Електронен каталог

проф. д-р Борис Туджаров

проф. д-р Борис  Туджаров
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование:

- магистър-машинен инженер (Автоматизация на дискретното производство, 1985, ТУ София);

- доктор (Приложна геометрия и инженерна графика, 1993, ТУ София)

Заемани длъжности:

• асистент (1993-1995, Приложна геометрия и инженерна графика, катедра "Основи и технически средства за конструиране" /ОТСК/ , ТУ - София);

• ст. асистент (1995-1996, Приложна геометрия и инженерна графика, кат.ОТСК, ТУ - София)

• гл. асистент (1996-2003, Приложна геометрия и инженерна графика, кат.ОТСК, ТУ - София);

• доцент (2003-2015, Приложна геометрия и инженерна графика, кат.ОТСК, ТУ - София);

• професор (2015-2017 Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране, кат.ОТСК, ТУ - София);

• професор (от 2017, кат. "Компютърни системи", ФКСТ, ТУ - София).

Преподавани курсове в ТУ - София: Основи на инженерното проектиране, Автоматизация на проектирането: CAD системи, CAD/CAM/CAx интегриране базирано на XML.

Преподавани курсове в НБУ: Цифрови услуги базирани на маркиращи езици, Web базирана реалистична визуализация, Проектиране на игри, Механика на движението за компютърни игри, Програмиране на уеб-базирани игри.

Изследователски направления: приложна геометрия, програмиране, проектиране на игри, web технологии, виртуална реалност и интелигентни системи.


Публикации:


Публикации от последните 5 години:

1. Rosen Mitrev, Boris Tudjarov, Web based tool for Modeling and Simulation of Vehicles Collisions, MECATRONICS2014, 10th France - Japan Congress, 8th Europe - Asia Congress on Mecatronics, November 27-30 2014, Tokyo, Japan.

2. Toshitake Tateno, Boris Tudjarov, Web-based Mechatronic Simulation Environment for Open Collaborative Design, MECATRONICS2014, 10th France - Japan Congress, 8th Europe - Asia Congress on Mecatronics, November 27-30 2014, Tokyo, Japan.

3. Tudjarov B., The Four Sides of the Modeling and Simulation - Implementation of Contemporary Web Technologies, Българско списание за инженерно проектиране, ISSN 1313-7530, бр.23/2014, Технически университет – София, София.

4. Пенчев В., Туджаров Б., Web базирана форма за въвеждане на текстова и графична информация за документиране на пътнотранспортни произшествия, CAx технологии, Бр.№2, декември 2014, ISSN 1314-9628, Технически университет – София, София.

5. Туджаров Б., Осигуряване на еднакъв достъп при обучението по мехатроника чрез Web- базирани технологии за моделиране и симулиране, CAx технологии, Бр.№2, декември 2014, ISSN 1314-9628, Технически университет – София, София.

6. Туджаров Б., HTML 5 CANVAS интерактивни Web страници, CAx технологии, Бр.№2, декември 2014, ISSN 1314-9628, Технически университет – София, София.

7. Пенчев В., Туджаров Б., Изследване и Web-базирана визуализация на изпреварване на автомобил за нуждите на анализа на пътно-транспортни произшествия, CAx технологии, Бр.№2, декември 2014, ISSN 1314-9628, Технически университет – София, София.

8. Туджаров Б., Един подход за бързо обучение по разработване на Web страници с математически изчисления и 2D графика, CAx технологии, Бр.№2, декември 2014, ISSN 1314-9628, Технически университет – София, София.

9. Tudjarov B., Penchev V., Fundamentals of Engineering Graphics – CAD & Web (Brief Practical Guide), ISBN:978-954-392-297-0, Пропелер, София, 2015, pp.65

10. Tateno T, Tudjarov B., Web-based Multi-disciplinal Simulation of Mechatronic Systems for Open Collaborative Design, CAx технологии, Бр.№3, декември 2015, ISSN 1314-9628, Технически университет – София, София, 5-13 pp.

11. Туджаров Б., Пенчев В., Тодорова Н., Моделиране и симулиране на работата на система за наблюдение и динамично картографиране с цел оптимизация на движението на обект при бедствия, аварии и катастрофи, CAx технологии, Бр.№3, декември 2015, ISSN 1314-9628, Технически университет – София, София, 115-119 стр.

12. Митрев Р., Туджаров Б., Колева Д., WEB базиран калкулатор на кинематичните характеристики на участващи в ПТП транспортни средства, Българско списание за инженерно проектиране, бр.28, януари 2016, Машиностроителен факултет, Технически университет - София, ISSN 1313-7530, 59-65 стр.

13. Yusuf B., Woo J., Botzheim J., Kubota N. and Tudjarov B., Robot Partner Technology based on Information Support System for Elderly People and Their Family, CMCSN?2016?058, CMCSN-2016, The Third International Conference on Computing Measurement Control and Sensor Network - 2016, May 20-22, 2016, Matsue, Shimane, Japan, 32 – 35 pp.

14. Tudjarov B., Botzheim J., Kubota N., Web-based visualization of efficiency of operations in evolutionary computation, CAx технологии No 4, декември 2016, Технически университет - София, ISSN 1314-9628, 5-11pр.

15. Митрев Р., Колева Д., Туджаров Б., Моделиране и симулация на пътнотранспортни произшествия в Web среда, CAx технологии No 4, декември 2016, Технически университет - София, ISSN 1314-9628, 20-26 стр.

16. Туджаров Б., Тодорова Н., Пенчев В., Колева Д., Някои възможности за създаване на Web страници с интерактивни вградени 3D CAD модели, CAx технологии No 4, декември 2016, ISSN 1314-9628, Технически университет - София, ISSN 1314-9628, 60-65 стр.

17. Христов В., Митрев Р., Туджаров Б., Windows приложение за определяне характеристиките на мрежи на Джексън, CAx технологии No 5, декември 2017, ISSN 1314-9628, Технически университет - София, ISSN 1314-9628, 41-48 стр.

18. Туджаров Б., Христов В., Относно възможностите за осигуряване на коректност на движенията при Web-базирано моделиране и симулиране на механични конструкции, CAx технологии No 5, декември 2017, ISSN 1314-9628, Технически университет - София, ISSN 1314-9628, 49-54 стр.

19. Mitrev R., Tudjarov B., Todorov T., Cloud-based expert system for synthesis and evolutionary optimization of planar linkages, Facta Universitatis, ISSN: 0354-2025 (Print), ISSN: 2335-0164 (Online), 2018, Serbia, DOI: 10.22190/FUME180420016M, 139-155 pp.

20. Hristov V., Tudjarov B., Using Web Calculator of Genetic Algorithms for Modeling and Optimization of Packet Forwarding in Software-Defined Wide Area Networks, Proceedings 8th International Scientific Conference Computer Science’2018, Kavala, Greece, 194-199 pp.

21. Туджаров Б., Генериране на случайни четиризвенни лостови механизми при спазване на условията на Грасхоф за нуждите на еволюционни оптимизационни алгоритми, CAx технологии No 6, декември 2018, ISSN 1314-9628, Технически университет – София, 59-63 стр.

22. Христов В., Митрев Р., Туджаров Б., Windows калкулатор за характеристики на марковски вериги, CAx технологии No 6, декември 2018, ISSN 1314-9628, Технически университет - София, ISSN 1314-9628, 75-82 стр.

23. Туджаров Б., Христов В., Станков И., Относно някои експериментални приложения на X3D за нуждите на Web-базираното моделиране и симулиране, CAx технологии No 6, декември 2018, ISSN 1314-9628, Технически университет - София, ISSN 1314-9628, 89-95 стр.

Курсове от текущия семестър: