Електронен каталог

доц. д-р Ася Асенова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Център Български институт за отношения между хората
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Associate professor Professor Asya Asenova is a lecturer in the Faculty of Biology, Sofia University "St. Kliment Ohridski " at the Department of Biology education. She is a member of Integral university center for research, development and maintaining the quality of e-Learning in Bulgaria and the International Organization of Scientists in Education (ESERA). Her postdoctoral research is conducted at the Institute of Education, University of London in the field of educational technology and design of modern pedagogical learning environment. She works in close collaboration with colleagues from the UK, Portugal, Spain, Sweden, Greece and the problems of modern biological education and training of future teachers of biology. She has international certifications and awards from various international conferences, forums and workshops. The main areas of research interest are related to the design of virtual learning environments, e-learning, education management, environmental and health education.


Публикации:


1. Asenova, A., K.Yotovska. (2014). From Traditional to Distance Practice-Oriented University Course in Professional Training for Pre-service Biology Teachers. – In: African Educational Research Journal, 2 (3). ISSN: 2354-2160

2. Asenova, A. (2013). Design of Video lecture in Biology Teacher Training. – In: Bulgarian Journal of Agricultural Science, pp. 297-299.

3. Yotovska, K., A. Asenova. (2013). The essay as a tool for motivation and evaluation of students /future teachers in biology/. – In: Bulgarian Journal of Agricultural Science, pp.300-306.

4. Цанова, Н., А. Асенова, К. Йотовска. (2009). Професионалната подготовка на учителя през призмата на качеството.- B: Chemistry 18, (6), с.423-442.

5. Slavov, V., А. Asenova, К. Yotovska. (2014). Virtual Labs in ELFE – First Steps. - In: International Conference on Education and Modern Educational Technologies, Santorini Island, Greece, July 19-21

6. Asenova, А., К. Yotovska, V. Slavov. (2014). The Role of Virtual Lab in Professional Training for Pre-service Biology Teachers and Engineers Student. – In: International Conference "New Perspectives in Science Education", 20 – 21 March, Florence, 2014.

7. Yotovska, K., A. Asenova. (2014). Quality assessment of the m-learning course. – In: International Conference -В: XII-th International Conference 'Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century' , Sozopol, 3-6 june, pp. 34-40.

8. Асенова, А., К. Йотовска. (2014). Типове задачи за ограмотяване на възрастни (по «Биология и здравно образование», 7 калс), International scientific on-line journal "SCIENCE & TECHNOLOGIES", 4 (8), с. 6-10.

9. Йотовска К., А. Асенова. (2014). Учителската професия през погледа на бъдещите учители по биология (резултати от едно проучване), International scientific on-line journal "SCIENCE & TECHNOLOGIES", 4 (8), с. 31-35.

10. Yotovska K., A. Asenova. (2013). Methodological frame for design of m-learning course. -В: 11-та международна конференция на тема «Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания през 21 век», Созопол, 4-7 юни, с. 56-59.

11. Asenova, А., К.Yotovska. (2013). Module-based approach for design of m-learning course. – В: 11-та международна конференция на тема «Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания през 21 век», Созопол, 4-7 юни, с. 49-52.

12. Gourova, E., А. Asenova, P. Dulev. (2013). M-learning systems design- technology and pedagogy aspects, International Conference Mobile Learning 2013, pp.235-239.

13. Асенова, А., К. Йотовска, М. Боянова. (2013). Професионално-педагогическата подготовка на студенти бъдещи учители по биология в Софийски университет „Св. Кл. Охридски”. – В: XXIII Международна научна конференция, Съюз на учените – Стара Загора, 6-7 юни, с.59-63.

14. Йотовска К., А. Асенова. (2013). Модел за управление на качеството на педагогическите практики на студенти бъдещи учители по биология. – В: XXIII Международна научна конференция, Съюз на учените – Стара Загора, 6-7 юни, с.64-68.

15. Асенова, А., К. Йотовска, С. Евтимова. (2012). Проектно базирано обучение на тема «Биологичното разнообразие в българските символи и традиции. – In: International scientific on-line journal Science & Technologies, Publisher Union of scientists – Stara Zagora, 2 (8), pp.14-18.

16. Йотовска К., А. Асенова. (2012). Модел за управление на качеството на ниво научна дисциплина – педагогически практики на бъдещи учители по биология. – In: International scientific on-line journal Science & Technologies, Publisher Union of scientists – Stara Zagora, 2 (8), pp. 51-55.

17. Fernàndez, C., R. Peytcheva-Forsyth, B. Yovkova, A. Asenova. (2012). SimAULA. Training our teachers through innovative methodologies based on serious games. – In: 16th UNESCO-APEID International Conference: The Heart of Education: Learning to Live Together, Bangkok, Thailand, 21-23 November.

18. Peytcheva-Forsyth, R., B. Yovkova, A. Asenova, C. Fernandez, P. Petridis. (2012). SIMAULA: a needs-based model of virtual practicum for future teachers. – In: Learning for Open Innovation...Transformation and Change for Future Learning, Granada, Spain, 5-7 September, s. 103-112.

19. Malamateniou, K., A. Asenova. (2011). Information and Communication Technology in Greek Education through the new Interdisciplinary Unified Framework Studies Program: Teachers and students attitudes. – In: International Conference- ELDE, Sofia, pp.411-415.

20. Gourova, E., А. Asenova, P. Dulev. (2011). Mobile learning using Tablets: the Sofia university case. – In: Springer Science from IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2011), Rio de Janeiro, Brazil, pp. 219–226. (2nd Best Paper Award)

21. Asenova, A. (2011). The challenges and benefits of organizing a tablet-based mobile training for future biology teachers. – In: International Conference on New Horizons in Education, Portugal 8-10 June, 2011, pp. 815-820.

22. Асенова, А., П. Дулев, К. Йотовска. (2011). Приложение на съвременните мобилни технологии в процеса на професионална подготовка на бъдещи учители по биология. – In: International Conference- ELDE, Sofia, с. 455-463.

23. Asenova, A., K. Yotovska, Z. Bratoeva. (2010). Model for integration of information and communication technologies (ICT) in education in biology - a factor for quality. – In: 6-th International Scientific Conference, Dedicated to the International Earth Day,16 – 17 April 2010, Sofia, pp.175-178.

24. Yotovska K., A . Asenova, K. Popova. (2010). Project Based Education as an impact factor regarding the motivation of the students. – In: 6-th International Scientific Conference, Dedicated to the International Earth Day,16 – 17 April 2010, Sofia, pp. 211-214.

25. Tsanova, N., A. Asenova. (2008). Category apparatus of the formal logics and its integration in the field of professional education of biology teachers, Institute for Environmental and Health- Republic of Macedonia 3, pp.127-136.

26. Йотовска К., А. Асенова, В. Славов. (2013). Критерии за оценка на качество на курс за мобилно обучение. В: - Национална младежка школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии, Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, Русе, с. 138-142.

27. Асенова, А., К. Йотовска. (2013). Макродизайн на университетски курс за мобилно обучение. В: - Национална младежка школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии, Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, Русе, с. 17-22.

28. Йотовска К., А. Асенова, Ц.Вълкова. (2013). Професионалното портфолио-инструмент за развитие на преподавателите чрез рефлексия върху собствената му дейност. – В: Юбилейна научна конференция, ДЕО-ИЧС, с.640-651.

29. Асенова, А., К. Йотовска. (2013). Концептуален модел за продължаващо обучение по Биология и здравно образование. – В: Майски четения «Дни на науката 2013» Съюз на учените, В.Търново, с. 23-31.

30. Йотовска К., А. Асенова. (2013). Учителската професия през погледа на бъдещите учители по биология. – В: Майски четения «Дни на науката 2013», Съюз на учените, В. Търново, с. 32-38.

31. Пейчева-Форсайт, Р., А. Асенова, Б. Йовкова. (2012). Формиране на професионални компетентности в рамките на виртуален педагогически практикум на студенти – бъдещи учители. – В: Списание на Софийския университет за електронно обучение, 1(2), с. 35-50.

32. Йотовска К., А. Асенова. (2012). Приложение на електронното портфолио за мониторинг на постиженията на бъдещи учители по биология. - В: Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, България, 11-13 май, 2012, с. 375-382.

33. Асенова, A. (2012).Приложение на Фликър в обучението на бъдещи учители по биология. - В: Списание на Софийския университет за електронно обучение, 1 (2), с.50-57.

34. Asenova, A., M. Reiss. (2011). The role of visualization of biological knowledge in the formation of sets of educational skills. – In: Sophia University E-learning Journal, (1), pp. 1-9.

35. Асенова А., К. Йотовска, П. Дулев. (2011). Ре-дизайн на традиционно организиран курс в обучението на бъдещи учители по биология. - В: Списание на Софийския университет за електронно обучение, 2, с. 1-6.

36. Богомилов, И., П. Дулев, A. Асенова. (2011). Модел за създаване на видео лекции за е-обучение. – В: Телекомуникациите- среда за предоставяне на информационни услуги за всички, TELECOM- Национална конференция с международно участие, 13-14 Октомври, София, с. 85-92.

37. Дулев, П., И. Богомилов, A. Асенова. (2011). Информационна система за конкуренция на персонала в малкия и средния бизнес. –В: Телекомуникациите- среда за предоставяне на информационни услуги за всички, TELECOM- Национална конференция с международно участие, 13-14 Октомври, София, с.102-109.

38. Дулев, П., И. Богомилов, A. Асенова. (2011). Приложения на WEB 2.0 технологии в малкия и средния бизнес. –В: Телекомуникациите- среда за предоставяне на информационни услуги за всички, TELECOM- Национална конференция с международно участие, 13-14 Октомври, София, 2011, с.89-96.

39. Цанова, Н., А. Асенова, Н. Райчева. (2008). Моделът за визуализация на учебна информация - част от проблема за качеството на обучението. – B: Педагогика 5, 2008, с. 35-49.

40. Асенова, А., К. Йотовска. (2008). Методическият тест като инструмент за оценка постиженията на студенти (бъдещи учители по биология). - В: “120 години университетска педагогика: между традицията и новите реалности”, Юбилейна научна конференция, с.238-245.

41. Йотовска К., А. Асенова. (2008). Методическият тест като инструмент за оценка постиженията на студенти (бъдещи учители по биология)-IІ част. - В: Биология, Екология и Биотехнология, 6, с.25-39.

42. Цанова, Н., П. Райчев, Н. Райчева, К. Стойкова, А. Асенова, С. Ангелова. (2008). Мониторинг на мотивацията на студентите – инструмент за управление на качеството, втора част - Мотивацията на студентите – ориентир за корекционни въздействия. – B: Биология, екология и биотехнология, 2, с. 8-23.

43. Цанова, Н., К. Стайкова, Н. Райчева, А. Асенова, С. Ангелова. (2008). Мониторинг на мотивацията на студентите – инструмент за управление на качеството, първа част- Мотивацията на студентите – индикатор за качество на обучението. Биология,екология и биотехнология, 1, с. 31-42.

44. Цанова, Н., Н. Райчева, А. Асенова. (2007). Квалификация на учителите по “Човекът и природата” 5. и 6. клас (модул “Биология”, “Структура и жизнени процеси на организмите”). –B: Биология, екология и биотехнология, 6, с. 3-15.

45. Цанова, Н., А. Асенова. (2007). Интеграция на дейностната теория в състава на атрибутите на педагогическата дейност. –B: Биология, екология и биотехнология, 5, с.50- 58.

46. Асенова, А., Н. Цанова. (2006). Технологичен модел за формиране на система от общонаучни умения в учителя по биология. Педагогика, 12, с. 55-64.

47. Асенова, А., С. Велков. (2006). Модел за планиране на дейностите за провеждане на екскурзия в Драгоманския карст. –B: Биология, екология и биотехнология, 2, с.48-55.

I. Монографии

48. Асенова А., К. Йотовска, П. Дулев. (2014). Университетски курс за мобилно обучение (технологични и педагогически аспекти), Изд. Технически университет, София, 2014 г., 98 с.

49. Асенова А. (2012). Процесът на обучение по биология, Университетско издателство «Св. Кл.Охридски», 150 с. ISBN: 978-954-07-3409-5

50. Асенова А., К. Йотовска. (2011). Ключовите компетенции на учителя по биология в контекста на електронното обучение, Изд. Д. Убенова, София, 159 с.

II. Главa от книгa на английски език в международнo изданиe (Springer)

51. Gourova, E., A. Asenova, P. Dulev. (2013). Integrated platform for mobile learning, In: D. Sapmson, P. Isaias, J. M.Spector, D.Ifenthaler (eds.), Ubiquitous and Mobile Learning in the Digital Age, Springer Science+Business Media New York, pp. 67-92. DOI 10.1007/978-1-4614-3329-3_1

III. Учебници, пособия и книги за учителя

52. Асенова А, С. Велков. (2014). Учебно пособие за извънкалсна дейност по екология “Природните съкровища на Софийското поле- Алдомировско и Драгоманско блато”, АртНео, С., 34с.

53. Асенова А., К. Йотовска. (2012). Учебник за ограмотяване на възрастни по „Биология и здравно образование” 7. клас, Просвета, / (по проект за “Ограмотяване на възрастни”, №BG051PO001-4.3.01/0001, МОМН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 /2011-2012 г.)

54. Асенова А., К. Йотовска. (2012). Книга за учителя за ограмотяване на възрастни по „Биология и здравно образование” 7. клас, Просвета, / (по проект за “Ограмотяване на възрастни”, №BG051PO001-4.3.01/0001, МОМН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 /2011-2012 г.)

55. Митева, Т., А. Асенова, Н. Симов. (2012). Учебно пособие „Пирин за деца” за СИП от 4-8 клас, С., РЕЦ- клон България, 200 с.

56. Митева, Т., А. Асенова, В. Дробенов. (2009).Учебно пособие „Осогово, Беласица и Огражден за деца” за СИП от 4-8 клас, С., РЕЦ- клон България, 2009, 156 с.

IV. Резюмета от международни конференции

57. Asenova, А. (2012). Application of modern information technologies in Biology teacher training, Младежка международна научна конференция „Климентови дни”, 22-23, Ноември, с.80.

58. Yotovska, K., A. Asenova. (2012). The essay as a tool for motivation and evaluation of students /future teachers in biology/, Младежка международна научна конференция „Климентови дни”, 22-23, Ноември, с.81.

59. Asenova, А., K. Yotovska. (2010). Pedagogical design of e-based training course for teachers of biology. – In: International Congress of Educational, Research 2010, Turkey The Second International Congress of Educational Research, Antalya, 29 April- 02 May, 2010, pp 16.

60. Miteva, T., N. Simov, V. Drobenov, A. Asenova, L. Topalova – Zhezhiha, T. Marinova. (2010). Region for kids – a successful brand for environmental education program at regional level. - In: International Scientific Conference Finland, 10-13 October, pp. 111.

Курсове от текущия семестър: