Електронен каталог

гл. ас. д-р Ирена Николова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
+ 359 2 8110 277
Приемно време:
Понеделник 11:15-13:15 207 II Корпус
Вторник 12:30-14:30 207 II Корпус

Професионална автобиография:


Академична длъжност в Нов български университет

от м. май 2013 г. - досега

главен асистент, направление 3.8 Икономика, специалност "Световно стопанство и международни икономически отношения"

м. октомври 2010 г. - м. май 2013 г.

асистент, направление 3.8 Икономика, специалност "Световно стопанство и международни икономически отношения"

Научни интереси: международни финанси, международна търговия, валутен риск, икономика на прехода, икономика на Европейския съюз

Преподавател по курсове в редовна и дистанционна форма на обучение от 2007 г.:

Управление на валутния риск, Финансиране на международната търговия, Международен финансов мениджмънт, Управление на международните търговски сделки, Икономика на Европейския съюз, Политики на Европейския съюз, Стопанска история на България в частта за международната търговия от 1878 г. досега, Международна икономика, Външнотърговска политика, Международна търговия, Основи на международните финанси, Глобални финанси, Европейски паричен съюз

Икономика на глобализацията към съвместна програма с Университета в Урбино

Европейски съюз към съвместна програма с Университета в Шефийлд

Административна дейност в Нов български университет

от м. октомври 2019 г. - досега

тютор на студенти в съвместната програма на Нов български университет и Университет Шефийлд

от м. октомври 2018 г. - досега

тютор на студенти в Нов български университет

м. октомври 2014 г. - м. септември 2017 г.

програмен консултант

- бакалавърски програми, дистанционна форма на обучение "Финанси" и "Счетоводство и одит"

м. февруари 2012 г. - м. септември 2014 г.

програмен директор:

– бакалавърски програми, дистанционна форма на обучение „Финанси”, „Бизнес администрация” (м. ноември 2012 г. - м. септември 2014 г.) и „Маркетинг“ (м. февруари – м. октомври 2013 г.)

– магистърски програми „Международен бизнес” (от м. февруари – м. октомври 2012 г.) и „Управление на туризма” редовна и дистанционна форма на обучение (м. февруари – м. юли 2012 г.)

м. юли 2009 – м. февруари 2012 г.

директор на магистърска програма „Международен бизнес”

м. декември 2007 г. – м. юли 2012 г.

Департаментен координатор по програмата на Европейския съюз „Учене през целия живот / Еразъм”, департамент "Икономика и бизнес администрация" за направления 3.7 Администрация и управление (Бизнес администрация), 3.8 Икономика и 3.9 Туризъм

Участия в проекти на Нов български университет по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013:

Проект BG051PO001-4.3.04-0037 - C0001 „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет”, 2013-2015, на длъжност "Ръководител на работна група" за изготвяне на Стандарт за мултимедиен електронен учебник на НБУ и приложения към него;

Проект BG051PO001-3.1.07-0039 “Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието”, департамент „Икономика“ НБУ, 2013-2015, на длъжност „Експерт за магистърска програма „Международен бизнес“

По програмата на Европейския съюз „Еразъм +“:

Реализиране на преподавателска мобилност в Университета на страната на баските (University of the Basque Country) в гр. Билбао, Испания, м. март 2018 г.

Реализиране на преподавателска мобилност в Университета на Лисабон – ISCTE - Instituto Universitario de Lisboa, Португалия, м. март 2017 г.

Сертификати от обучения и семинари

Advanced Seminar on International Chamber of Commerce Model Contracts, organized by the International Chamber of Commerce – Bulgaria, April 2017.

Seminar on Trade Finance Operations, organized by the International Chamber of Commerce – Bulgaria, December 2015.

Course “Evaluating Impact: Turning Promises to Evidence”, organized by the Human Development Network and Europe and Central Asia Region of the World Bank, June 2007.

Course “Small and Medium-Sized Enterprise Policies in Japan”, organized by the Ministry of Foreign Affairs of Japan and Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, Tokyo, September 2004.

Чужди езици:

владеене на английски, немски и руски езици;

ползване на испански и италиански езици.


Публикации:


Монографии

Николова, И. (2018). Валутният риск в икономиката: теоретични и практико-приложни измерения, Нов български университет, ISBN: 978-619-233-028-6, 379 с.

Учебници

Николова, И. (2015). Финансиране на международната търговия, Нов български университет, ISBN: 978-954-535-889-0, 264 с.

Николова, И. (2014). Финансиране на международната търговия, мултимедиен електронен учебник, Мудъл НБУ.

Колектив (2019). Въведение във финансите, Нов български университет, издание в екип, ISBN: 978-619-233-052-1, с. 244-250 и с. 264-268.

Колектив (2011). Глобални пари и финанси, Нов български университет, издание в екип, ISBN: 978-954-535-676-6, с. 231-278.

По-важни студии след 2013 г.

Николова, И. (2016). Предизвикателства пред експортната политика на България след присъединяването в Европейския съюз, рецензирана, Научен електронен архив на Нов български университет, 2015, 32 с. и В: Годишник на департамент „Администрация и управление“, Нов български университет, ISSN 1313-4760, с. 1-27.

Николова, И. (2014). Усвояване и контрол на средствата от европейските фондове. – В: Годишник на департамент „Публична администрация“, Нов български университет, ISSN 1313-476, с. 1-43.

По-важни статии и доклади на български език след 2013 г.

Николова, И. (2020). Обществените глобални рискове и бъдещето на световната икономика в условията на пандемия, - В: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция посветена на 100-годишнина от създаването на Икономически университет- Варна "Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха", 11-12 май 2020 г., ISBN 978-954-21-1038-5, Том 2, с. 171-179.

Николова, И. (2019). Възможности и предизвикателства за експортноориентираните сектори на България в световната икономика, - В: Сборник с доклади от Международна научна конференция “Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи”, посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при Българска академия на науките, 21-22 ноември 2019 г., ISBN 978-619-245-039-7, с. 233-240.

Николова, И. (2019). Икономическите неравенства и бюджетът на Европейския съюз, В: Списание "Социологически проблеми" на Института за изследване на обществата и знанието – Българска академия на науките, Print ISSN – 0324-1572, Online ISSN – 2603-4131, с. 786-804.

Николова, И. (2019). Европейската парична политика след 2020 година: предизвикателства и възможности, - В: Сборник с доклади от Национална научна конференция "Европа в моята професия: как ЕС променя кариерното развитие на младите българия" на Българската асоциация за европейски изследвания (БАЕИ), 2-3 ноември 2019 г. (под печат).

Николова, И. (2019). Правни аспекти при прилагане на документарния акредитив в международната търговия, – В: "За ценностите и правото", сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов, проведена в Нов български университет, 15 май 2019 г., организирана от департамент "Право" и департамент "Философия и социология", Нов български университет, ISBN 978–619–233–118–4 (електронно издание), с. 234-246.

Николова, И. (2018). Глобалните икономически рискове - мит или реалност? - В: Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, Нов български университет, ISSN 2534-9651, с. 68-74.

Николова, И. (2016). Бъдещето на българския лев и Европейският паричен съюз. – В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, организирана от Бургаски свободен университет и Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 17-18 юни 2016 г., Бургаски свободен университет, Бургас, ISSN 1313-8758, с. 299-306.

Николова, И. (2015). Развитие на външната търговия на България след 1989 година, – В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения“, издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна, ISBN 978-954-21-0833-7 (т.1), Том 1, с.69-75.

Николова, И. (2015). Икономиката на България през последните 25 години: преструктуриране и приватизация, Увод, http://bogdanbogdanov.net/bg_forum.php, м. май 2015.

Николова, И. (2014). Преструктурирането на българската икономика и приватизацията в последните 25 години, http://bogdanbogdanov.net/bg_forum.php?page=discussion_show&discID=119, м. ноември 2014 г.

Николова, И. (2014). Държавното устройство и икономиката, http://bogdanbogdanov.net/bg_forum.php?page=discussion_show&discID=113, м. август 2014 г.

Статии на чужди езици

Nikolova, I. (2019). External Debt and Debt Crises in European Economies, In: International Scientific Conference Proceedings “Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy”, 10 December 2018, Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, ISBN (print) 978-954-9313-14-7 and ISBN (pdf) 978-954-9313-15-4, pp.153-158.

Nikolova, I. (2016). Foreign Direct Investment and Economic Growth: The Case of Bulgaria, Journal of International Scientific Publications, Economy & Business, ISSN 1314-7242, Volume 10, pp.347-359

Nikolova, I. (2014) Instruments of EU Cohesion Policy for Bulgaria, Journal of International Scientific Publications, Economy & Business ISSN 1313-2555, Volume 8, pp. 671-682.

Публикациите са достъпни на:

http://eprints.nbu.bg/view/people/

https://www.researchgate.net/profile/Irena_Nikolova2

Курсове от текущия семестър: