преводознание. В: Чуждоезиковото обучение днес. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. П. Стефанова. София: Издателство на Нов български университет, 323-336. ISBN: 978-954-535-764-0

16. Сиракова, В., Мичев, Ст. (2013). За похватите в превода: опит за описание” В: Времената отлитат, написаното остава! Изследвания в чест на доц. д-р А. Леви. София: Издателство на Нов български университет, 61-94. ISBN: 978-954-535-758-9

17. Сиракова, В. (2013). Автореферат на дисертационен труд на тема: “(Не)видимост на преводача при превода на поезията на Габриела Мистрал (темата за майчинството)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.16. Теория и практика на превода. [Онлайн ресурс]. Достъпен чрез: https://romanceandgermanstudies.nbu.bg/bg/doktoranti

18. Сиракова, В. (2014). За превода на някои метафорични конструкции в поезията за деца на Габриела Мистрал. В: Езикът: наука и практика. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова. София: Издателство на Нов български университет, 342-350.

19. Сиракова, В. (2014). В сянката на Габриела Мистрал. Идеите за майчинството в ранната поезия на Росарио Кастелянос. В: Мислене, език, реч. Изследвания в чест на проф. дфн Евгения Вучева. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 298-306. ISBN: 978-954-07-3757-7

20. Сиракова, В. (2014). Приспивни и хороводни песни на Габриела Мистрал. В: Отвъд думите. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на Рафаел Алварадо. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 117-127. ISBN: 978-954-07-3881-9

21. Сиракова, В. (2015). Майчинство и идентичност в късната поезия на Росарио Кастелянос. В: В началото бе словото. Сборник в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н. София: Издателство на Нов български университет, 417-430. ISBN: 978-954-535-870-8

22. Сиракова, В. (2015). За превода на авторските неологизми в поезията на Габриела Мистрал. В: Знанието е сила. Юбилеен сборник по случай 65-та годишнина на доц. д-р Нели Раданова. София: Издателство на Нов български университет, 142-153. ISBN: 978-954-535-887-6

23. Сиракова, В. (2015). Интерпретация и превод: Лебедът на Делмира Агустини. В: Годишник на департамент Романистика и германистика, том 1. Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р Ани Леви. София: Издателство на Нов български университет, 276-283. ISBN: 978-954-535-758-892-0.

24. Сиракова, В. (2016). За превода на поезия на Иберийския полуостров през XIII – XIV в. В: Годишник на департамент Романистика и германистика на НБУ, том 2. ISSN: 1313-7875 [Онлайн ресурс]. Достъпен чрез: http://ebox.nbu.bg/rng16/pdf/sirakovav.pdf

25. Сиракова, В. (2016). Обучение по превод на поетичен текст – практически аспекти. В: Чуждоезиково обучение 43 (5), 527-536.

26. Сиракова, В. (2017). Преводът на табуирана лексика – междукултурни предизвикателства. В: Гарнизов, В., Елчинова, М. (Ред.). Антропология на изток от рая. София: Издателство на Нов български университет, 385-395. ISBN: 978-954-535-989-7.

27. Сиракова, В. (2017). Любовните неволи на преводача, или да се обясниш в любов от чуждо име. В: Годишник на департамент "Романистика и германистика” - Том 3. Юбилейно издание в чест на 70-тата годишнина на проф. Павлина Стефанова, д.н. София: Издателство на Нов български университет, 269-279. ISBN: 978-954-535-993-4

УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

1. Сиракова, В., Мичев, Ст. (2008). Paso a Paso (А1). Испански език за българи. София: Везни–4. ISBN: 978-954-9977-33-2

2. Сиракова, В., Янева, Д., Мичев, Ст. (2009). Paso a Paso (А1+). Испански език за българи. София: Везни–4. ISBN: 978-954-9977-38-7

3. Сиракова, В., Мичев, Ст. (2009). Paso a Paso (А2+). Испански език за българи. София: Везни–4. ISBN: 978-954-9977-40-0

4. Сиракова, В., Данон, Р., Кох-Кожухарова, Д., Маринкова, М., Мичев, Ст. (2014). Animate. 155 примерни тестови упражнения за олимпиадата по испански език, 8-12 клас. София: Колибри. ISBN: 786191504299

5. Sirakova, V., Michev, S. (2017). Espanol lengua viva. Suplemento para las escuelas bulgaras: B1.1. Sofia: Educational Centre; // Espanol lengua viva B1+B2. Madrid: Santillana de Educacion S.L., 2007. ISBN: 978-84-9345-375-6

ПРЕВОДИ И АДАПТАЦИИ

1. Убийството на Федерико Гарсия Лорка. Художествено-публицистична пиеса по едноименната книга на Иън Гибсън и документални материали (1988). Адаптация В. Сиракова. Програма „Хр. Ботев” на Българското национално радио. Последно излъчване: 23.07.2014 г. в рубриката „Запазена марка Радиотеатър”.

2. Bogdanov, B. (2010). Modelos de realidad. Desde la lectura de los clasicos. Traduccion del bulgaro V. Sirakova, S. Michev. Lugo: Axac. ISBN: 978-84-92658-11-4

3. Лури Медрано, Г. (2012). Въведение в речника на Платон. Превод от испански В. Сиракова, Ст. Мичев. София: Издателство на НБУ. ISBN: 978-954-535-722-0

4. Лури Медрано, Г. (2013). Лео Щраус чете Платон (публична лекция в НБУ). Превод от испански В. Сиракова, Ст. Мичев.

5. Ортега и Гасет, Х. (2013). Що е философия?. Превод от испански В. Сиракова, Ст. Мичев. София: Издателство на НБУ. ISBN: 978-954-535-776-3

6. Ортега и Гасет, Х. (2013). Лекция XI от Що е философия? В: Следва, бр. 28. София: НБУ, 54-67. ISSN: 1311-9060.

7. Мистрал, Г. (2015). Всички щяхме да сме царици. Поезията на Габриела Мистрал. Съставителство и превод от испански В. Сиракова. Под егидата на Посолството на Чили в Румъния и с разрешението на Францисканския орден на Чили.

8. Ортега и Гасет, Х. (2016). Кант. Мирабо. Бунтът на масите, том 1. София: Издателство «Захарий Стоянов», 185-278. ISBN: 978-954-09-1002-4

Курсове от текущия семестър: