Електронен каталог

проф. Петър Димитров д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
8110406
Приемно време:

Професионална автобиография:


CURRICULUM VITAE

ОБРАЗОВАНИЕ

• 1967 - Завършва средно образование във Френската гимназия в София.

• 1971 – Завършва ‘Класическа филология’ в Софийския университет ‘Св. Климент Охридски’ с теза върху гръцките диалекти в идилиите на Теокрит и получава степента магистър.

• 1972-73 – Отбива военната си служба.

• 1973 – Избран за хоноруван преподавател по гръцки език в катедрата по класи ческа филология в Софийския университет; курсове по граматика, семинари за Омир, Херодот, Ксенофонт, Тукидид, Аристотел, Платон.

• 1974-1976 – Едновременно с преподавателската работа е и редовен аспирант при проф. д-р Г. Михаилов по гръцка лингвистика.

• 1977 – доктор по гръцки диалекти и елинистическа поезия. Докторска дисертация: ‘Езикови проучвания върху жанра идилия у Теокрит’, София 1976.

• 2005 - доктор по филoлогия с дисертация "The Thracian Language: Inscriptions and Phonology".

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

• 1979 – Избран за старши асистент по гръцки език в Софийския университет.

• 1979-1980 – Със стипендия на гръцкото правителство специализира по палеобалкански езици и митове в Атинския университет, Френската археологическа школа в Атина (Ecole francaise d’archeologie d’Athenes) и Американската школа по класически изследвания в Атина (American School of Classical Studies at Athens); учи новогръцки при П. Кондос в Атинския университет.

• 1981- Едномесечна лятна школа по гръцки език и култура в Солунския университет.

• 1982 – Става член на Международната асоциация по гръцка и латинска епиграфика.

• 1982 – Напуска Софийския университет и започва работа в Института по тракология при БАН.

• 1983, 1984 – Със стипендия на The Henri Francfort Foundation (Холандия) специализира по индоевропейска лингвистика и култура в Амстердамския университет.

• 1987-89 – Спечелва The Fulbright Award и става гост-профсор в Департамента по славистика и Департамента по лингвистика ( The Indo-European Program) в Калифорнийския университет в Лос Анджелес (University of California at Los Angeles); курсове по култура на българските земи в древността, български език и палеобалканска лингвистика за бакалаври и докторанти.

• 1988 – Избран за старши научен сътрудник втора степен.

• 1989-1996 – ръководител на секция ‘Лингвистика и култура’ в И-та по тракология.

• 1990 - Член на Американската филологическа асоциация (Аmerican Philological Association).

• 1991-1993 – на работа в посолството на България в Атина.

• 1994 – Гост-професор в Университет в Яш, Румъния. Лекции по палеобалкански езици, семинар по елинистическа поезия.

• 1996 – За два семестъра в Университета на Нанси 2 (Франция) в Центъра за гръко-римския античен свят; прави изследвания по проект за разпространението на гръцкото койне в гръцките надписи от България.

• 1995-6 – Хоноруван доцент в НБУ, член на Департамента по антропология; чете курс ‘Лингвистика и култура’. Директор на магистерска програма по палеобалканска лингвистика (нестартирала).

• 1998-2004 - Работи в САЩ; преподава латински и гръцки и антична култура в подготвителни университетски курсове в различни частни колежи (академии) в щатите Масачузетс и Ню Йорк; едновременно с това продължава изследванията си в областта на древните езици от европейския Югоизток и Мала Азия.

• 2004- Избран за хоноруван доцент в програма ‘Класически студии’ в НБУ; курсове по гръцки, латински, лингвистика и култура и индоевропейски изследвания.

2005 - Избран за редовен доцент в програма ‘Класически студии’ в НБУ; курсове по гръцки, латински, лингвистика и култура и индоевропейски изследвания.

2007 - Избран за редовен професор в програма ‘Класически студии’ в НБУ; курсове по гръцки, лингвистика и култура и индоевропейски изследвания.

Има издадени книги, в това число преводи от старогръцки на Херодот (единствен пълен превод на български), Платон, Плутарх; статии в научни списания у нас и в чужбина.

Взел е участие в много международни конгреси, конференции и симпозиуми.

ПУБЛИКАЦИИ

Книги

1. Езикови проу?вания върху жанра идилия у Теокрит. София 1977. Дисертация.

2. Плутарх. Животописи.Деметрий. Превод и коментар. Наука и изкуство. София, 1981.

3. Платон. Диалози. Менон. Превод и коментар. т.2. Наука и изкуство, София, 1982.

4. Херодот. История.I. София, 1986 (Превод и крити?ески студии).

5. Херодот. История.I I. София, 1990 (Превод и крити?ески студии).

6. Палеобалканският вокализъм. София,1994.

7. The Thracian Language : Phonology and Inscriptions. Sofia 2004. A D.Litt. Dissertation (под печат).

8. Thracian Language and Greek and Thracian Epigraphy. Cambridge Scholars Publishers:Newcastle upon Tyne, United Kingdom.2009.

Редакторство и Коментари

• Aristotle. On the Soul. Sofia, 1979 (ed. and comm.)

• Herodotus. Stories. Sofia,1982 (ed. and an introductory study)

• Longinus. On the Sublime. Sofia, 1985 (ed.)

• A.J.Toynbee. A Study of History. Translation into Bulgarian. Sofia 1995. (ed.)

• Studia in honorem Georgii Mihailov. Sofia University Press. 1996.(ed.)

Избрани статии и студии

• 'Principes litteraires et linguistiques dans l'idylle de Theocrite' Philologia (Sofia) 2, (1977) 21-27.

• 'La langue de l'idylle de Theocrite: principes, elements, expression linguistique' in Revue des Etudes Grecques (Paris), 445-446 (1981) 14-33.

• 'Quelques considerations sur les temoignages d'Apollonius de Rhodes dans ses "Argonautiques" in Thracia (Sofia) 7, 1985, 197-199.

• 'Transformations morphonologiques et phenomenes paleobalkaniques' in Contributions au IVe Congres International de thracologie. (Sofia1984) 137-148.

• 'Motivating the Morphonological Transformations in the Palaeo-Balkan Linguistic Phenomena’ Thracia 8 ( 1989) 1-14.

• 'Versuch einer Charakteristik der Untersuchungen ueber die Palaeobalkanischen Sprachen: Einige Theoretische Synthesen und Schlussfolgerungen'. – Thracia 9, 1989, 66-73.

• 'Notes sur la theorie de la racine en thrace' In Studia in honorem Georgii Mihailov (Sofia 1996) 149-154.

• 'Phrygia: Linguistics and Epigraphics In Thracians and Phrygians': Problems of Parallelism. June 3-6, 1995. Middle East Technical University (Numan Tuna (ed.) etc. Ankara, 1998, 111-114.

• 'The Ancient Balkan languages': The Problem of the Structure of the Root. Thracia 11, 1995, 157-162.

• 'Deux noms nouveaux d'aristocrates thraces dans une inscriptions de Kazanlak.' Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian Studies (Sofia), 5, (1996) 89-106.

• Thesaurus Linguae Thracicae: Herodotus and the Logographs. Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian Studies (Sofia), 6, 1997, 89-106.

• 'Epigraphic difficulties: historical and sociolinguistic interpretation' in BAR (Oxford 1998) 9 pages, forthcoming.

• 'Phonology and Chronology in Thracian'. Detschew Memorial Symposium. 18 May 1997. St.Kliment of Ochrid University of Sofia Press.

• ‘Thrace and Phrygia. Linguistics and Epigraphics’, in: In: N.Tuna, Z. Akture and M. Lynch (eds.) Thracians and Phrygians: Problems of Parallelism. Proceedings of an International Symposium on the Archaeology, History and Nacient Languages of Thrace and Phrygia. Ankara 3-4 June, 1995. Ankara, 1998.

• ‘The 6th Century BC Inscription from Kjolmen, District of Preslav, North-Eastern Bulgaria (Archaeological Museum of Sofia, Inv. No. 6558)’ – Thracia 15. In Honorem Annorum LXX Alexandri Fol, 345-354. Sofia 2003.

• The Thracians and Their Neighbors - Thracia 16. In Honorem X Congressus studiorum thracicorum, Sofia, 2005, 59-65.

• 4th Century BC Gold Signet Ring from Dalakova Mogila Tumulus - Archaeologia Bulgarica, 2, 2008, 26-32.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: