Електронен каталог

гл. ас. д-р Ирена Николова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
+ 359 2 8110 277
Приемно време:
Понеделник 11:15-13:15 207 II Корпус
Вторник 12:30-14:30 207 II Корпус

Професионална автобиография:


Академична длъжност в Нов български университет

от м. май 2013 г. - досега

главен асистент, направление 3.8 Икономика, специалност "Световно стопанство и международни икономически отношения"

м. октомври 2010 г. - м. май 2013 г.

асистент, направление 3.8 Икономика, специалност "Световно стопанство и международни икономически отношения"

Научни интереси: международни финанси, международна търговия, валутен риск, икономика на прехода, икономика на Европейския съюз

Преподавател по курсове в редовна и дистанционна форма на обучение от 2007 г.:

Управление на валутния риск, Финансиране на международната търговия, Международен финансов мениджмънт, Управление на международните търговски сделки, Икономика на Европейския съюз, Политики на Европейския съюз, Стопанска история на България в частта за международната търговия от 1878 г. досега, Международна икономика, Външнотърговска политика, Международна търговия, Основи на международните финанси, Глобални финанси, Европейски паричен съюз

Икономика на глобализацията към съвместна програма с Университета в Урбино

Европейски съюз към съвместна програма с Университета в Шефийлд

Административна дейност в Нов български университет

от м. октомври 2019 г. - досега

тютор на студенти в съвместната програма на Нов български университет и Университет Шефийлд

от м. октомври 2018 г. - досега

тютор на студенти в Нов български университет

м. октомври 2014 г. - м. септември 2017 г.

програмен консултант

- бакалавърски програми, дистанционна форма на обучение "Финанси" и "Счетоводство и одит"

м. февруари 2012 г. - м. септември 2014 г.

програмен директор:

– бакалавърски програми, дистанционна форма на обучение „Финанси”, „Бизнес администрация” (м. ноември 2012 г. - м. септември 2014 г.) и „Маркетинг“ (м. февруари – м. октомври 2013 г.)

– магистърски програми „Международен бизнес” (от м. февруари – м. октомври 2012 г.) и „Управление на туризма” редовна и дистанционна форма на обучение (м. февруари – м. юли 2012 г.)

м. юли 2009 – м. февруари 2012 г.

директор на магистърска програма „Международен бизнес”

м. декември 2007 г. – м. юли 2012 г.

Департаментен координатор по програмата на Европейския съюз „Учене през целия живот / Еразъм”, департамент "Икономика и бизнес администрация" за направления 3.7 Администрация и управление (Бизнес администрация), 3.8 Икономика и 3.9 Туризъм

Участия в проекти на Нов български университет

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013:

Схема: BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, Проект BG051PO001-4.3.04-0037 - C0001 „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет”, 2013-2015, на длъжност "Ръководител на работна група" за изготвяне на Стандарт за мултимедиен електронен учебник на НБУ и приложения към него;

Схема: BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“, Проект BG051PO001-3.1.07-0039 “Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието”, департамент „Икономика“ НБУ, 2013-2015, на длъжност „Експерт за магистърска програма „Международен бизнес“

Проект BG 051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, 2013-2015, на длъжност „Академичен наставник“

По Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014:

Проект BG05/619 „Училище за активно гражданство: устойчивост на граждански форуми за разработването на политики за развитие, функциониращи на равнище общности (общини или по-малки райони)“, Център за социални практики, лектор по тема „Оценка на въздействието на законодателството и лобизъм“, март 2015 г.

По програмата на Европейския съюз „Еразъм +“ и „Учене през целия живот / Еразъм”:

Реализиране на преподавателска мобилност в Университета на страната на баските (University of the Basque Country) в гр. Билбао, Испания, м. март 2018 г.

Реализиране на преподавателска мобилност в Университета на Лисабон – ISCTE - Instituto Universitario de Lisboa, Португалия, м. март 2017 г.

Реализиране на университетска административна мобилност в Университета в Любляна, Словения, м. септември 2011 г.

Реализиране на университетска административна мобилност в Университета за приложни науки в гр. Лудвигсхафен, Германия, м. май 2009 г.

Други проекти на департамент „Икономика и бизнесадминистрация“, 2007-2010

Участие в междудепартаментен изследователски проект „Ролята на НБУ за трансформацията на обществото”;

Участие в проект по програма ФАР към департамент „Икономика и бизнес администрация”;

Част от екипа за участие в проект „Място за бъдещото” на департамент „Икономика и бизнес администрация”;

Участие в екипа по организацията на честването на 15 години магистърска програма „Бизнес администрация”.

Сертификати от обучения и семинари

Advanced Seminar on International Chamber of Commerce Model Contracts, organized by the International Chamber of Commerce – Bulgaria, April 2017.

Advanced Seminar on Trade Finance Operations with special focus on Examination of Documents under L/C as per new ISBP 745E, Current developments and practices re. Guarantees, URDG 758, organized by the International Chamber of Commerce – Bulgaria, June 2016.

Advanced Seminar on Incoterms 2010: the new revised ICC International Commercial Terms – delivery terms used in international and domestic trade, organized by the International Chamber of Commerce – Bulgaria, June 2016.

Seminar on Trade Finance Operations, organized by the International Chamber of Commerce – Bulgaria, December 2015.

Course “Evaluating Impact: Turning Promises to Evidence”, organized by the Human Development Network and Europe and Central Asia Region of the World Bank, June 2007.

Course “Small and Medium-Sized Enterprise Policies in Japan”, organized by the Ministry of Foreign Affairs of Japan and Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, Tokyo, September 2004.

Course “Intermediate Topics in Monitoring and Evaluation: Outcome Measurement”, organized by the World Bank Institute and Europe and Central Asia Region of the World Bank, June 2004.

Чужди езици:

владеене на английски, немски и руски езици;

ползване на испански и италиански езици.


Публикации:


Монографии

Николова, И. (2018). Валутният риск в икономиката: теоретични и практико-приложни измерения, Нов български университет, ISBN: 978-619-233-028-6, 379 с.

Учебници

Николова, И. (2015). Финансиране на международната търговия, Нов български университет, ISBN: 978-954-535-889-0, 264 с.

Николова, И. (2014). Финансиране на международната търговия, мултимедиен електронен учебник, Мудъл НБУ.

Колектив (2019). Въведение във финансите, Нов български университет, издание в екип, ISBN: 978-619-233-052-1, с. 244-250 и с. 264-268.

Колектив (2011). Глобални пари и финанси, Нов български университет, издание в екип, ISBN: 978-954-535-676-6, с. 231-278.

Студии

Николова, И. (2016). Предизвикателства пред експортната политика на България след присъединяването в Европейския съюз, рецензирана, Научен електронен архив на Нов български университет, 2015, 32 с. и В: Годишник на департамент „Администрация и управление“, Нов български университет, ISSN 1313-4760, с. 1-27.

Николова, И. (2014). Усвояване и контрол на средствата от европейските фондове. – В: Годишник на департамент „Публична администрация“, Нов български университет, ISSN 1313-476, с. 1-43.

Николова, И. (2011). Особености при дефиниране на валутния риск. – В: сп. „Диалог” на СА „Д.А. Ценов”, гр. Свищов, ISSN: 1311-9206, 1/2011, с. 1-43.

Колектив (2008). Валутният риск и неговото управление в условията на финансова глобализация. – В: Годишник на Висшето училище по застраховане и финанси, Том ІV, София, в съавторство, ISSN: 1312-7918, 2008, с.47-79.

Статии на български език

Николова, И. (2020). Обществените глобални рискове и бъдещето на световната икономика в условията на пандемия, - В: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция посветена на 100-годишнина от създаването на Икономически университет- Варна "Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха", 11-12 май 2020 г. (под печат).

Николова, И. (2019). Възможности и предизвикателства за експортноориентираните сектори на България в световната икономика, - В: Сборник с доклади от Международна научна конференция “Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи”, посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при Българска академия на науките, 21-22 ноември 2019 г. (под печат).

Николова, И. (2019). Икономическите неравенства и бюджетът на Европейския съюз, В: Списание "Социологически проблеми" на Института за изследване на обществата и знанието – Българска академия на науките, Print ISSN – 0324-1572, Online ISSN – 2603-4131, с. 786-804.

Николова, И. (2019). Европейската парична политика след 2020 година: предизвикателства и възможности, - В: Сборник с доклади от Национална научна конференция "Европа в моята професия: как ЕС променя кариерното развитие на младите българия" на Българската асоциация за европейски изследвания (БАЕИ), 2-3 ноември 2019 г. (под печат).

Николова, И. (2019). Международните валутни резерви и прилагането на икономическата политика, - В: Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, Нов български университет, ISSN 2534-9651, (под печат).

Николова, И. (2019). Правни аспекти при прилагане на документарния акредитив в международната търговия, – В: "За ценностите и правото", сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов, проведена в Нов български университет, 15 май 2019 г., организирана от департамент "Право" и департамент "Философия и социология", Нов български университет, ISBN 978–619–233–118–4 (електронно издание), с. 234-246.

Николова, И. (2018). Глобалните икономически рискове - мит или реалност? - В: Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, Нов български университет, ISSN 2534-9651, с. 68-74.

Николова, И. (2018). „За“ и „против“ развитието на общата търговска политика на Европейския съюз, - В: Годишник на департамент „Администрация и управление“, Нов български университет, ISSN 2603-297X, с. 438-450.

Николова, И. (2017). Факторингът при малките и средни предприятия в международния бизнес, - В: Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, Нов български университет, ISSN 2534-9651, с. 37-43.

Николова, И. (2016). Бъдещето на българския лев и Европейският паричен съюз. – В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, организирана от Бургаски свободен университет и Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 17-18 юни 2016 г., Бургаски свободен университет, Бургас, ISSN 1313-8758, с. 299-306.

Николова, И. (2016). Валутнокурсовите колебания при формите за плащане в международната търговия, - В: Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, Нов български университет, ISSN 2534-9651, с. 1-15.

Николова, И. (2015). Икономиката на България през последните 25 години: преструктуриране и приватизация, Увод, http://bogdanbogdanov.net/bg_forum.php, м. май 2015.

Николова, И. (2015). Бюджетната политика на Европейския съюз, 2014-2020 година, - В: Сборник с доклади от V международна научна конференция „Демарж или забавен каданс за икономиката и финансите, организирана от катедра „Финанси“, УНСС, 21-24 май 2014 г., Равда; УНСС, ISBN 978-954-644-727-2, с. 47-53.

Николова, И. (2015). Иновационни модели във външната търговия и икономика на България – В: Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция „Лидерството – време е за промени“, организирана от департамент „Бизнес администрация“, Нов български университет, ISBN 978-954-535-898-2, с. 159-170.

Николова, И. (2015). Развитие на външната търговия на България след 1989 година, – В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения“, издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна, ISBN 978-954-21-0833-7 (т.1), Том 1, с.69-75.

Николова, И. (2014). Преструктурирането на българската икономика и приватизацията в последните 25 години, http://bogdanbogdanov.net/bg_forum.php?page=discussion_show&discID=119, м. ноември 2014 г.

Николова, И. (2014). Държавното устройство и икономиката, http://bogdanbogdanov.net/bg_forum.php?page=discussion_show&discID=113, м. август 2014 г.

Николова, И. (2014). Влияние на преките чуждестранни инвестиции върху корпоративния финансов мениджмънт, - В: Сборник с доклади от Третата научно-практическа конференция с международно участие "Корпоративните финанси на формиращите се пазари - теория и практика", 9-10 септември 2013 г., Нов български университет, ISBN 978-954-535-827-2, с.186-196.

Николова, И. (2014). Европейският икономически и паричен съюз след финансовата криза, - В: Сборник с доклади от ІV международна научна конференция "Следкризисният финансов маразъм в Европа и в България", организирана от катедра „Финанси“, УНСС и департамент "Икономика", НБУ, Равда, 23-26 май 2013 г. Издателски комплекс - УНСС, ISBN 978-954-644-542-1, с.54-60.

Николова, И. (2014). Финансовият риск в българските предприятия: управленски подходи, - В: Сборник с доклади от Юбилейна международна научно-практическа конференция (20 години МП „Бизнес администрация“) "Бизнесът - позитивната сила в обществото", 4 юни 2013 г., Нов български университет, ISBN 978-954-535-808-1, с.334-343.

Николова, И. (2014). Фондовете на Европейския съюз за България, - В: Сборник с доклади от Единадесетата международна научна конференция "Интелигентна специализация на България", 13-14 юни 2014 г., Международно висше бизнес училище, Ботевград, ISBN 978-954-943-264-0, с.80-90.

Николова, И. (2013). Икономиката на България след кризата в Еврозоната. – В: Сборник с доклади от Научна конференция с международно участие "Знанието - традиции, иновации, перспективи", 14-15 юни 2013 г., Бургаски свободен университет, Бургас, ISBN 978-954-9370-97-3, Том ІІІ, с. 245-252.

Николова, И. (2013). Приложение на факторинга в икономиката по време на криза. – В: Сборник с доклади от Международна академична конференция "Регионални и глобални измерения на търговията", 18 октомври 2013 г., Икономически университет – Варна, издателство „Наука и икономика“ Икономически университет – Варна, ISBN 978-954-21-0667-8, с.689-698.

Николова, И. (2012). Българските компании и еврото - проблеми и перспективи, В: Сборник с доклади от Седма международна научна конференция на младите научни работници "Икономиката на България - пътят към еврото", 18 октомври 2011 г., Университет за национално и световно стопанство, ISBN 978-954-644-372-4, с.210-215.

Статии на чужди езици

Nikolova, I. (2019). External Debt and Debt Crises in European Economies, In: International Scientific Conference Proceedings “Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy”, 10 December 2018, Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, ISBN (print) 978-954-9313-14-7 and ISBN (pdf) 978-954-9313-15-4, pp.153-158.

Nikolova, I. (2016). Foreign Direct Investment and Economic Growth: The Case of Bulgaria, Journal of International Scientific Publications, Economy & Business, ISSN 1314-7242, Volume 10, pp.347-359

Nikolova, I. (2014) Instruments of EU Cohesion Policy for Bulgaria, Journal of International Scientific Publications, Economy & Business ISSN 1313-2555, Volume 8, pp. 671-682.

http://eprints.nbu.bg/view/people/

https://www.researchgate.net/profile/Irena_Nikolova2

Съвместни публикации със студенти на Нов български университет

Зашев, Б. и И. Николова (2020). Състояние и възможности за развитие на паричната политика на Федералната резервна система на САЩ, съвместно с Б. Зашев, дипломант, БП Финанси, НБУ – В: Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Икономиката на ХХІ век - корпоративна, национална, международна“, 27 септември 2017 г., организирана от департамент „Икономика“, Нов български университет, ISBN 978-619-233-087-3 (електронно издание), за И. Николова 228-229, 241-242.

Баханова, И. и И. Николова (2016). Приоритети и тенденции във външната търговия между Р. България и Р. Франция, съвместно с И. Баханова, дипломант, МП „Международен бизнес“, НБУ – В: Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации-институции-бизнес)“, 7 юни 2016 г., Нов български университет, ISBN: 978-954-535-949-1, за И. Николова с.195-196, с.202.

Предизвикателства пред паричната политика на Европейската централна банка, съвместно с А. Касабова, дипломант, БП Финанси, НБУ – В: Сборник с доклади от конференция „Иновации в икономиката“, 3 октомври 2015 г., организирана от департамент „Икономика“, НБУ, предадена за включване в сборник м. ноември 2015 г.

Доклади, представени на конференции от името на Нов български университет

17th Annual Conference of European Economics and Finance Society and City, University of London, Great Britain; presented paper "Challenges for EU-UK Trade Relations during and after Brexit", 21-24 June 2018, London, United Kingdom.

16th Annual Conference of European Economics and Finance Society and University of Ljubljana, presented paper "SMEs and Foreign Direct Investment for Economic Growth: case of Bulgaria", 22–24 June 2017, Ljubljana, Slovenia.

8th Economics & Finance Conference, organized by the Department of Economics - University of Economics, Prague, the International Institute of Social and Economic Sciences and the University of London, presented paper "Digital Currencies and Foreign Exchange Risk: Challenges and Opportunities", 29-31 May 2017, London, United Kingdom.

8th International Conference “The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed World”, organized by the Faculty of Economics, University of Split, Croatia and Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Department of Accountancy and Finance, Greece; presented paper “Economies in transition: What`s next for Bulgaria, Romania and Hungary?”, 5-8 May 2016, Split, Croatia.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship: Entrepreneurship for technology and innovation – based sustainable development, organized by Istanbul University; presented paper “Impact of Technological Change on Bulgarian Foreign Trade with neighboring countries after EU Accession”, 28-30 May 2015, Istanbul, Turkey.

13th Annual Conference of European Economics and Finance Society hosted by the Centre for Planning and Economic Research (KEPE) and the Department of Economics of the Aristotle University of Thessaloniki; presented paper “Foreign Direct Investments and Multinational Corporations: Impact on European Economy”, 12-15 June 2014, Thessaloniki, Greece.

Курсове от текущия семестър: